Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Fizikalna kemija polimera
Šifra: 46956
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marica Ivanković
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Razumijevanje fizikalno-kemijskih svojstava polimera na temelju jednostavnih molekularnih modela.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA :
1. tjedan: Uvod: osnovni pojmovi, posebnosti polimernih struktura.
2. tjedan: Unutarnja rotacija u polimernim molekulama; Međudjelovanja.: intramolekularna i intermolekularna; Termodinamička i kinetička fleksibilnost polimernih lanaca
3. tjedan: Konformacije polimernih molekula; Idealni i realni polimerni lanci: modeli polimernih lanaca, dimenzije makromolekularnog klupka, isključeni volumen.
4. tjedan: Molekulske mase polimera: prosjeci, raspodjele, funkcije raspodjele.
5. tjedan: Polimerne otopine: bubrenje i otapanje polimera, theta otapalo, dobro i loše otapalo, parametar topljivosti.
6. tjedan: Viskoznost razrijeđenih polimernih otopina: specifična, reducirana i granična viskoznost; Modeli polimernog klupka: propusno i nepropusno klupko
7. tjedan: Osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
8. tjedan: 1.kolokvij (međuispit)
9. tjedan: Termodinamika polimernih otopina: Posebnosti termodinamičkih veličina entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja, Flory-Hugginsova teorija polimernih otopina
10. tjedan : Flory-Hugginsov parametar interakcije; termodinamička stabilnost polimernih otopina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
11. tjedan: Metode određivanja raspodjele molekulskih masa: frakcioniranje.
12. tjedan : Separacija makromolekula na propusnom gelu u idealnim i realnim uvjetima.
13. tjedan: Polimerne mješavine: termodinamika binarnih polimernih mješavina, fazne ravnoteže, fazni dijagrami.
14. tjedan: Polimerni kapljeviti kristali
15. tjedan: 2. kolokvij (međuispit)

Laboratorijske vježbe:
1. Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2. Kinetika bubrenja polimera.
3. Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4. Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5. Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6. Separacija polimernih molekula na gelu

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Sposobnost karakterizacije polimera različitim metodama. Provođenje složenih eksperimenta i obrada mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja , laboratorijskih vježbi.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja i položen kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
predavanja (ex cathedra)
laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta)
konzultacije prema potrebi

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Dvije pismene provjere znanja tijekom semestra ( 50% bodova na svakoj od provjera znanja
donosi oslobađanje od ispita)
izvješća s laboratorijskih vježbi.
Pismeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Položen kolegij: Fizikalna kemija I

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Opisati relaciju između strukture i svojstava polimera
2. Primjenjivati znanja iz opće fizikalne kemije pri definiranju termodinamičkih veličina ( entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja) i opisivanju faznih ravnoteža u polimernim otopinama i mješavinama
3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
5.Pripremiti laboratorijska izvješća

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
2. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
3. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
4. primijeniti odgovarajuće računalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
5. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
6. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
7. samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada
8. razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica
1. Struktura polimera

Ishodi učenja
-Definirati temeljne pojmove vezane za strukturu polimera
-Razlikovati modele polimernih lanaca: slobodno-povezani lanac, lanac sa slobodnom rotacijom, lanac s ograničenom rotacijom
-Razlikovati i definirati prosjeke molekulnih masa i funkcije raspodjele molekulnih masa

Kriteriji vrednovanja
- Identificirati ponavljajuće jedinice u danom polimeru i specificirati njihove moguće izomerne strukture
- Izračunati dimenzije polimernog klupka (udaljenost krajeva lanca, radijus vrtnje) na temelju pretpostavljenih modela
- Izračunati prosjeke molekulnih masa

Nastavna jedinica
2. Polimerne otopine

Ishodi učenja
-Definirati parametar topljivosti
-Razlikovati dobro, loše i theta otapalo za dani polimer
-Razlikovati i definirati specifičnu, reduciranu i granična viskoznost razrijeđenih polimernih otopina
-Opisati osmotski tlak razrijeđenih polimernih otopina
-Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse:
1.Prepoznavanje polimera na osnovi topljivosti.
2.Kinetika bubrenja polimera.
3.Viskozimetrija, granična viskoznost i viskozni prosjek molekulskih masa
4.Viskozimetrijsko određivanje parametra topljivosti. Trodimenzijski parametar topljivosti.
5.Osmometrija, brojčani prosjek molekulskih masa i drugi virijalni koeficijent
6.Separacija polimernih molekula na gelu
- Analizirati i interpretirati rezultate pokusa te pripremiti laboratorijsko izvješće

Kriteriji vrednovanja
-Razumjeti značenje osnovnih pojmova vezanih za polimerne otopine
-Prepoznati polimer na temelju njegove topljivosti u određenim otapalima
- Eksperimentalno odrediti parametar topljivosti, graničnu viskoznost, viskozni i brojčani prosjek molekulskih masa te krivulju raspodjele molekulskih masa
- Razumjeti i interpretirati relaciju između granične viskoznosti, veličine polimernog klupka i dobrote otapala
- Razumjeti i interpretirati relaciju između drugog virijalnog koeficijenta i dobrote otapala

Nastavna jedinica
3.Termodinamika polimernih otopina i mješavina, fazne ravnoteže i fazni dijagrami

Ishodi učenja
-Definirati uvjete temodinamičke stabilnosti polimernih otopina i mješavina
-Opisati fazne ravnoteže u polimernim otopinama i mješavinama putem faznih dijagrama
-Izvesti Flory-Hugginsovu jednadžbu

Kriteriji vrednovanja
-Analizirati i interpretirati fazni dijagram za jednostavne binarne sustave (polimer-otapalo, polimer-polimer)
-Pokazati vještinu računanja i primjene Flory-Hugginsove jednadžbe
- Razumjeti i interpretirati matematički izvod Flory-Hugginsove jednadžbe
Ishodi učenja:
 1. Opisati relaciju između strukture i svojstava polimera
 2. Primjenjivati znanja iz opće fizikalne kemije pri definiranju termodinamičkih veličina ( entalpije, entropije, Gibbsove slobodne entalpije miješanja) i opisivanju faznih ravnoteža u polimernim otopinama i mješavinama
 3. Pripremiti i napraviti laboratorijske pokuse
 4. Analizirati i interpretirati rezultate pokusa
 5. Pripremiti laboratorijska izvješća
 6. Primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
 7. Koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
 8. Samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada
 9. Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem
Literatura:
 1. , M. Ivanković, Nastavni tekst objavljen na mrežnim stranicama FKIT-a, 2010.
  Z. Janović, Polimerizacije i polimeri, HDKI, Zagreb, 1997.
  L.H. Sperling, Introduction to physical polymer science,3rd edition, Wiley-Interscience, 2001., , , .
 2. , I.S.Miles and S.Rostami, Eds., Multicomponent Polymer System, Longman Scientific & Technical, Bath Press, Avon, 1992., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju.

Na uvid ispita može se doći u ponedjeljak 19.2.2024. između 9 i 14 h uz prethodnu najavu. Mole se studenti da potvrde prihvaćaju li dobivenu pozitivnu ocjenu (do utorka, 20.2.2024., 12 h.)

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. veljače 2024., u predavaonici MKV-20,  s početkom u 11:30 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. veljače 2024., u predavaonici MKM-20,  s početkom u 11:30 h.

0125168665         64%        dobar (3)

0125166816         0%          nedovoljan (1)

0125168777         36%        nedovoljan (1)

0125168670         25%        nedovoljan (1)

0125168569         66%        dobar (3)

0125168756         29%        nedovoljan (1)

0125171571         57%        dovoljan (2)

0125168847         50%        dovoljan (2)

0125168457         29%        nedovoljan (1)

Molim studente koji su položili ispit da potvrde prihvaćaju li dobivenu ocjenu, do petka 9.2.2024. 12h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 2.veljače 2024., u predavaonici MKM-20, s početkom u 11:30 h.

Molim studente koji još nisu potvrdili prihvaćaju li ili ne prihvaćaju ocjenu dobivenu na temelju kolokvija, a prijavili su ispit, da to učine najkasnije do srijede, 31.01.2024. , 12 h.  Studenti koji su dobili ocjenu  izvrstan ne moraju se javljati. Prijaviti mogu ispit samo studenti kojima su priznati referati iz vježbi!

Rezultati međuispita i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera  nalaze se u repozitoriju.  Nakon završetka vježbi  (priznatih referata) studenti mogu prijaviti ispit. Prije prijave ispita molim potvrdu o prihvaćanju ili neprihvaćanju konačne ocjene.

 

Drugi kolokvij iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" održat će se 12. siječnja 2024.  s početkom u 11:00 h u Klubu nastavnika (TMM 20).

Kolokviju mogu pristupiti studenti koji su položili prvi kolokvij (min. 50%).

Rezultati prvog kolokvija iz FIzikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Uvid u kolokvij: 15.12.2023.  (u pauzi između predavanja).

Prvi kolokvij iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" održat će se 8. prosinca 2023.  s početkom u 10:00 h u predavaonici S-P.

Ažuriran termin vježbi koji se s PETKA 19.01. pomiče na

18.01.2024. ČETVRTAK (12:15 - vježba 7) – Grupa I i II u KLUBU NASTAVNIKA (nakon završetka predavanja iz Inženjerstva mineralnih veziva).

Objavljeno 16.01.2024.U opširnijem sadržaju obavijesti nalaze se novi termini vježbi.  Datumi i vremena održavanja vježbi su modificirani s ciljem izbjegavanja preklapanja. Studenti se upućuju na detaljnu provjeru te da se jave voditelju vježbi ukoliko postoje objektivni problemi.

Objavljeno 11.12.2023.

 

Utorak, 5.12.2023. vježbe iz Fizikalne kemije polimera NEĆE se održati radi neizvjesnih okolnosti u zgradi Trg Marka Marulića 20.

Korekcija prethodno objavljenih termina bit će objavljena tijekom ovog tjedna.

Objavljeno 4.12.2023.

Voditelj vježbi:

dr. sc. Leonard Bauer

lbauer@fkit.hr

 

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" neće se održati u petak, 24. studenoga 2023.

Prvi kolokvij iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" održat će se 8. prosinca 2023. Vrijeme i mjesto održavanja kolokvija bit će oglašeno naknadno. 

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u petak, 13. listopada 2023.  u 10:00 sati u predavaonici S-P.

 

0125160646    65%, dobar (3)

0319002679    62%, dobar (3)

Molim potvrdu prihvaćanja ocjene, najkasnije 08.09.2023., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 6. rujna 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

0125160646    46%     nedovoljan (1)

0125164848    65%     dobar (3)

0319002679    38%     nedovoljan (1)

Studenti mogu doći na uvid u ponedjeljak 10.07.2023. između 9:30 i 11:30 h, uz prethodnu najavu.

Molim potvrdu prihvaćanja pozitivne ocjene do ponedjeljka, 10.07., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 7. srpnja 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 16. lipnja 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 11:30 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 3. veljače 2023. u predavaoni MKV-20 s početkom u 9 h.

Mole se studentice Josipa Kolar i Nensi Tomas da hitno jave prof. Ivanković prihvaćaju li konačnu ocjenu iz Fizikalne kemije polimera, dobivenu putem 2 međuispita, ili izlaze na ispit za višu ocjenu (3. veljače 2023.).

Rezultati međuispita iz Fizikalne kemije polimera i konačne ocjene nalaze se u repozitoriju. Prije prijave ispita molim potvrdu o prihvaćanju ili neprihvaćanju konačne ocjene.

Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 20. siječnja 2023.  s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Rezultati prvog međuispita iz Fizikalne kemije polimera (2.12.2022) nalaze se u repozitoriju.

 Predavanja iz Fizikalne kemije polimera neće se održati 25.11.2022.

Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 02. prosinca 2022.  s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Predavanja iz kolegija "FIZIKALNA KEMIJA POLIMERA" počet će u petak, 7. listopada 2022.  u 10:00 sati u predavaonici S-P.

 

0125158560   50%, dovoljan (2)

0125158667   50%, dovoljan (2)

Mole se studenti da obavijeste prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu, najkasnije 15.09.2022., 12 h.

 0125158560     38 %   nedovoljan  (1)

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 2. rujna 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125161071, 82%, vrlo dobar (4)

0125160490,  76%, vrlo dobar (4)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u ponedjeljak, 11.07.2022, između 10 i 11:30 h, uz prethodnu najavu. Mole se studenti da jave prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu ocjenu, najkasnije 11.07.2022., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 7. srpnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125160394    90%, izvrstan (5)

0125161071    58%, dovoljan (2)

0125158417    65%, dobar (3)

0125161344    54%, dovoljan (2)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u utorak, 05.07.2022, uz prethodnu najavu. Mole se studenti da jave prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu ocjenu, najkasnije 05.07.2022., 12 h.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 29. lipnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125158417, 35 %, nedovoljan (1)

0125159206, 55 %, dovoljan (2)

0125163396, 58 %, dovoljan (2)

0125165707, 50%, dovoljan (2)

 

Na uvid ispita može se doći u četvrtak, 23. lipnja 2022., između 9 i 13 h, uz prethodnu najavu.

Mole se pozitivno ocjenjeni studenti da najkasnije 23. lipnja 2022. obavijeste prof. Ivanković prihvaćaju li dobivenu  ocjenu.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. lipnja 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

0125161552

58%, dovoljan (2)

0125163989

50%, dovoljan (2)

0125163515

61%, dobar (3)

0125165707

41%, nedovoljan (1)

0125163520

50%, dovoljan (2)

Studenti mogu doći na uvid ispita u četvrtak, 14.04.2022., između 9 i 11 h, uz prethodnu najavu.

Mole se studenti koji su pozitivno ocijenjeni da jave prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu (najkasnije četvrtak, 14.04.2022., 11 h). 

 

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije polimera (rok: 15. veljače 2022.)

0125163840               94%     Izvrstan (5)

0125161552               38%     Nedovoljan (1)

0125163989               51%     Dovoljan (2)

0125161344               40%     Nedovoljan (1)

0125160945               83%     Vrlo dobar (4)

0125165707               15%     Nedovoljan (1)

0125160326 *(P)      58%     Dovoljan (2)

0125163520               23%     Nedovoljan (1)

 

Studenti mogu doći na uvid ispita u četvrtak 17.02. ili petak 18.02.2022. ,između 10 i 12 h, uz prethodnu najavu.

Mole se studenti koji su položili ispit s ocjenom dovoljan ili vrlo dobar da jave prof. Ivanković prihvaćaju li ocjenu. 

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 15. veljače 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

 

0125161552    15%  nedovoljan (1)

0125163989    18%  nedovoljan (1)

0125163898     72% dobar (3)

 

Moli se student koji je položio ispit da obavijesti prof. Ivanković prihvaća li ocjenu.

Ispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se 3. veljače 2022. u predavaoni MKV-20 s početkom u 14 h.

Rezultati 2. međuispita i konačne ocjene iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju. Studenti koji ne prihvaćaju konačnu ocjenu trebaju o tome, prije prijave ispita, obavijestiti prof. Ivanković.

Studenti mogu doći na uvid 2. međuispita u ponedjeljak 31.01.2022. , između 10 i 13 h, uz prethodnu najavu.

 

Drugi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 14. siječnja 2022. s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

 

Rezultati prvog međuispita iz Fizikalne kemije polimera nalaze se u repozitoriju.

Prvi međuispit iz Fizikalne kemije polimera održat će se u petak, 03. prosinca 2021. s početkom u 11 h.

Na ispit donijeti  pribor za pisanje i računanje.

Nadoknada vježbi 1 i 2 održat će se 7. prosinca u terminu 13:00-16:00 (laboratorij iz Fizikalne kemije na III. katu Zavoda za fizikalnu kemiju).

Svi studenti koji moraju odraditi nadoknadu neka potvrde svoj dolazak putem e-pošte (aressler@fkit.hr).

 

Voditeljica vježbi

dr. sc. Antonia Ressler

Predavanja iz Fizikalne kemije polimera počet će u petak, 15.10.2021.,  u 9:00 h u predavaonici MKM-20.

Mole se studenti, koji su zadovoljili na ispitu, da obavijeste prof. Ivanković, prihvaćaju li ocjenu (najkasnije utorak, 04.02.2020. do 12 h).

JMBAG

   Bodovi

0125156615

    2/11        18%, nedovoljan (1)

0125157607

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125159339

     5/11       45%,  nedovoljan (1)

0125159157

    6,5/11     59%,  dovoljan (2)

0125158833

    3/11        27%,  nedovoljan (1)

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja