Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija I
Šifra: 143509
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
prof. dr. sc. Jelena Macan
Izvođači: dr. sc. Leonard Bauer - Laboratorijske vježbe
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje temeljnih zakona i teorija fizikalne kemije koji se primjenjuju u kemijsko-inženjerskoj praksi. Razvijanje sposobnosti logičkog rješavanja problema i izvođenja jednadžbi.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Uvod; Fazna stanja materije, idealni plin - jednadžba stanja.
2. Kinetičko-molekularna teorija, brzina i energija plinskih molekula, Maxwell-Boltzmannov zakon.
3. Realni plinovi - jednadžbe stanja, ukapljivanje.
4. 1.kolokvij (međuispit)
5. Termodinamika: toplina i rad, 1. zakon, unutarnja energija, entalpija, toplinski kapaciteti.
6. Termokemija: Hessov stavak, Kirchoffov zakon, Adijabatski procesi.
7. Spontanost procesa i ravnoteža, Carnotov proces, 2.zakon termodinamike,entropija, povrativost procesa
8. Gibbsova energija, 3. zakon termodinamike, ovisnost Gibbsove energije o temperaturi i tlaku, fugacitivnost
9. 2.kolokvij (međuispit)
10. Smjese: idealne i neidealne, kemijski potencijal, Gibbs-Duhemova jednadžba
11. Fazne ravnoteže, Clapeyronova i Clausius Clapeyronova jednadžba, trojna točka, pravilo faza
12. Rauoltov zakon; koligativna svojstva smjesa, Henryev zakon,
13. Destilacija, dijagrami tlaka pare, dijagrami vrenja
14. Osnove faznih ravnoteža trokomponentnih sustava, zakon razdjeljenja, kristalizacija, osmotska ravnoteža
15. 3. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Određivanje molekulne mase idealnog plina.
2. Kalorimetrija. Određivanje topline reakcije.
3. Krioskopija
4. Dijagram vrenja
5. Nernstov zakon raspodjele

PREDUVJETI ZA UPIS PREDMETA:
Položeni predmeti: Matematika II, Opća kemija

PREDUVJETI ZA POLAGANJE PREDMETA:
Položeni predmeti: Opća kemija


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost rješavanja kvantitativnih problema. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta i demonstratora)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
ulazni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
pismeni/usmeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi
3 pismene provjere znanja tijekom semestra (omogućuju oslobađanje od pismenog i usmenog ispita)
pismeni ispit (3 numerička zadatka, potrebno 50% bodova za prolaz)
usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati temeljne zakone fizikalne kemije koji se odnose na plinove, temodinamiku i fazne ravnoteže.
2. Primjenjivati znanja iz matematike i izvoditi jednadžbe ( koje jasno opisuju fizikalne fenomene koji se razmatraju)
3. Pripremati i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5. Pripremati laboratorijska izvješća

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. primijeniti tehnike i metode za mjerenje kemijskih veličina, svojstava ili promjena
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. procijeniti rizike vezane uz uporabu određenih kemijskih tvari ili laboratorijskih postupaka
6. planirati upravljanje vremenom
Literatura:
 1. P. Atkins, J. de Paula, Atkin's Physical Chemistry, 8th edition, Oxford University Press, Oxford 2006.
 2. R. Brdička, Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1969.
 3. W. J. Moore, Physical Chemistry, Longman group Ltd, London 1974
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Položen : Matematika II
Položen : Opća kemija

Polaganje predmeta :
Položen : Opća kemija
3. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna. 2020./21. - nema više slobodnih tema završnog rada!

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

Obavijesti

Izlazni kolokvij iz laboratorijski vježbi nisu prošli:

 

0125172719
0125172633
0125169935
0125169940
0125170072

 

 

Svi studenti mogu pokupiti dnevnike s upisanim brojem bodova.

Studenti koji nisu zadovoljni ostvarenim rezultatom neka se do 10. siječnja 2022. (do 16:00 sati) jave na lbauer@fkit.hr.

Popravni kolokvij održat će se 14. siječnja 2022. u 14:00 sati (laboratorij iz Fizikalne kemije na III. katu Zavoda za fizikalnu kemiju).

Izlazni kolokvij održat će se 20. prosinca u terminu 18:15 - 20:00 u dvorani MKV-20.

Na izlazni kolokvij mogu izaći studenti kojima su unutar potrebnih rokova priznati referati svih vježbi.

Uz pribor za pisanje, potrebno je donijeti kalkulator i ravnalo.  Za izlazni kolokvij potrebno je znati teorijsku podlogu odrađenih vježbi te interpretirati dobivene rezultate.

Nova verzija skripte za vježbe s ispravljenom vježbom 5. Nernstov zakon dostupna je u repozitoriju.

Obratite pažnju na izmjene vezane uz Vježbu 5. Nernstov zakon.

Na x-osi grafa treba biti log c1 gdje c1 označava koncentraciju joda u vodenom sloju, a na y-osi grafa log c2 gdje c2 označava koncentraciju joda u organskom sloju.

Dakle, pravilna linearizacija glasi: log K = log c2 - n*log c1.
 

Rezultati ulaznog kolokvija, informacije o terminu ponovljenog kolokvija i detaljne upute o preuzimanju te pripremi dnevnika za prve vježbe nalaze se u opširnijem sadržaju obavijesti.

Na prvi termin vježbi potrebno je doći 15 minuta prije vježbi kako bi se studentima podijelili ključevi ormarića za stvari.

Obavještavaju se studenti laboratorijskih vježbi Fizikalna kemija 1  (sve grupe) da će se ulazni kolokvij održati u četvrtak 14.10.2021. u 17 h u dvorani MKM-19

Na kolokvij ponijeti kalkulator!

Također, potrebno je donijeti tvrdoukoričenu bilježnicu formata A4 za laboratorijski dnevnik.

Predavanja iz Fizikalne kemije I počinju u ponedjeljak, 04.10.2021., u 8:00 h (nema akademske četvrti!), u predavaoni MKV-20.

Obavještavaju se studenti da se obavijesti vezane uz održavanje i rezultate ispita i međuispita, kao i sve ostale obavijesti vezane uz seminar, objavljuju isključivo na e-kolegiju. Poveznica je u repozitoriju, niže na stranici. Ako tko nije upisan na e-kolegij, neka se obrati prof. Jeleni Macan.

Repozitorij