Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Enzymatic Technologies
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Obavijesti

Dear students,

The second partial exam will take place on 21st of January starting from 1PM via Zoom platform (the usual link).

Prof. Dr. Zvjezdana Findrik Blažević

Enzymatic Technologies
Šifra: 217177
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ana Vrsalović Presečki
prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 15
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
Ciljevi predmeta
Upoznati studente s teorijom i relevantnim znanjima o principima enzimologije koja uključuju osnovna svojstva enzima, katalitičke mehanizme enzima i enzimsku kinetiku. Upoznati studente s tehnikama pripreme i industrijske proizvodnje enzima.

Opis sadržaja predmeta
1. Tjedan: Svojstva enzima, nomenklatura enzima, karakteristike i mehanizmi.
2. Tjedan: Enzimatske klase I
3. Tjedan: Enzimske klase II
4. Tjedan: Enzimska kinetika.
5. Tjedan: Karakterizacija enzima.
6. Tjedan: Metode proizvodnje enzima
7. Tjedan: Metode pročišćavanja enzima.
8. Tjedan: Kolokvij
9. Tjedan: Industrijska proizvodnja enzima.
10. Tjedan: Kinetička rezolucija i enantioselektivnost enzima.
11. Tjedan: Reakcijski mediji u biokatalizi.
12. Tjedan: Heterogena biokataliza.
13. Tjedan: Industrijska primjena enzima
14. Tjedan: Industrijske biotransformacije.
15. Tjedan: Kolokvij

Vrste izvođenja nastave:
predavanja
seminari i radionice
vježbe
samostalni zadaci
laboratorij

Obveze studenata
Studenti su obvezni pohađati nastavu; predavanja, seminarima i laboratorijskim vježbama (min 75 %). Po završetku semestra studenti su dužni predati referate iz laboratorijskih vježbi, seminarski rad i održati prezentaciju seminarskog rada. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija ili regularnog pismenog ispita.

Praćenje rada studenata
Pohađanje nastave
Eksperimentalni rad
Kolokvij
Istraživanje
Referat
Seminarski rad
Praktični rad
Pismeni ispit

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi
- Povezati i primijeniti napredna znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, posebice kemijskog inženjerstva i inženjerstva okoliša u rješavanju znanstvenih, stručnih i općih društvenih problema.
- Rješavati inženjerske probleme znanstvenim pristupom povezivanjem stručnih znanja iz kemije, inženjerstva okoliša, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala.
- Povezati stručna znanja kemije, kemijskog inženjerstva i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
- Planirati i samostalno provoditi eksperimentalni rad u svrhu potvrđivanja postavljene hipoteze uzimajući u obzir ekonomsku i ekološku učinkovitost procesa.
- Samostalno organizirati vremenski plan rada i primijeniti opću metodologiju projektnog planiranja i upravljanja u poslovnom okruženju
- Pokazati neovisnost i pouzdanost u samostalnom radu, kao i učinkovitost, pouzdanost i prilagodljivost u timskom radu
- Komunicirati sa znanstvenom i stručnom zajednicom i društvom u cjelini u nacionalnom i međunarodnom okružju
- Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usvajanjem novih znanja i vještina prema normama inženjerske prakse

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (3-10 ishoda učenja)
1. Primijeniti znanje iz biotehnologije i kemije za osmišljanje okolišno prihvatljivog održivog enzimskog procesa za industrijsku proizvodnju kemijskih produkata.
2. Razlikovati reakcijske mehanizme enzimski kataliziranih reakcija za različite osnovne klase enzima.
3. Procijeniti kinetičke parametre enzimske reakcije.
4. Prepoznati prednosti i nedostatke različitih reakcijskih medija za enzimske reakcije i odlučiti o povoljnim reakcijskim uvjetima za pojedine slučajeve.
5.Usporediti metode proizvodnje, pročišćavanja, karakterizacije i imobilizacije enzima.
Literatura:
  1. www.fkit.unizg.hr
  2. A.J. Bard and L.R. Faulkner: Electrochemical methods, Fundamentals and applications
  3. C.A. Vincent, B. Scrosati: Modern batteries
  4. B. Scrosati, J. Garche: Journal of Power Sources
  5. S. Srinivasan: Fuel Cells From Fundamentals to Applications
  6. M. M. Mench: Fuel Cell Engines
  7. B.E. Conway: Electrochemical supercapacitors, Scientific fundamentals and technological applications
3. semestar
Izborni predmeti - Redovni studij - Chemical and Environmental Technology
Termini konzultacija: