Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Environmental Engineering
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti
Environmental Engineering
Šifra: 204377
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić
prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta:
Upoznati studente s problemima zaštite okoliša te načinom korištenja alata ekoinženjerske prakse:
1. primjena bilanci i prijenosa mase i energije na pitanja zaštite okoliša
2. razumijevanje procesa u okolišu uz primjenu modela rasta populacije i potrošnje
3. razumijevanje problema onečišćenja zraka i vode te mogućnosti njihove kontrole
4. usvajanje metodologije procjene rizika;
5. usvajanje načela upravljanja otpadom

Opis sadržaja predmeta:
1. Tjedan: Uvod u ekoinženjerstvo
2. Tjedan: Bilanca tvari i energije
3. Tjedan: Prijenos tvari i energije
4. Tjedan: Uvod u kemiju okoliša
5. Tjedan: Kemija okoliša
6. Tjedan: Matematički modeli rasta populacije i potrošnje resursa
7. Tjedan: Onečišćenje zraka
8. Tjedan: Kolokvij
9. Tjedan: Onečišćenje voda
10. Tjedan: Kontrola kvalitete voda
11. Tjedan: Globalni problemi okoliša; efekt staklenika , stratosferski ozon
12. Tjedan: Procjena rizika
13. Tjedan: Upravljanje čvrstim otpadom
14. Tjedan: Materijalna oporaba otpada
15. Tjedan: Kolokvij

Vrste izvođenja nastave: predavanja, laboratorij, vježbe, seminari i radionice

Obveze studenata: Pohađanje predavanja (75% min), seminara (75% min) i laboratorijskih vježbi (100 %). Izrada i predaja izvještaja s laboratorijskih vježbi. Timski rad: izrada seminarskih zadataka i prezentacija.

Praćenje rada studenata: Pohađanje nastave, Eksperimentalni rad, Kolokvij, Referat, Seminarski rad, Pismeni ispit, Praktični rad

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi:
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju za sintezu novih proizvoda, kreiranje održivih procesa, kao i rješavanje problema onečišćenja vode, zraka i tla.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju.
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu.
- Prezentirati rezultate samostalnog i timskog rada u usmenom i pisanom obliku nestručnjacima i stručnjacima na jasan i razumljiv način.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja):
1. Objasniti izvore i probleme onečišćenja okoliša
2. Identificirati i vrednovati učinak onečišćujućih tvari na zrak, vodu i tlo
3. Predvidjeti promjene u okolišu primjenom matematičkih modela
4. Primijeniti metodologiju procjene rizika u zaštiti zdravlja ljudi i okoliša
5. Povezati uzroke onečišćenja okoliša i dostupne tehnologije smanjenja i kontrole
Literatura:
  1. Gilbert M. Masters Wendell P. Ela: Introduction to Environmental Engineering and Science
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija: