Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija I
Šifra: 143478
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
prof. dr. sc. Jelena Macan
Izvođači: prof. dr. sc. Jelena Macan - Seminar

Andreja Žužić, mag.ing.cheming. - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje temeljnih zakona i teorija fizikalne kemije koji se primjenjuju u kemijsko-inženjerskoj praksi. Razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod; Fazna stanja materije, idealni plin - jednadžba stanja.
2. Kinetičko-molekularna teorija, brzina i energija plinskih molekula, Maxwell-Boltzmannov zakon.
3. Realni plinovi - jednadžbe stanja, ukapljivanje.
4. 1.kolokvij (međuispit)
5. Termodinamika: toplina i rad, 1. zakon, unutarnja energija, entalpija, toplinski kapaciteti.
6. Termokemija: Hessov stavak, Kirchoffov zakon, Adijabatski procesi.
7. Spontanost procesa i ravnoteža, Carnotov proces, 2.zakon termodinamike,entropija, povrativost procesa
8. Gibbsova energija, 3. zakon termodinamike, ovisnost Gibbsove energije o temperaturi i tlaku, fugacitivnost
9. 2.kolokvij (međuispit)
10. Smjese: idealne i neidealne, kemijski potencijal, Gibbs-Duhemova jednadžba
11. Fazne ravnoteže, Clapeyronova i Clausius Clapeyronova jednadžba, trojna točka, pravilo faza
12. Rauoltov zakon; koligativna svojstva smjesa, Henryev zakon,
13. Destilacija, dijagrami tlaka pare, dijagrami vrenja
14. Osnove faznih ravnoteža trokomponentnih sustava, zakon razdjeljenja, kristalizacija, osmotska ravnoteža
15. 3. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Određivanje molekulne mase idealnog plina.
2. Kalorimetrija. Određivanje topline reakcije.
3. Krioskopija
4. Dijagram vrenja
5. Nernstov zakon raspodjele

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: Matematika II, Opća kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Položeni predmeti: Opća kemija

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost rješavanja kvantitativnih problema. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
seminar
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
pismeni/usmeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 pismene provjere znanja tijekom semestra (omogućuju oslobađanje od pismenog i usmenog ispita)
pismeni ispit (3 numerička zadatka, potrebno 50% bodova za prolaz)
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose na plinove, temodinamiku i fazne ravnoteže.
2. Primjenjivati znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe ( koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremati i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Pripremati laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti znanstvene temelje važne za kemiju i inženjerstvo materijala, posebice iz područja kemije, fizike, matematike i kemijskog inženjerstva
2. definirati jednostavne probleme u području kemije i inženjerstva materijala radi njihovog rješavanja
3. riješiti računske probleme ispravnom uporabom jedinica i termodinamičkih tablica
4. teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada
5. prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , P. Atkins, J. de Paula, Atkin's Physical Chemistry, 8th edition, Oxford University Press, Oxford 2006., , , .
 2. , R. Brdička, Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969., , , .
 3. , W. J. Moore, Physical Chemistry, Longman group Ltd, London 1974, , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna.

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

  Lokacija:
 • Andreja Žužić, mag.ing.cheming.:

  Po dogovoru.

  Lokacija:
Obavijesti

Novi termin završnog kolokvija iz vježbi je u ponedjeljak, 11.12.2023. od 11:00 do 12:30 h u laboratoriju za fizikalnu kemiju. 
 

Iva Ćurić, mag. ing. cheming.

Obavještavaju se studenti iz Grupe 1 da se 4.12.2023. neće održati završni kolokvij iz vježbi. Novi termin održavanja kolokvija bit će naknadno objavljen. 

Iva Ćurić, mag.ing.cheming.

Izlazni kolokvij održat će se u ponedjeljak 4.12.2023. u laboratoriju za vježbe od 11:00 h – 12:30 h.


Pravo polaganja izlaznog kolokvija imaju studenti kojima su priznati svi referati iz vježbi. Na izlazni kolokvij potrebno je donijeti kalkulator i laboratorijski dnevnik. Dnevnike je potrebno ostaviti na stolu za predaju dnevnika za upis bodova iz vježbi.

Za izlazni kolokvij potrebno je znati teorijsku podlogu vježbi, račun pripreme otopina, odrediti jednadžbu pravca, interpretirati rezultate i skicirati grafove dobivene kao rezultat pojedinih vježbi.

 

Iva Ćurić, mag. ing. cheming.

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA I" počet će u četvrtak

5. listopada 2023. u 10:00 (predavaona MKV-20, Marulićev trg 20).

Upozoravaju se studenti da se skripta za laboratorijske vježbe ažuriraju skoro svake ak. god., bilo zbog modernizacije pojedine vježbe, bilo zbog ispravaka. Pazite da imate najnoviju verziju, i ne pouzdajte se u fotokopirnicu da će paziti na to.

Obavještavaju se studenti da se obavijesti vezane uz održavanje i rezultate ispita i međuispita, kao i sve ostale obavijesti vezane uz seminar, objavljuju isključivo na e-kolegiju. Poveznica je u repozitoriju, niže na stranici. Ako tko nije upisan na e-kolegij, neka se obrati prof. Jeleni Macan.

Repozitorij