Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Analytical chemistry
Šifra: 142044
ECTS: 5.0
Nositelji: doc. dr. sc. Matija Cvetnić
prof. dr. sc. Šime Ukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA: Prikupljanje, određivanje i tumačenje informacije o uzorku. Upoznavanje s klasičnim kvalitativnim i kvantitativnim metodama kemijske analize.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. tjedan:
Uvod u analitičku kemiju. Osnove. Uzorak-analit-matica-signal-informacija. Planiranje analitičkog rada.

2. tjedan:
Kvalitativna analiza. Otapanje krutog uzorka. Kemijska ravnoteža i njena uloga u kontroliranju uvjeta analitičkog sustava. Osnovni principi sustavne analize kationa i aniona.

3. tjedan:
Sustavna analiza kationa: I. i II. analitička skupina.

4. tjedan:
Sustavna analiza kationa: od III. do VI. analitičke skupine.

5. tjedan:
Sustavna analiza aniona.

6. tjedan:
Taloženje. Vrste i svojstva taloga. Topljivost taloga. Onečišćenja taloga i njihovo sprječavanje/uklanjanje. Sušenje i žarenje taloga.

7. tjedan:
Kvantitativna analiza. Gravimetrija. Vrste gravimetrijskih metoda. Vaganje uzorka. Računski primjeri.

8. tjedan:
Titrimetrijske metode. Indikatori. Krivulja titracije. Točka završetka titracije. Točka ekvivalencije. Izravna titracija i retitracija. Primarni i sekundarni standardi, karakteristike. Standardizacija.

9. tjedan:
Uvod u kiselo-bazne titracije. Disocijacija kiselina i baza. Hidroliza soli. Amfoliti. Određivanje pH otopina. Računski primjeri.

10. tjedan:
Priroda i primjenjivost kiselo/baznih indikatora. Standardi. Titracija jakih i slabih kiselina i baza. Računski primjeri.

11. tjedan:
Utjecaj pH na sastav otopina poliprotonskih kiselina i otopina polifunkcionalnih baza. Titracija poliprotonskih kiselina i polifunkcionalnih baza. Računski primjeri. Kiselo-bazne titracije u nevodenom otapalu. Odabir otapala i indikatora.

12. tjedan:
Ravnoteže kompleksa. EDTA kompleksi. Kompleksometrijske titracije. Računski primjeri. Redoks titracije. Elektrodni potencijal. Nernstov izraz. Konstanta ravnoteže.

13. tjedan:
Redoks titracije smjesa. Podešavanje elektrodnog potencijala. Indikatori u redoks titracijama. Oksidometrijske titracije. Reduktometrijske titracije. Računski primjeri.

14. tjedan:
Taložne titracije. Određivanja po Mohru, Volhardu i Fajansu. Računski primjeri.

15. tjedan:
Gravimetrijska titrimetrija. Kulometrijska titrimetrija.


LABORATORIJSKE VJEŽBE:
1. Kvalitativna analiza soli topljive u vodi.
2. Gravimetrijsko određivanje sulfata
3. Standardizacija HCl
4. Određivanje Zn
5. Određivanje Cu
6. Određivanje klorida po Mohru
7. Tankoslojna kromatografija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Student stječe osnovna znanja o analitičkoj kemiji, kao preduvjet za samostalno rješavanje analitičkih problema.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Uredno prisustvovanje nastavi, vježbe.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uspješno završene vježbe. Prisutnost na predavanjima.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja. Laboratorijske vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeno i usmeno.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Opća i anorganska kemija.


ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Definirati analitički sustav s obzirom na tehnologijski proces
2. Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom analize u tehnologijskom procesu
3. Primijeniti metode selektivnog odjeljivanja anorganskih aniona i kationa u kemijskom inženjerstvu
4. Primijeniti metode gravimetrijske analize u kemijskom inženjerstvu
5. Primijeniti metode volumetrijske analize u kemijskom inženjerstvu

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Sposobnost primjene temeljnih znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema.
2. Sposobnost planiranja jednostavnih eksperimenata primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja.
3. Sposobnost analize tehnologijskog procesa


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA:

Nastavna jedinica
1. Analitički sustav u kemijskom inženjerstvu

Ishodi učenja
- Definirati sustav analize s obzirom na tehnologijski proces

Kriteriji vrednovanja
- znati definirati analitičku metodu
- znati odrediti analitički signal i dobiti analitički rezultat
- znati odrediti značajne znamenke
- razlikovati točnost i preciznostNastavna jedinica
2. Kvalitativna kemijska analiza tehnologijskih procesa

Ishodi učenja
- Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom analize tehnologijskog procesa
- Primijeniti metode selektivnog odjeljivanja anorganskih aniona i kationa u kemijskom inženjerstvu

Kriteriji vrednovanja
- izračunati pH otopine
- izračunati uvjete taloženja anorganskih soli
- izračunati uvjete nastajanja kompleksa
- izračunati redoks potencijal
- planirati sustavnu analizu kationa i aniona
- izračunati mogućnost provedbe planirane sustavne analize
- znati primijeniti principe otapanja anorganskih soliNastavna jedinica
3. Kvantitativna kemijska analiza tehnologijskih procesa

Ishodi učenja
- Povezati principe kemijske ravnoteže s metodologijom analize tehnologijskog procesa
- Primijeniti metode gravimetrijske analize u kemijskom inženjerstvu
- Primijeniti metode volumetrijske analize u kemijskom inženjerstvu

Kriteriji vrednovanja
- planirati korake gravimetrijske analize
- znati vrste onečišćenja taloga i postupke tretmana u svrhu prevencije onečišćenja ili naknadne obrade taloga
- razlikovati svojstva taloga proizišla s obzirom na veličini čestice
- izračunati rezultat gravimetrijske anailze
- planirati korake volumetrijske analize
- razlikovati točku završetka titracije i točku ekvivalencije
- znati izabrati indikator i metodu detekcije točke završetka titracije
- izračunati rezultat volumetrijske analize
- konstruirati krivulju titracije
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni kolegiji - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Dear students,

The lectures for class Analytical Chemistry will start on Monday, 27th February 2017, at 11.00 hours. The lectures will take place in great lecture room at Marulićev trg 19 (MKV19).

The related laboratory practice will not start next week. I will inform you about the starting date during the lectures.

Assist. prof. Šime Ukić