Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Inženjerstvo mineralnih veziva
Šifra: 46959
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vilko Mandić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
a) Predmetni nastavnik: izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić
b) Naziv kolegija: Inženjerstvo mineralnih veziva
c) Naziv studijskog programa: Kemija i inženjerstvo materijala
d) Razina sveučilišnog obrazovanja: Diplomski studij
e) Godina studija: 1. f) Semestar: 1.
g) Oblik nastave: h) Satnica
1. Predavanja 3
2. Vježbe 2
3. Seminar
4. Terenska nastava (dani) -
h) Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s nužnim znanjima o procesima proizvodnje mineralnih veziva, procesnim uređajima i postupcima laboratorijskog ispitivanja kvalitete mineralnih veziva. Povezivanje temeljnih tehničkih znanja i znanja o materijalima sa primjenskim svojstvima u ovisnosti o kemijskom i mineraloškom sastavu mineralnih veziva.
i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. upoznavanje s vrstama, procesima proizvodnje i svojstvima mineralnih veziva
2. razumijevanje odnosa između kemijskog i mineraloškog sastava mineralnih veziva
3. razumijevanje odnosa između mineraloškog sastava i primjenskih svojstava mineralnih veziva
4. stjecanje svijesti o utjecaju procesa proizvodnje na okoliš, te o mogućnosti oporabe otpada drugih industrijskih procesa u proizvodnji mineralnih veziva
5. upoznavanje s novim vrstama veziva kao alternativi cementu opće namjene
j) ishodi učenja na razini programa:
1. povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
3. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
4. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
5. razviti procese proizvodnje i ispitivanja kvalitete materijala
6. objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima
7.
razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem
k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
Nastavna jedinica Ishodi učenja Kriteriji vrednovanja
1. Povijesni razvoj tehnike proizvodnje i primjene mineralnih veziva - razumijevanje razvoja materijala kroz povijest
- upoznavanje s različitim vrstama građevnih materijala, posebice veziva
- razumijevanje i definiranje ključnih svojstava veziva za pripravu materijala uporabljivog u praksi - razlikovati različite materijale/veziva
- definirati prednosti i ograničenja primjene određenog materijala/veziva
- definirati nepovoljne utjecaje okoliša na trajnost materijala veziva
2. Gips - razumijevanje fazne ravnoteže u sustavu CaSO4-H2O
- razumijevanje odnosa između strukture/sastava i svojstva različitih faza i polimorfnih modifikacija
- razumijevanje utjecaja aditiva na razvoj mehaničkih svojstava veziva na osnovi gipsa
- definirati svojstva pojedinih produkata i tehnološkog postupka njihove priprave - bilancirati proces proizvodnje određene vrste veziva na temelju gipsa
- objasniti svojstva vezanja gipsa na temelju temperaturne ovisnosti topljivosti pojedinih mineralnih faza
- objasniti utjecaj aditiva na vezanje gipsa i mehanička svojstva produkta
3. Vapno, hidraulično vapno - razumijevanje fazne ravnoteže u sustavu CaO-CO2
- razumijevanje odnosa između uvjeta proizvodnje i svojstava živog vapna
- razumijevanje utjecaja primjesa u sirovini i gorivu na svojstva živog vapna
- definirati reaktivnost pucolanskih mineralnih dodataka vezivu, prirodnih i sintetskih
- razumijevanje brojnih primjena vapna i gašenog vapna u industriji - bilancirati proces proizvodnje vapna
- objasniti odabir određene procesne opreme za pripravu vapna određenih svojstava
- objasniti svojstva vezanja vapna, te reaktivnost sa određenim mineralnim dodacima
- objasniti primjene vapna kao najjeftinije baze u obradi vode, metalurgiji i građevnoj industriji
4. Portland cement - objasniti moderni proces proizvodnje cementnog klinkera
- objasniti faznu ravnotežu u trokomponentnom modelnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2
- definirati količinu i vrstu mineralnih dodataka klinkeru za proizvodnju cementa opće namjene
- definirati ulogu i prednosti predkalcinatora
- definirati tijek materijala i plinova izgaranja u hladnjaku klinkera, rotacijskoj peći i predkalcinatoru
- objasniti kemijske reakcije pri dobivanju cementnog klinkera
- objasniti reakcije vezanja cementa i fizikalnokemijske transformacije cementne matrice - bilancirati proces proizvodnje cementnog klinkera i cementa opće namjene (bilnaca tvari sa pripadnom bilnacom energije)
- definirati vrste i sastav cementa opće namjene
- objasniti kemijske reakcije tijekom pečenja sirovine
- objasniti redoslijed kristalizacije mineralnih faza u ovisnosti o sastavu smjese sirovina
- razumjeti vrste produkata hidratacije cementa, njihove volumne odnose i utjecaj na strukturu čvrste cementne matrice
5. Aluminatni cement i nove vrste mineralnih veziva - objasniti razliku između aluminatnog cementa i cementa opće namjene
- reproducirati faznu ravnotežu pri proizvodnji aluminatnog cementa uporabom modelnog sustava CaO -Al2O3 - SiO2
- definirati svojstva drugih hidratno aktivnih mineralnih faza (osim kalcij silikata i aluminata)
- opisati i objasniti utjecaj proizvodnje mineralnih veziva na okoliš, posebice emisiju CO2, utrošak neobnovljivih resursa, emisiju buke, vibracija, prašine
- definirati kemijske reakcije vezanja alternativnih mineralnih veziva - izračunavanje potencijalnog mineraloškog faznog sastava na temelju zadanog sastava i udjela sirovina
- shematski prikazati proces proizvodnje mineralnog veziva uz definirane ulazne i izlazne procesne tokove
- procijeniti svojstva mineralnog veziva i utjecaj uvjeta proizvodnje na ostvareni mineraloški sastav
- objasniti prednosti i ograničenja oporabe industrijskih nusprodukata s obzirom na vrstu i udio primjesa
l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- kolokvij
- pismeni ispit
- usmeni ispit 2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit
m) Kriterij ocjenjivanja
1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova Ispitni kriterij
Aktivnost Bodovi Ocjena Bodovi
- kolokviji (3)
- aktivnost u nastavi
UKUPNO 90
10
100 Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5) 60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova Ispitni kriterij
Aktivnost Bodovi Ocjena Bodovi
Pet zadataka prema nastavnim cjelinama
UKUPNO 5 x 20 =100

100 Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5) 60 - 70
70 - 80
80 - 90
90 - 100
3. Usmeni ispit

NAZIV KOLEGIJA: Inženjerstvo mineralnih veziva

NAZIV STUDIJA/STUDIJSKOG PROGRAMA: Kemija i inženjerstvo materijala
GODINA STUDIJA: 1 SEMESTAR: 1
PREDMETNI NASTAVNIK/NASTAVNICI: izv. prof. dr. sc. Juraj Šipušić
DA LI KOLEGIJ MOŽETE PREDAVATI NA ENGLESKOM ILI NA JEDNOM OD SLUŽBENIH JEZIKA EU
da, engleski
OBLIK NASTAVE SATI TJEDNO IZVOĐAČ NASTAVE
(nastavnik ili asistent)
predavanja 3 nastavnik
vježbe 2 nastavnik i asistent
seminar
Terenska nastava (dana) - -
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje studenata s nužnim znanjima o procesima proizvodnje mineralnih veziva, procesnim uređajima i postupcima laboratorijskog ispitivanja kvalitete mineralnih veziva. Povezivanje temeljnih tehničkih znanja i znanja o materijalima sa primjenskim svojstvima u ovisnosti o kemijskom i mineraloškom sastavu mineralnih veziva.
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Povijesni razvoj tehnike proizvodnje i primjene mineralnih veziva. Primjeri uporabe i razvoja materijala kroz povijest. Vrste građevnih materijala i veziva. Definiranje ključnih svojstava veziva za pripravu materijala uporabljivog u praksi.
2. Prednosti i ograničenja primjene određenog materijala/veziva, posebice s obzirom na topljivost u vodi i agresivno djelovanje okoliša. Utjecaj okoliša na trajnost materijala veziva, dugotrajnu postojanost i stabilnost dimenzija. Prijenos tvari kroz materijal (model nezasićenog poroznog materijala)
3. Gips, zračno vezivo. Fazna ravnoteža u sustavu CaSO4-H2O. Veza između strukture i sastava i svojstva različitih faza i polimorfnih modifikacija u sustavu CaSO4-H2O. Utjecaj aditiva na reološka svojstva i razvoj mehaničkih svojstava veziva na osnovi gipsa.
4. Svojstva pojedinih produkata nastalih preradom sadrenca i tehnološki procesi njihove priprave. Bilanca procesa proizvodnje određene vrste veziva na temelju gipsa. Svojstva vezanja gipsa na temelju temperaturne ovisnosti topljivosti pojedinih mineralnih faza
5. Vapno, zračno vezivo. Fazna ravnoteža u sustavu CaO-CO2. Odnos između uvjeta proizvodnje i svojstava živog vapna. Utjecaj primjesa u sirovini i gorivu na svojstva živog vapna. Hidraulično vapno.
6. Reaktivnost pucolanskih mineralnih dodataka vapnenom vezivu. Vrste prirodnih i sintetskih pucolanski aktivnih mineralanih tvari. Razumijevanje brojnih primjena vapna i gašenog vapna u industriji. Bilanca tvari i energije u procesu proizvodnje vapna.
7. Odabir određene procesne opreme za pripravu vapna određenih svojstava, s obzirom na ciljanu primjenu. Svojstva vezanja vapna, te reaktivnost sa određenim mineralnim dodacima, primjeri primjene vapna u obradi vode, metalurgiji i građevnoj industriji
8. Portland cement, cement opće namjene. Moderni proces proizvodnje cementnog klinkera (kemijska analiza sirovina i goriva, zahtjevi hidrauličkog modula, silikatnog modula i aluminatnog modula).
9. Fazna ravnoteža u trokomponentnom modelnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2. Redoslijed kristalizacije mineralnih faza iz taline. Redoslijed taljenja pri zagrijavanju.
10. Količina i vrsta mineralnih dodataka klinkeru za proizvodnju cementa opće namjene prema propisima HR-EN 197. Prednosti procesa proizvodnje sa predkalcinatorom. Tijek materijala i plinova izgaranja u hladnjaku klinkera, rotacijskoj peći i predkalcinatoru. Bilanca procesa proizvodnje cementnog klinkera i cementa opće namjene (bilanca tvari sa pripadnom bilancom energije).
11. Kemijske reakcije pri dobivanju cementnog klinkera, utjecaj minor elemenata. Potencijalni fazni sastav cementnog klinkera. Reakcije vezanja cementa i fizikalnokemijske transformacije cementne matrice tijekom reakcije s vodom.
12. Vrste produkata hidratacije cementa, njihovi volumne odnose i utjecaj na strukturu čvrste cementne matrice. Noviji teoretski pristup Powers-a i Brownjard-a.
13. Aluminatni cement, proizvodnja i svojstva. Fazna ravnoteža pri proizvodnji aluminatnog cementa uporabom modelnog sustava CaO - Al2O3 - SiO2.
Nove vrste mineralnih veziva na temelju belita, kalcij-sulfoaluminata, brownmillerita, alkalno aktivirana veziva.
14. Utjecaj proizvodnje mineralnih veziva na okoliš, posebice emisiju CO2, utrošak neobnovljivih resursa, emisiju buke, vibracija, prašine. Kemijske reakcije vezanja alternativnih mineralnih veziva. Izračunavanje potencijalnog mineraloškog faznog sastava na temelju zadanog sastava i udjela sirovina.
15. Prednosti i ograničenja oporabe industrijskih nusprodukata s obzirom na vrstu i udio primjesa u sirovini, njihovu ugradnju u hidratno aktivne minerale i utjecaj na proces hidratacije. Proces proizvodnje mineralnog veziva uz procjenu svojstva mineralnog veziva i utjecaj uvjeta proizvodnje na ostvareni mineraloški sastav.
RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poticanje studenata na samostalno učenje te razvijanje kritičkog mišljenja. Razumijevanje veze između strukture i svojstva materijala. Specifične kompetencije uključuju primjenu stečenih znanja i sposobnost samostalnog planiranja istraživanja vezanih uz inženjerstvo materijala.
OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Obavezno pohađanje predavanja i vježbi.
UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na najmanje 65 % predavanja. Završene i priznate vježbe.
NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Auditorni za predavanja i praktični rad u praktikumu.
NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Tri parcijalna kolokvija. Pismeni ispit. Usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa
METODIČKI PREDUVJETI:
Položeni ispiti: Opća i anorganska kemija, Struktura i svojstva materijala, Anorganski nemetalni materijali, Termodinamika i kinetika materijala, Mehaničke i Toplinske operacije, Kemijsko reakcijsko inženjerstvo
LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA (izdavač i godina izdanja, voditi računa da obavezna literatura mora biti dostupna studentima i što je moguće novijeg datuma):
1. H.F.W. Taylor, Cement chemistry, 2nd Ed., Thomas Telford, London, 1998.
2. J. Skalny and S. Mindess, Material Science of Concrete IV, The American Ceramic Society, Westerville, OH, 1995.
3. F. M. Lea, The chemistry of cement and concrete, 3rd Ed., Chemical Publishing Company, 1971.
DOPUNSKA LITERATURA:
1. Robert S. Boynton, Chemistry and Technology of Lime and Limestone, 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York, 1981.
Ishodi učenja:
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA (izdavač i godina izdanja, voditi računa da obavezna literatura mora biti dostupna studentima i što je moguće novijeg datuma):
  1. H.F.W. Taylor, Cement chemistry, 2nd Ed., Thomas Telford, London, 1998.
  2. J. Skalny and S. Mindess, Material Science of Concrete IV, The American Ceramic Society, Westerville, OH, 1995.
  3. F. M. Lea, The chemistry of cement and concrete, 3rd Ed., Chemical Publishing Company, 1971.
  DOPUNSKA LITERATURA:
  1. Robert S. Boynton, Chemistry and Technology of Lime and Limestone, 2nd Ed., John Wiley and Sons, New York, 1981., , , .
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani studenti

Rezultati ispita: 0125168665 – dobar (3); 0125166816 – nedovoljan (1); 0125162586 – dovoljan (2); 0125168756 – nedovoljan (1); 0130292685 – dovoljan (2); 0125168457 – dobar (3); 0125165546 – vrlo dobar (4).

61 – 70: dovoljan (2); 71 – 80: dobar (3); 81 – 90: vrlo dobar (4); 91 – 100: izvrstan (5); Uvid moguć u utorak 11:00 – 12:00.

Srdačno

Vilko Mandić

0125168670 – dovoljan (2) može se javiti na mail za mali usmeni za ocjenu više

0125166816 – nedovoljan (1)

0125168922 – dovoljan (2) može se javiti na mail za mali usmeni za ocjenu više

0125168457 – nedovoljan (1)

0125168777 – dovoljan (2)

Srdačno

Vilko Mandić

Poštovani studenti

Rezultati izlaznog kolokvija – Vježbe: 0125168499: 30, 0125171176: 31, 0125168665: 20, 0125166816: 23, 0125168922: 28, 0125168777: 19, 0125168670: 21, 0125168569: 30, 0125162586: 20, 0125167007: 32, 0125168483: 31, 0125166751: 30, 0125168387: 26, 0125168548: 28, 0125168436: 27, 0125167306: 26, 0125168889: 26, 0125168756: 24, 0130292685: 29, 0125164806: 28, 0125168873: 34, 0125168462: 28, 0125171571: 33, 0125168415: 28, 0125168847: 29, 0125168392: 29, 0125168735: 28, 0125168457: 21, 0125168574: 31, 0125167080: 27, 0125166821: 28, 0125169914: 34, 0125171428: 33, 0125171181: 30, 0125165546: 30, 0125167215: 28

13 – 18: prolaz uz mogućnost smanjenja ocjene ako je ocjena iz pisane provjere znanja u donjoj polovici do niže ocjene; 19 – 26: mogućnost povećanja ocjene samo ako je ocjena iz pisane provjere znanja u gornjoj polovici do više ocjene; 27 - 30 (34 uz bonus bodove): povećanje ocjene iz pisane provjere znanja

Rezultati 2. kolokvija: 25167215: 28, 0125168457: 34, 0125168574: 88, 0125168569: 81, 0125168847: 80, 0125168873: 89, 0125168499: 81, 0125168387: 61, 0125169914: 81, 0125171176: 72, 0125171428: 90, 0125168483: 82, 0125168735: 65, 0125168392: 66, 0125168415: 72, 0125168889: 53, 0125167007: 77, 0125171181: 84, 0125167215: 84, 0125168548: 83, 0125167306: 38, 0125171571: 79, 0125168756: 64, 0125166821: 64

61 – 70: dovoljan (2); 71 – 80: dobar (3); 81 – 90: vrlo dobar (4); 91 – 100: izvrstan (5); Uvid moguć u srijedu 11:00 – 12:00.

Ponuđene ocjene za oslobođene od ispita: 0125168499: 5, 0125171176: 5, 0125168569: 4, 0125167007: 4, 0125168483: 5, 0125168387: 4, 0125168548: 4, 0125168889: 2, 0125168873: 5, 0125171571: 4, 0125168415: 4, 0125168847: 5, 0125168392: 4, 0125168735: 4, 0125168574: 5, 0125166821: 3, 0125169914: 4, 0125171428: 5, 0125171181: 5, 0125167215: 4

Srdačno

Vilko Mandić

Poštovani studenti

Sljedeći tjedan i nadalje:

Vježbe utorak 14:00-17:00 - Laboratorij ZAKTN-a u podrumu MT20 (kako je i bilo),

Predavanja četvrtkom 11:00-14:00 - "topli" Klub nastavnika MT20.

SP

Vilko Mandić

JBAG: Ocjena

0125168457: 1; 0125168574: 5; 0125168569: 3; 0125168847: 2; 0130292685: 1; 0125168873: 5; 0125168499: 4; 0125168387: 2; 0125169914: 3; 0125171176: 5; 0125171428: 5; 0125168483: 5; 0125168735: 4; 0125168392: 4; 0125168415: 3; 0125168889: 3; 0125167007: 3; 0125171181: 5; 0125167215: 2; 0125168548: 3; 0125167306: 3; 0125171571: 3; 0125168756: 1; 0125166821: 2; 0125164806: 1; 0125168436: 1; 0125166751: 1

Bodovni prag: Ocjena; 61 -70: dovoljan (2); 71 – 80: dobar (3); 81 – 90: vrlo dobar (4); 91 – 100: izvrstan (5)

Srdačno

Vilko Mandić

Aktualan je „stari“ raspored, stoga se do daljnjega predavanja odvijaju četvrtkom u Savskoj 10:00-13:00, a vježbe na Marulićevom trgu 20 14:00-17:00.

Dakle, 12.12.2023. vježbe će se odviti sukladno rasporedu (Grupa 1: 14:00-15:00, Grupa 2: 15:00-16:00, Grupa 3: 16:00-17:00).

Iznimno, 14.12.2023. vježbe će se odviti umjesto predavanja (Grupa 1: 10:00-11:00, Grupa 2: 11:00-12:00, Grupa 3: 12:00-13:00).

Srdačno

Vilko Mandić

Dragi Studenti

Vježbe iz IMV su trebale početi s održavanjem sutra u laboratoriju pri ZAKTN-u, po novom rasporedu 14-17h. Međutim, zbog problema s grijanjem MT20, vježbe se odgađaju za tjedan.

Dakle Vjebe IMV će se odviti 12.12., 19.12., 9.1., 16.1. u 3 grupe:

14:00-15:00 – Aščić, Baričević, Bartulović, Božičević, Bubalo, Burazin, Ćorić, Domšić, Đaković, Juračić, Juranović, Karamatić

15:00-16:00 – Kolak, Kolarek, Krajpl, Krndelj, Kujavić, Mandić, Mandić, Maričić, Marić, Mendaš, Miletić, Mutavdžija

16:00-17:00 – Nagy, Pavić, Perić, Perković, Putak, Rajić, Ranogajec, Sokačić, Spudić, Stražičić, Vlahović, Vujević

Podsjećam da se po novom rasporedu predavanja odvijaju četvrtkom u Klubu nastavnika MT20 11:00-14:00. Nadam se da će se problem grijanja otkloniti do četvrtka.

Srdačno

Vilko Mandić

Poštovani studenti

Po dogovoru, podsjećam da 2. Studenog 2023. iz kolegija IMV nema predavanja.

Srdačno

Vilko Mandić

Poštovani kolege

Uvodno predavanje održat će se 12. rujna 2023. sukladno rasporedu, što ujedno znači da se nijedan vid nastave iz kolegija IMV neće odviti ovaj tjedan.

S dinamikom predavanja i vježbi, Vašim obavezama i mogućnostima ćete biti upoznati na spomenutom predavanju. Trenutno dostupni nastavni materijali nisu više relevantni; novi paket materijala potrebnih za polaganje kolegija IMV će biti dostupni po spomenutom predavanju.

Srdačno

Vilko Mandić

Poštovani studenti,

u petak, 10. veljače 2023. će se na našem Fakultetu održati Dan otvorenih vrata od 9 do 18 h. S obzirom da dolazi velik broj grupa iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske, trebali bismo Vašu pomoć. Treba nam oko 20 studenata koji bi dočekivali i usmjeravali grupe te dijelili promotivne materijale, a usput možda i podijelili svoje iskustvo studiranja na FKIT-u. Oni koji su zainteresirani, neka se jave na mail: fbrlekovi@fkit.hr. Dogovor u vezi Vaših obaveza tijekom Dana otvorenih vrata održat će se u četvrtak, 9. veljače 2023. u 9 h na Zavodu za analitičku kemiju.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Poštovani kolege,

U repozitoriju se nalaze završne ocjene iz kolegija. Uvid u kolokvij je moguć 01. i 02. 02. na zavodu, dok će se usmeni ispit za one koji žele višu ocjenu održati 02.02.2023. od 08 do 10 h.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Održati će se u predavaonici Savska-Podrum, prema rasporedu, četvrtak 26.01.2023. od 9:00 h. Obavezno ponijeti kalkulator i ravnalo (min. 20 cm).

srdačan pozdrav,

Poštovani kolege,

ova pitanja mogu Vam poslužiti za provjeru usvojenog znanja.

Srdačan pozdrav,

 

1. Objasnite zašto je gips zračno vezivo ?
2. Nabrojite mineralne faze u sustavu CaSO4-H2O ?
3. Nabrojite primjene gipsa ?
4. Napišite i obrazložite temeljnu reakciju proizvodnje gipsa i anhidrita ?
5. Shematski prikažite dijagram topljivosti mineralnih faza u sustavu CaSO4-H2O ?
6. Obrazložite postupak određivanja područja temperatura u kojima se javlja stabilna faza (vezano uz pitanje 5) ?
7. Obrazložite postupak određivanja područja temperatura u kojima se javlja stabilna faza (izračunavanjem Gibbsove energije pripadne kemijske reakcije u sustavu CaSO4-H2O) ?
8. Opišite jednostavno kontrolno ispitivanje kvalitete proizvedene sadre ?
9. VAŽNO! Opišite promjenu mikrostrukture pri vezanju gipsa (predavanje!) ?
10. VAŽNO! Objasnite razliku između proizvodnje i svojstava proizvedenog gipsa pri atmosferskom i povišenom tlaku (hidrotermalno) ?
11. Opišite proizvodnju gipsa u kotlovima, te u modernom postrojenju s istodobnim mljevenjem i pečenjem ?
12. VAŽNO! Objasnite postupak odsumporavanja dimnih plinova termoelektrane ložene ugljenom ?
13. Obrazložite mogućnosti recikliranja gips-kartonskih ploča ?
14. Koji su glavni (u najvećem masenom udjelu) oksidi u sirovini potrebni za proizvodnju Portland cementa, te koje mineralne faze nastaju ?
15. Koji su prateći tzv. minor oksidi prisutni u smjesi sirovina za proizvodnju Portland cementa ?
16. Ovisno o vrijednosti aluminatnog modula, objasnite koje se mineralne faze javaljaju u Portland cementu ? Koja je fizikalno-kemijska interpretacija aluminatnog modula ?
17. Objasnite postupak proračuna potencijalnog mineralnog sastava Portland cementa na osnovi zadanog kemijskog sastava (proračun po H. Bogue)?
18. Objasnite što je to hidraulični modul, silikatni modul, aluminatni modul i vapneno-silikatni modul ?
19. Navedite sastav Potland cementa (mineralne faze i maseni udjeli) ?
20. VAŽNO! Objasnite proizvodnju Portland cementa po mokrom postupku/suhom postupku. Objasnite na koji se način postiže potrebna homogenizacija sirovina, te na koji se način postiže željeni kemijski sastav smjese sirovina za proizvodnju Portland cementa ?
21. VAŽNO! Detaljno objasnite tijek kemijskih i fizikalno-kemijskih transformacija smjese sirovina u PC klinker u rotacijskoj peći ?
22. Kako se od klinkera proizvodi Portland cement ?
23. Detaljno obrazložite rad ciklonskih izmjenjivača topline/predkalciniranje sirovine tijekom proizvodnje Portland cementa ?
24. Na koji se način označava Portland cement na tržištu (prema normi HRN EN 197-1) ? 
25. Objasnite skraćeno obilježavanje sastojaka cementa ?
26. Navedite sastav aluminatnog cementa (kemijski i mineraloški) te prikažite u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2 područje sastava aluminatnog cementa ?
27. Objasnite tijek proizvodnje aluminatnog cementa ?
28. Navedite reakcije pri hidrataciji aluminatnog cementa ? 
29. Opišite postupak određivanja gustoće Portland cementa (piknometrom, formula, značenje veličina) ?
30. Teorije vezanja Portland cementa (Le Chatelier, Michealis, Bajkow) ?
31. Osnovne kemijske reakcije mineralnih faza Portland cementa s vodom ?
32. VAŽNO! Reakcije tijekom vezanja i očvršćivanja veziva (vapno, gips, cement), prokomentirajte promjenu volumena i entalpijsku promjenu ?
33. Kvalitativno skicirajte tijek porasta čvrstoće probnih uzoraka od minerala: C3S, C2S, C3A i C4AF?
34. Objasnite razliku između trikalcij-silikata i alita ?
35. Objasnite tijek hlađenja taline u dvokomponentnom sustavu CaO-SiO2 ?
36. VAŽNO! Obrazložite pojam ravnotežnog trokomponentnog podsustava (u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2) ?
37. VAŽNO! Za zadani kemijski sastav taline (oksida CaO, Al2O3 i SiO2), pokažite gdje se nalazi u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2 ?
38. VAŽNO! Odredite kojem ravnotežnom trokomponentnom podsustavu pripada ?
39. VAŽNO! Odredite konačni/ravnotežni fazni sastav (kvalitativno i kvantitativno (metoda 'poluge' tj. 'grafički') ?
40. VAŽNO! Odredite tijek kristalizacije u trokomponentnom sustavu CaO-Al2O3-SiO2 (detaljno) ?
41. VAŽNO! Postavite sustav linearnih jednadžbi (za odgovarajući ravnotežni trokomponentni podsustav) koji vam omogućuje matematičko određivanje ravnotežnog mineraloškog sastava ?

Sutra, čtvrtak 12.01.2023. održati će predavanje o praktičnoj primjeni trokomponentnog sustava CaO-Al2O3-SiO2. Preporučujem dolazak jer je sastavni dio ispita/kolokvija2.

Srdačan pozdrav,

Kolovij je moguće dobiti na uvid u prostorijama Zavoda za anorgansku kemijsku tehnologiju i nemetale, kod asistenta Filipa Brlekovića, mag. ing. cheming.

Rezultati:

Tamara Rohtek    83
Maja Labaš    109
Josipa Kolar    95
Zoran Malbaša    106
Nensi Tomas    114
Anđela Nosić    55
Klara Vrhovec    73
Mario Cvetković    49
Mihael Barišić    90
Ana Maria Ćosić    78
Iva Lončar    77
Anica Ćužić    71
Anthea Georgiev    81
Kristijana Lopac-Škrinjar    79
Mihaela Vujnović 90
Dora Balen    79
Helena Lončar    79
Petra Soldo    87
Ivana Labaš    109
 

srdačan pozdrav,

1. Objasnite razliku između zračnog i hidrauličnog veziva (3 boda). Navedite primjere pojedine vrste veziva (2 boda)?

2. Objasnite kemijske reakcije pri proizvodnji živog vapna, te gašenog vapna (3+2 boda)?

2a. Objasnite što je to tzv. "ciklus vapna" ?

2b. Poznato je da proizvodnja živog vapna prema: CaCO3 --> CaO + CO2 ima deltaH=+178 kJ/mol, a reakcija gašenja vapna CaO + H2O --> Ca(OH)2 deltaH=-65,3 kJ/mol. Obrazložite kako ćete izračunati deltaH(298K) reakcije: Ca(OH)2 + CO2 --> CaCO3 + H2O.

3. Objasnite odabir vrste/tipa peći za proizvodnju živog vapna i kriterije na temelju kojih se odabire vrsta peći i goriva (4+4 boda)?

3a. Kakva mora biti sirovina da se koristi rotacijska peć, a kakva da se koristi šahtna/vertikalna peć? Kakav je potrošak energije ?

3b. Objasnite razliku između drobljenja i mljevenja, te utrošak energije?

4. Koliki je teoretski utrošak energije pri proizvodnji 1 tone živog vapna, te koliko se CO2 (g) oslobodi ako se koristi ugljen ogrijevne vrijednsti 30 MJ/kg. entalpija kemijske reakcije -178.2 kJ/mol, a ugljen sadrži 95% mas. ugljika, ostatak je pepeo koji reagira sa vapnom. (12 bodova)?

5. Detaljno objasnite tijek gašenja živog vapna (tri koraka/faze)(4 boda)?

6. Objasnite što je to tzv. izdašnost vapna (3 boda)?

7. Objasnite utjecaj temperature i parcijalnog tlaka CO2 na raspad vapnenca, skicirajte graf i označite osi (12 bodova) ?

7a. Objasnite tijek termodinamičkog proračuna deltaG(T) za reakciju: CaCO3 --> CaO (s) + CO2(g), ulazni podaci, proračun, izračunavanje p(ravnotežni)=p(T).

8. Objasnite da li je moguće pripraviti živo vapno (kako?) pri temperaturama nižim od 898 °C (5 bodova)?

8a. Objasnite rezultat TGA analize žarenja vapnenca uz protok sintetskog zraka kroz TGA ćeliju? Što je na osima, koliki je ostatak žarenjem, koje su temperature?

9. Objasnite razliku između vapna, hidrauličnog vapna i Portland cementa (6 bodova),te što je to 'indeks cementacije' (sa pripadnom formulom) (6 bodova) ?

9a. Objasnite reakcije minerala primjesa sa živim vapnom (tijekom pečenja u šahtnoj peći) ?

10. Što su to pucolanski materijali i koja je osnovna kemijska reakcija s vapnom (5 bodova)?

11. Objasnite utjecaj temperature (i trajanja pečenja) na reaktivnost vapna. Navedite primjere uporabe živog vapna male i velike reaktivnosti (3+2 boda)?

12. Opišite ispitivanje reaktivnosti vapna i rezultat ispitivanja (3+3 boda)? Što je na osima, kakav je rezultat t60 i pripadna reaktivnost vapna? 

13. Kemijska reakcija pri vezanju/očvršćavanju vapnenog veziva? Izračunajte entalpiju kemijske reakcije ako je poznato da proizvodnja živog vapna ima H=+178.2 kJ/mol, a proizvodnja gašenog vapna ima H=-65.3 kJ/mol (3+4 boda)? 

14. Objasnite utjecaj temperature (i trajanja pečenja) na poroznost, nasipnu gustoću, raspodjelu veličina pora i veličinu kristalita živog vapna (3+3+3+3 boda)?

15. Prikažite tijek promjene električne vodljivosti suspenzije živog vapna male, srednje i velike reaktivnosti, te objašnjenje (4+6 bodova)? 

16. Prikažite ovisnost ravnotežnog parcijalnog tlaka CO2 tijekom kalciniranja karbonata zemnoalkalijskih kovina (4 boda)?

17. Prikažite utjecaj veličine čestica na vrijeme trajanja pečenja vapna (6 bodova)? Obrazložite kvadratnu ovisnost trajanja pečenja i veličine čestica (6 bodova) ?

18. Objasnite rad vertikalne peći za proizvodnju vapna, detaljno (profili temperatura, ulaz i izlaz tvari)(9 bodova)?

19. Objasnite utjecaj predgrijavnja zraka za izgaranje goriva na temperaturu plamena i uštedu toplinske energije (6+5 bodova)?

20. Objasnite rad paralelne regenerativne peći za proizvodnju vapna, detaljno (smjer strujanja zraka za gorenje i zraka za hlađenje, ciklusi paljenja/gašenja) (12 bodova)?

21. Opišite postupak određivanja gustoće tvari piknometrom, formula, preciznost, na što treba obratiti pozornost (3+3+3+3 boda) ?

22. Što je polimorfija/primjer relevantan za ovaj kolegij (2+2 boda)?

26. Obrazložite tzv. 'model jezgre' kojim opisujemo tijek pečenja vapnenca, slike profila temperature i tlaka (+objašnjenje) (4+5+5 bodova)?

27. Izračunajte maseni udio CaO u spoju Ca3SiO5 (5 bodova)?

28. Pečenjem smjese CaCO3 i SiO2 nastaje smjesa Ca2SiO4 i Ca3SiO5. Izračunajte potrebni omjer mase sirovina za pripravu smjese koja sadrži 70% mas. Ca3SiO5 (8 bodova)?

29. Obrazložite proračun pH vodene otopine Ca(OH)2 ? Koje jednadžbe koristimo, kako rješavamo sustav jednadžbi ?

30. Objasnite zašto je živo vapno nastalo pečenjem vapnenca porozno (kemijska reakcija, gustoće vapnenca i živog vapna) ?
 

Poštovani kolege,

Raspored po grupama i obavijest o početku vježbi se nalazi u repozitoriju. Vježbe kreću 15.11. prema rasporedu utorkom 11-14 h. Skripta za vježbe se također nalazi u repozitoriju.

Za dodatne nejasnoće i upite javite se na mail fbrlekovi@fkit.hr

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Poštovani kolege,

predavanja iz kolegija Inženjerstvo mineralnih veziva (KIM, 1. god. diplomski studij), počinje prema rasporedu:

8-11 INŽENJERSTVO MINERALNIH VEZIVA predavanja S-P

Predavanja započinju na puni sat.

Srdačan pozdrav,

Poštovani kolege,

Rezultati kolokvija, ukupni rezultati i ocjene se nalaze u datoteci u repozitoriju.

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Poštovani kolege,

Raspored po grupama i obavijest o početku vježbi se nalazi u repozitoriju. Vježbe kreću 19.10. prema rasporedu utorkom 10-13 h. Skripta za vježbe se također nalazi u repozitoriju.

Za dodatne nejasnoće i upite javite se meni na mail fbrlekovi@fkit.hr

Srdačan pozdrav,

Filip Brleković

Početak predavanja prema rasporedu...

Poštovani kolege,

nastava iz kolegija "Inženjerstvo mineralnih veziva" započinje prema rasporedu u ČETVRTAK 07.10.2021., 12:00 h, MKM-20.

Srdačan pozdrav,

... je sada dostupna kao pdf dokument.

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja