Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Dodaci za cementne kompozite
Šifra: 47034
ECTS: 4.0
Nositelji:
Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vilko Mandić - Predavanja
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
NAZIV KOLEGIJA: Dodaci za cementne kompozite

NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala, diplomski studij

GODINA STUDIJA: 1.(2.) SEMESTAR: 2.(1.)
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: Nevenka Vrbos

OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(upisati nastavnik ili asistent)
predavanja 2 nastavnik
vježbe 1 nastavnik
seminar
Terenska nastava (dana)

CILJ KOLEGIJA: Ukazati na gospodarsku opravdanost upotrebe aditiva Dati pregled svih mogućnosti modifikacije svojstava svježeg i očvrslog betona

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

1. Djelotvornost i podjela aditiva
2. Mehanizmi djelovanja aditiva.
3.Povećanje obradljivosti svježeg betona bez povećanja količine vode,ili smanjenje količine vode
uz istu obradljivost (plastifikatori i superplastifikatori).
4. Ubrzivači vezanja .
5.Utjecaj kalcijeva klorida na hidrataciju cementnih spojeva .
6.Li-soli kao ubrzivači vezanja
7.Usporivači vezanja.
8.Utjecaj usporivača na hidrataciju cementnih spojeva.
9.Aeranti(utjecaj konzistencije betona na aeriranje).
10.Dodaci protiv smrzavanja.Podjela antifriznih dodataka
11Mehanizmi djelovanja i primjena antifriznih dodataka.
12Filtarska SiO2 prašina.
13.Izvori emisije filtarske SiO2 prašine,utjecaj na hidrataciju cementa
14.Leteći pepeli.Porjeklo i značenje letećih pepela.
15.Gospodarska opravdanost upotrebe aditivaVježbe:
Utjecaj Li-soli na hidrataciju aluminatnog cementa (AC).Utjecaj kemijskih usporivača na hidratacijuAC.Razvoj tlačnih čvrstoća uz dodatak različitih aditiva.Određivanje konzistencije betona.
Proračun parametara zračnih mjehurića.,


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Ukazati na strukturu ,svojstva i uporabu rabljenih dodataka.Steći znanja o svim aditivima i prema traženim kriterijima ih znati upotrijebiti

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, aktivno u njima sudjelovati, a obvezni su pohađati i vježbe

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem, razgovorom sa studentima, rješavanjem postavljenih problema

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Znanje će se provjeravati razgovorom tijekom predavanja i. vježbi.Polaže se pismeni ispit.Postoji mogućnost dogovora i za pisanje seminarskog rada.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketaISHODI UČENJA KOLEGIJA

1. Dopuniti znanja iz kemije sa strukturom novih materijala
2. Ovladati razmišljati o utjecaju svakog aditiva na korišteni materijal
3. Intergirati stvoreno znanje motivaciju za daljnje praćenje nastave i budućeg obrazovanja

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA

1. Povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije.
2. Ukazati na strukturu,svojstva i uporabu upotrebljavanih dodataka.
3 .Povezati stručna znanja kemije i inžnjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo,gospodarstvo i okoli
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA
    1.Đureković,Cement,cementni kompoziti i dodaci za beton,Školska knjiga,Zagreb,1996
    2.M.R.Rixom i N..Mailvaganam,Chemical Admixtures for Concrete,London,New York,E.and F.N.Spon,1986

    DOPUNSKA LITERATURA:
    1.H.F.W.Taylor,The Chemistry if Cements,Academic Press,vol.1,London,964, , , .
2. semestar Ne predaje se
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala

3. semestar Ne predaje se
Izborna grupa - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani kolege,

pojedinačne teme seminara sa početnom literaturom. Potrebno je dati popis korištene literature (koji mora biti jasno vidljiv u tekstu) uz izjavu da je to Vaš vlastiti rad. Ako Vam referenca nije dostupna, molim Vas pošaljite mi e-mail sa odabranom temom da Vam pošaljem literaturu. Princip je jednostavan, tko prvi izabere... prvi je...Broj tema veći je od broja studenata na kolegiju 47034 Dodaci za cementne kompozite.

Srdačan pozdrav,

1. Utjecaj neadsorbiranog polimera na granicu tečenja cementne paste
Hela Bessaies-Bey et. al., Cement and Concrete Research Volume 111, September 2018, Pages 209-217. doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.004
2. Adsorpcija polikarboksilatetera na čestice cementa
Hela Bessaies-Bey et. al., Cement and Concrete Research 143 (2021) 106383
3. Utjecaj celuloznih etera na reologiju cementnih pasti
Coralie Brumaud et. al., Cement and Concrete Research 53 (2013) 176–184
4. Metakaolin i kalcinirana glina kao pucolanski dodatak
B.B. Sabir et. al., Cement and concrete composites 23 (2001) 441-454
5. DSC Portland cementne paste sa dodatkom metakaolina
W. Sha and G.B. Pereira, Cement and Concrete Composites 23 (2001) 455-461
6. Mikrostruktura, hidratacija i mehanička svojstva betona uz dodatak metakaolina
S. Barbhuiya et. al., Construction and Building Materials 95 (2015) 696-702
7. Rana hidratacija portland cementa opće namjene
D. Jansen et. al., Cement and Concrete Research 42 (2012) 134–138
8. Metode predviđanja viskoznosti svježeg betona
S.E. Chidiac and F. Mahmoodzadeh, Cement & Concrete Composites 31 (2009) 535–544
9. Predviđanje trajnosti betonskih konstrukcija
J. Marchand, E. Samson, Cement & Concrete Composites 31 (2009) 515–521
10. Praćenje korozije betona
I. Martínez, C. Andrade, Cement & Concrete Composites 31 (2009) 545–554
11. Utjecaj adsorbiranog polimera na viskoznost cementne paste
Julie Hot et. al., Cement and Concrete Research 63 (2014) 12–19 
12. Adsorpcija PCE i PNS superplastifikatora na kubični i ortorompski C3A
M.M. Alonso and F. Puertas, Construction and Building Materials 78 (2015) 324–332
13. O postojanju/stabilnosti hidrogarneta u pastama portland cementa
Monday Uchenna Okoronkwo and Fredrik Paul Glasser, Cement and Concrete Research 83 (2016) 86–96
14. Generacije topline u kompozitnom vezivu pri različitim temperaturama
Fanghui Han et. al., Thermochimica Acta 586 (2014) 52–57
15. C-S-H nukleusi
Chao Xu et. al., Construction and Building Materials 238 (2020) 117726
16. Primjena fosfogipsa u vezivima
Lin Yang et. al., Journal of Cleaner Production 127 (2016) 204-213
17. Utjecaj nano-SiO2 na svojstva cementa uz dodatak letećeg pepela
Min Liu et. al., Construction and Building Materials 194 (2019) 350–359
18. Utjecaj tretmana sa CO2 na čvrstoću i mikrostrukturu cementne paste
Tiefeng Chen and Xiaojian Gao, Journal of CO₂ Utilization 34 (2019) 74–86
19. Utjecaj vremena obrade i tlaka CO2 na svojstva betona
Shamsad Ahmad et. al., Construction and Building Materials 136 (2017) 565–573
20. Adsorpcija neionskih celuloznih etera na cement
Thomas Hurnaus and Johann Plank, Construction and Building Materials 195 (2019) 441–449
21. Interakcija cementa i hidroksimetil celuloze
Meltem Tanguler-Bayramtan,et. al. Materials and Structures (2022) 55:91
22. Kontrola reologije betona za aditivne tehnologije proizvodnje
Delphine Marchon et. al., Cement and Concrete Research 112 (2018) 96–110
23. Cementni materijali za 3D printanje 
Yiwei Weng et. al., Construction and Building Materials 163 (2018) 600–610
24. Tiksotropni model ponašanja svježeg betona
Nicolas Roussel, Cement and Concrete Research 36 (2006) 1797–1806
25. Reološka svojstva samoslijegajućeg betona
Mette R. Geiker, Mari Brandl, Lars N. Thrane, Dirch H. Bager, Olafur Wallevik, Cement and Concrete Research 32 (2002) 1791–1795

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja