Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo
Šifra: 32099
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević
doc. dr. sc. Martina Sudar
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 45
Seminar 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznati studente s primjenom načela održanja mase i energije na kemijske procese, te ih uvesti u kemijsko inženjersku procesnu analizu i računanje stacionarnih i nestacionarnih procesa.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. tjedan
Uvod (kemijsko inženjerstvo, biokemijsko inženjerstvo, ekoinženjerstvo, kemijske tehnologije, biotehnologije, ekotehnologije). Razlike kemijskog i biokemijskog inženjerstva.

2. tjedan
Temeljni pojmovi u kemijskom inženjerstvu- (bilance tvari, fenomeni prijenosa tvari, reakcijsko inženjerski aspekti)
Temeljni zakoni, pojmovi i tehnike u kemijsko inženjerskim računanjima. Procesi i procesne varijable. Bilanca tvari
(opći oblik, diferencijalna bilanca, integralna bilanca).
3. tjedan
Računanja na temelju bilanci tvari stacionarnih procesa (sustavi linearnih jednadžbi). Bilance tvari procesa bez kemijske reakcije u jednoj procesnoj jedinici.
4. tjedan
Bilance tvari procesa s kemijskom reakcijom u jednoj procesnoj jedinici.
5. tjedan
Bilance tvari procesa gorenja.
6. tjedan
Energija i kemijsko inženjerstvo. Temeljni pojmovi u bilancama energije. Opći oblik bilance energije. Bilanca energije zatvorenih sustava. Bilanca energije otvorenih sustava (stacionarnih procesa).
7. tjedan
Računanja u kemijskom inženjerstvu na temelju bilanci energije. Bilance energije jednokomponentnih procesa.
8. tjedan
Bilance energije višekomponentnih procesa. Bilance energije procesa bez kemijske reakcije.
9. tjedan
Definicija reakcijskog inženjerstva. Reaktori i bioreaktori.
10. tjedan
Idealni tipovi reaktora. Bilance tvari u idealnim tipovima reaktora.
11. tjedan
Kemijska reakcijska kinetika. Brzina kemijske reakcije. Kinetički model. Red reakcije.
12. tjedan
Eksperimentalne metode određivanja brzine reakcije. Integralna i diferencijalna metoda analize. Metoda početnih brzina.
13. tjedan
Biokataliza. Biokatalizatori. Struktura biokatalizatora.
14. tjedan
Kinetika enzimske reakcije. Mikrobiološka kinetika. Heterogeni biokatalizatori. Heterogena biokataliza. Unutarfazna i međufazna difuzija. Kemijska reakcija i raspodjela vremena zadržavanja.
15. tjedan
Aeracija. Prijenos tvari u biološkim sustavima. Inženjerski zahtjevi pri projektiranju bioreaktora. Miješanje u biološkim sustavima.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Usvajanje temeljnih znanja potrebnih za rješavanje praktičnih problema u analizi procesa primjenom kemijsko inženjerske metodologije.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su dužni prisustvovati predavanjima, računskim seminarima i seminarima u učionici za računala. Studenti imaju pravo polagati ispit preko parcijalnih kolokvija.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Prisustvovanje na minimalno 75 % svih predavanja i računskih seminara, te na svim seminarima koji će se održati u učionici za računala.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, računski seminar i seminar u učionici za računala.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
1. Parcijalni kolokviji + usmeni ispit
2. Pismeni ispit + usmeni ispit

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Matematika 1, Fizika 1, Opća i anorganska kemija

LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE ISPITA :
D.M.Himmelblau, Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1982.
R.M.Felder and R.W.Rousseeau, Elementary Principles of Chemical Processes, J.Wiley, New York, 1986.
J.E.Bailey, D.F.Ollis, Biochemical Engineering Fundamentals McGraw-Hill (1986).
A.Scragg ed. Biotechnology for Engineers - Biological Systems in Technological Processes, Ellis Horwood Limited, Chichester, (1988)
K.van't Riet, J.Tramper, Basic Bioreactor Design, M.Dekker, New York, (1991)
H.W.Blanch, D.S.Clark, Biochemical Engineering, Marcel Dekker, New York, (1996)

i) Ishodi učenja kolegija:
1. primijeniti načela održanja mase i energije na fizikalne, kemijske i biokemijske procese
2. definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
3. razlikovati stacionarne i nestacionarne, otvorene i zatvorene procese
4. izvesti bilance tvari i energije oglednih primjera
5. skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija
6. razviti matematičke modele procesa s kemijskim i biokemijskim reakcijama u različitim tipovima reaktora
7. riješavati analitički i numerički (simulirati) matematičke modele kemijskih i biokemijskih reakcija u različitim tipovima reaktora
8. procijeniti vrijednosti kinetičkih parametara modela na temelju zadanih eksperimentalnih podataka pomoću računalnog programa SCIENTIST

j) ishodi učenja na razini programa:
1. rješavati kvalitativne i kvantitativne probleme primjenom prikladnih kemijskih principa i teorija
2. interpretirati kemijske informacije i podatke
3. računalno analizirati kemijske podatke i informacije
4. interpretirati rezultate laboratorijskih opažanja i mjerenja, njihovo značenje i povezanost s odgovarajućom teorijom
5. koristiti informacijsku tehnologiju


k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja:

1. Bilanca tvari fizikalnih procesa

Ishodi učenja
- primijeniti načela održanja mase na fizikalne procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- napisati bilance tvari oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija

Kriteriji vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti rezultirajući sustav nezavisnih linearnih jednadžbi

2. Bilanca tvari procesa s kemijskom reakcijom

Ishodi učenja
- primijeniti načela održanja mase na kemijske i biokemijske procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- postavljati bilance tvari oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija

Kriteriji vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- primijeniti zakon o očuvanju mase i postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti rezultirajući sustav nezavisnih linearnih jednadžbi

3. Bilanca energije procesa bez kemijske reakcije

Ishodi učenja
- primijeniti načela održanja energije na fizikalne procese
- definirati procesni prostor, granice sustava, te ulazne i izlazne veličine procesa
- definirati početno i konačno stanje sustava
- iskoristiti termodinamičke tablice za pronalaženje parametara za proračun
- postavljati bilance tvari i energije oglednih primjera
- skicirati jednostavne sheme procesa kemijske i srodnih industrija

Kriteriji vrednovanja
- za zadani proces skicirati procesnu shemu, te identificirati ulazne i izlazne procesne tokove i procesne veličine
- odrediti bazu za proračun
- pronalaženje literaturnih podataka potrebnih za proračun bilance energije
- primijeniti zakon o očuvanju mase i energije postaviti bilance tvari zadanog procesa
- riješiti rezultirajući sustav nezavisnih linearnih jednadžbi

4. Idealni tipovi reaktora

Ishodi učenja
- definirati idealne tipove reaktora
- definirati ulazne i izlazne veličine u reaktoru
- postaviti reaktorske modele za idealne tipove reaktora

Kriteriji vrednovanja
- za zadane primjere napisati bilancu tvari u pojedinim tipovima reaktora

5. Kinetika kemijske i biokemijske reakcije, te mikrobiološka kinetika

Ishodi učenja
- definirati kinetičke modele za kemijsku i biokemijsku reakciju
- definirati mikrobiološku kinetiku

Kriteriji vrednovanja
- za dani primjer napisati kinetički model reakcije
Literatura:
 1. D.M.Himmelblau, Basic Principles and Calculations in Chemical
  Engineering, Prentice Hall, New Jersey, 1982.
 2. R.M.Felder and R.W.Rousseeau, Elementary Principles of Chemical
  Processes, J.Wiley, New York, 2000.
 3. O.Levenspiel, Chemical Reaction Engineering, J.Wiley, New York,
  1999.
 4. W.W. Nazaroff, L. Alvarez-Cohen, Environmental Engineering
  Science, J.Wiley, 2001.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Anorganska kemija
Odslušan : Fizika I
Odslušan : Matematika I
Odslušan : Opća kemija
4. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Primijenjena kemija
Termini konzultacija:
Obavijesti

Raspored usmenih ispita je kako slijedi:

Petak 23. rujna 2022., Zagrepčanka, 2. kat, ured prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju

9:00 – 9:20

0125169727

0125165936

9:20 – 9:40

0125172607

0125169998

9:40 – 10:10

0125169870

0125171748

0125170072

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125169727       vrlo dobar (4)

0125165936       vrlo dobar (4)

0125172607       dovoljan (2)

0125169571       n.p.

0125172360       nedovoljan (1)

0125172259       n.p.

0035203124       n.p.

0125169998       dobar (3)

0125169870       dobar (3)

0125165803       n.p.

0125171748       dobar (3)

0125170072       vrlo dobar (4)

Obavijest o terminima usmenih ispita bit će objavljena uskoro!

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125169727 nedovoljan (1)

0125165936 nedovoljan (1)

0125169909 dobar (3)

0125169636 vrlo dobar (4)

0125169870 nedovoljan (1)

Usmeni ispit za studente koji su prošli pismeni ispit održat će se u ponedjeljak u 8:10 u Zagrepčanki, 2 kat., ured prodekanice za znanost i međunarodnu suradnju. Za eventualna pitanja molim poslati mail na zfindrik@fkit.hr.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125172376       12. srpnja u 8:00

0125172238       12. srpnja u 8:00

0125169748      12. srpnja u 8:00

Usmeni ispit će se održati u Savskoj 16. 

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević 

 

0125172376       vrlo dobar (4)

0125169909       nedovoljan (1)

0125172259       nedovoljan (1)

0125169870       nedovoljan (1)

0125165109       nedovoljan (1)

0125172313       nedovoljan (1)

0125172238       vrlo dobar (4)

0125169748       nedovoljan (1)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

radi nepredviđenih obaveza usmeni predviđeni za srijedu su prebačeni na četvrtak ujutro. Molim da pogledate novi raspored.

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Usmeni ispiti će se održati prema rasporedu ispod u Savskoj 16, prizemlje lijevo.

JMBAG                 Termin usmenog

0125172376       utorak 5. 7. 14:30

0125165936       utorak 5. 7. 14:30

0125169636       utorak 5. 7. 14:30

0125163695       utorak 5. 7. 15:00

0125172558       utorak 5. 7. 15:00

0125165109       utorak 5. 7. 15:00

0125169935       utorak 5. 7. 15:30

0125169940       utorak 5. 7. 15:30

0125169886       četvrtak 7. 7. 8:00

0125170100       četvrtak 7. 7. 8:00

0125172285       ponedjeljak 4. 7. 14:00

0125169753       četvrtak 7. 7. 8:00

0125169839       četvrtak 7. 7. 8:30

0125172537       četvrtak 7. 7. 8:30

0125172381       četvrtak 7. 7. 8:30

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125172376      dovoljan (2)

0125169909      nedovoljan (1)

0125169940      dobar (3)

0125172285      dovoljan (2)

0125169753      dovoljan (2)

0125170072      nedovoljan (1)

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević 

Poštovani,

u repozitoriju se nalazi raspored termina za usmeni ispit iz kolegija Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo, ispitni rok 20. lipnja 2022.

Ukoliko postoji potreba za promjenom, molim Vas da mi se javite mailom do sutra do 16  h.

Usmeni ispit održat će se putem Zoom-platforme putem poveznice:

https://us02web.zoom.us/j/83833231859?pwd=N_mOdb8y5vu_-z3S-XKAR_2nC93g_f.1

Meeting ID: 838 3323 1859
Passcode: 62YqSL

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

radi učestalih upita objavljujem da će termini za usmeni ispit biti oglašeni nakon što ispravim pismene ispite.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

u repozitoriju se nalaze rezultati 2. kolokvija. Popravni kolokvij održat će se u vrijeme ispitnog roka 20. lipnja 2022. Molim zainteresirane da se prijave na mail zfindrik@fkit.hr zaključno do petka 17. lipnja.  Ocjene na temelju dosadašnjih izlazaka na kolokvije su objavljene u zasebnom dokumentu u repozitoriju.

Ukoliko ste prijavili popravni kolokvij, ne prijavljujete ispitni rok dok ne budu rezultati. Ukoliko imate ocjenu iz kolokvija, ispit treba prijaviti na jednom od ljetnih rokova da bi pristupili usmenom dijelu ispita. 

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

grupe za 2. kolokvij će biti iste kao i za prvi kolokvij i nalaze se u repozitoriju.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

 

Poštovani,

rezultati 1. kolokvija se nalaze u repozitoriju.

Masnim slovima su označeni rezultati studenata koji imaju prolaz ili uvjetni prolaz (ako je broj bodova po kategoriji nešto ispod 2).  Za sva dodatna pitanja sam na raspolaganju.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani, 

u repozitoriju se nalaze grupe za 1. kolokvij koji je predviđen u srijedu 27. travnja u terminu predavanja.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

danas, 19. travnja neće biti seminara iz kolegija zbog nepredviđenih okolnosti.

Termin za nadoknadu će biti dan naknadno.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

uvodno predavanje iz kolegija Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo održat će se u utorak 1. ožujka u 15 h u predavaonici S-1 prema terminu u rasporedu sati.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Rezultati pismenog ispita:

0125163931 dovoljan (2)

Nitko drugi nije položio. Molim kolegu da mi se javi mailom do 22. veljače radi dogovora termina za usmeni ispit.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Rezultati pismenog su kako slijedi:

Položili su:

0125163877  dobar (3)

0125164799  dovoljan (2).

Ostali nisu položili pismeni.

Za usmeni ispit molim javiti se na zfindrik@fkit.hr najkasnije do sutra, 8. veljače.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispit iz kolegija Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo predviđen za 4. veljače održat će se u predavaonici S-1 prema rasporedu sati.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

0125169620 - nedovoljan (1)

0125163931 - nije pristupio

0125163877 - nedovoljan (1)

0125164799 - nedovoljan (1)

0125169519 - dovoljan (2)

Molim studenta koji je prošao pismeni da mi se javi najkasnije do sutra radi dogovora o usmenom ispitu.

Za kolegij:

Prof.  dr.  sc.  Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

ispit iz kolegija će se održati 14. rujna od 9-11 u predavaonici S-1.

Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

Rezultati pismenog ispita su kako slijedi:

1.           0125163877       nedovoljan (1)

2.           0125164799       nedovoljan (1)

3.           0125169774       izvrstan (5)

4.           0125169839       nije pristupio

5.           0125169592       dovoljan (2)

Molim studente s položenim pismenim ispitom da mi se jave na mail zfindrik@fkit.hr u ponedjeljak 6. rujna radi dogovora termina usmenog ispita. 

Za kolegij:

Prof.  dr.  sc.  Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,

Pismeni ispit iz kolegija će se održati 3. rujna od 9-11 u predavaonici S1. O terminu usmenog dijela ispita bit ćete obavješteni naknadno po objavi rezultata.

Za kolegij:

Prof. dr. sc.  Zvjezdana Findrik Blažević

Poštovani,


predavanja iz kolegija Kemijsko i biokemijsko inženjerstvo će započeti u srijedu 3. ožujka 2021. u 12:15. Seminari iz kolegija će započeti u ponedjeljak, 8. ožujka.

 

Predavanja i seminari će se održavati putem Zooma, a podaci za spajanje na sastanake su sljedeći:

https://us02web.zoom.us/j/81126071112?pwd=MkNYczE1aWRpdlN4QmYwdFlnWGwzQT09 
Meeting ID: 811 2607 1112 
Passcode: 937801


Za kolegij:

Prof. dr. sc. Zvjezdana Findrik Blažević

Doc. dr. sc. Martina Sudar

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja