Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kemija silikata
Šifra: 46957
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Stanislav Kurajica
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Stjecanje znanja o vrstama, strukturama, svojstvima i primjeni silikata i ostalih silicijevih spojeva. Shvaćanje fenomena vezanih uz uporabu silikata kao sirovina, uz proizvodnju pojedinih silikatnih materijala te njihovu uporabu.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA
1. Značaj silikata, razlozi brojnosti i raznovrsnosti silikata. Sredina uvjeti i procesi nastanka silikatnih minerala.
2. Silicij: dobivanje i svojstva. Tehnički silicij. Poluvodički silicij, CVD proces, Chochralski proces, zonsko taljenje. Solarni silicij.
3. Priroda kemijske veze silicija i kisika, (SiO4)-tetraedar, Načela i načini povezivanja (SiO4)-tetraedara. Kriteriji stabilnosti kompleksnih silikatnih struktura.
V. Rendgenska difrakcijska analiza silikata.
4. Klasifikacija silikata: kemijska, prirodna i strukturna, ostale metode klasifikacije silikata. Nomenklatura silikata. Strukturne formule silikata.
V. FTIR spektroskopska analiza silikata.
5. Otočni silikati: olivin, cirkon, granati, grupa silimanita.
V. Određivanje sastava mulita iz parametara jedinične ćelije.
6. Grupni silikati, prstenasti silikati. Lančani silikati: pirokseni, piroksenoidi, amfiboli. Drago i poludrago kamenje.
7. Slojeviti silikati: kaolinit, serpentin, pirofilit, talk, liskuni, ilit, vermikulit, smektiti, kloriti.
V. Određivanje stupnja aktivacije bentonita rendgenskom difrakcijom.
I. kolokvij.
8. Geneza slojevitih silikata, fenomen ionske izmjene glina. Sustav glina-voda: plastičnost, viskoznost i svojstva tečenja.
V. Stabilnost suspenzije glina.
9. Tektosilikati: feldspati, feltspatoidi, zeoliti.
10. Polimorfne modifikacije SiO2, Fennerov dijagram. Kvarc, kvarcne sirovine.
11. Sintetski finodisperzni SiO2: prirogeni SiO2, silika-sol, silika-gel, taloženi SiO2.
V. Priprava SiO2 sola i gela
12. Anorganski spojevi silicija: Topivi alkalijski silikati, Slitine silicija, Silicidi, SiO, silicij-karbid, silicij-nitrid, slicij-hidridi, silani, silicij halogenidi.
V. Formiranje i svojstva hidrata metalnih silikata
13. Organosilicijevi spojevi: organo-silani, organo-klorsilani, organo-alkoksisilani, organo-siloksani. Silikoni: silikonska ulja, smole i gume.
V. Priprava silikonske gume.
II. kolokvij.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Poznavanje silikatnih minerala i silikatnih materijala. Uočavanje različitosti struktura silikata te utjecaja strukture na svojstva silikata. Razumijevanje utjecaja strukture na svojstva. Stjecanje znanja o fenomenima vezanim uz uporabu silikata kao sirovina. Poznavanje tehnologija dobivanja silicija i spojeva silicija. Upoznavanje s područjima i specifičnostima uporabe silikatnih materijala. Upoznavanje s trendovima istraživanja silikatnih materijala.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studentima se preporučuje prisustvovati predavanjima, a obvezni su pohađati vježbe i pristupiti kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima i vježbama.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Nastava će se provoditi usmenim izlaganjem uz PowerPoint prezentaciju. Vježbe su laboratorijskog tipa.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Kolokvij, pismeni ispit samo ukoliko student znanjem ne zadovolji na kolokvijima. Pri ocjenjivanju će se, pored uspjeha na kolokvijima, odnosno ispitu, uzimati u obzir cjelokupan rad studenta.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. Poznavanje temeljnih pojmova vezanih uz prirodne i sintetske silikatne materijale.
2. Primjena znanstvenih principa znanosti i inženjerstva materijala pri razumijevanju svojstava silikata te procesa do kojih dolazi tijekom proizvodnje i uporabe silikata.
3. Povezati znanja iz kemije, kemijskog inženjerstva te strukture i svojstava materijala u cilju identifikacije, formuliranja i rješavanja problema iz područja kemije silikata.
4. Analizirati ponašanje silikata na makro razini imajući u vidu strukturu i mikrostrukturu materijala te fenomene na mikro razini
5. Razviti kritički način razmišljanja o strukturi, svojstvima, proizvodnji i uporabi silikata.
6. Spoznati profesionalne standarde i unaprijediti radnu etiku te steći motivaciju za daljnje obrazovanje i intelektualni razvoj.
7. Unaprijediti sposobnost analitičkog razmišljanja i sinteze znanja, komunikacijske vještine, kritičnost i sposobnost zaključivanja.
8.Koristiti instrumentalne tehnike analize materijala te unaprijediti vještine rada na računalu, analize i sinteze podataka.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJA
1. Povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala.
2. Povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
3. Identificirati probleme u području kemije i inženjerstva materijala
4. Primijeniti znanstvene metode u rješavanju problema u području kemije i inženjerstva materijala
5. Analizirati informacije iz različitih izvora
6. Koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
7. Povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
8. Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem
9. Riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
10. Objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima.


NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

NASTAVNA JEDINICA: Silicij, [SiO4]-tetraedar, silikati, klasifikacija silikata
ISHODI UČENJA:
- Poznavanje osnovnih pojmova kemije silikata
- Razumijevanje procesa nastanka silikatnih minerala
- Uočavanje značaja silikata, razloge brojnosti i raznovrsnosti silikata
- Uočavanje sličnosti i razlike kemije silicija i ugljika
- Poznavanje svojstava silicija
- Interpretacija procesa dobivanja tehničkog i poluvodičkog silicija, CVD procesa, Czochralski procesa i zonskog taljenja
- Razlikovanje tipa solarnih ćelija
- Interpretacija procesa dobivanja polikristalnih ćelija
- Objasniti prirodu kemijske veze silicija i kisika te načine povezivanja [SiO4]-tetraedara
- Primjena Poulingovih pravila izgradnje ionskih kristala na silikate
- Klasificirati silikate i prepoznati u koju grupu pripada određeni silikat
- Reproducirati pojmove dimenzijskog broja, multipliciteta, periodičnosti i razgranatosti i odrediti ove veličine za jednostavnije silikate
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definirati:
- silikate
- segregacijski koeficijent
Razlikovati
- dimenzijski broj, multiplicitet, periodičnost
Objasniti:
- sličnosti i razlike kemije silicija i ugljika
- razlike u reaktivnosti silicija u masivnoj kristalnoj formi i u talini.
- prirodu veze Si-O
- načine povezivanja [SiO4] tetraedara
Navesti
- četiri osnovna razloga raznovrsnosti silikata
- oblike u kojima se Si pojavljuje na tržištu i njihov približan stupanj čistoće.
- tipove solarnih ćelija
- kordinacijske poliedre u kojima se u silikatima najčešće nalaze ioni karakteristični za silikate
- tri osnovna načina podjele silikata i na čemu se temelje.
- vrste silikata prema strukturnoj podjeli
Opisati
- proces dobivanja tehničkog Si
- proces dobivanja ultra-čistog polikristaliničnog silicija
- metode konverzije polikristaliničnog Si u monokristal.

NASTAVNA JEDINICA: Otočni, grupni i prstenasti silikati
ISHODI UČENJA:
- Poznavanje važnih grupa otočnih, grupnih i prstenastih silikata
- Razumijevanje strukture olivina
- Razumijevanje veze strukture i svojstava otočnih silikata
- Objasniti razlike u strukturi, posebice koordinaciji aluminija u mineralima grupe silimanita
- Uočavanje uloge i važnosti mulita u kemijskoj industriji
- Razumijevanje strukture berila
- Objasniti strukturu lančanih silikata kroz način slaganja T-O-T jedinica
- Uočavanje sličnosti i razlike strukture piroksena i amfibola
- Uočiti razloge uporabe minerala kao dragog ili poludragog kamenja
- Poznavanje osnovnih pojmova obrade i vrednovanja dragog kamenja
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definirati
Olivin
Navesti
Koordinacijske brojeve aluminija u silimanitu, andaluzitu i distenu
Čime je određena periodičnost lančanih silikata
Opisati
Značaj i funkcija mulita u mikrostrukturi porculana i svojstva za koja je zaslužan?
Strukturu berila
Osnovnu strukturu piroksena i amfibola
Objasniti
Kako su [SiO4] tetraedri povezani u olivinu te kako su koordinirani Mg2+ ioni u odnosu na O2- ione i obratno.
Kako se 2. Paulingovo pravilo o jakosti veze u ionskim strukturama primjenjuje na olivin.
Utjecaj kationa u poliedrima na mehanička svojstva silikata
Utjecaj strukture lančanih silikata na njihova svojstva
Razlikovati
ortopiroksene i klinopiroksene

NASTAVNA JEDINICA: Slojeviti silikati
ISHODI UČENJA:
- Poznavanje važnih grupa slojevitih silikata
- Razumjevanje strukture slojevitih silikata
- Opisati tetraedarski i oktaedarski sloj
- Razlikovati T-O te T-O-T slojeve
- Objasniti pojmove dioktaedarske i trioktaedarske strukture
- Razlikovati načine povezivanja slojeva kod različitih slojevitih silikata
- Interpretirati podjelu slojevitih silikata
- Opisati strukture kaolinita, serpentina, pirofilita, talka, liskunia, klorita, vermikulita, montmorilonita i ilita - Objasniti genezu slojevitih silikata
- Interpretirati podjelu glina
- Poznavati načine oplemenjivanja bentonita
- Razumijevanje koloidnih svojstava glina, te znati kontrolirati stabilnost supenzije, plastičnost, viskoznost i svojstva tečenja
- Razumjeti pojmove poput ravnoteža izmjene, koeficijent selektivnosti, kapacitet izmjene kationa i koristiti ih pri kontroli procesa ionske izmjene
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definirati
Navesti
koji od tipova strukture ima kaolinit a koji serpentin.
Koja su tipična svojstva vermikulita i montmorilonita, koje su karakteristike njihove strukture i po čemu se razlikuju?
Navedite nekoliko područja uporabe kaolina.
O čemu ovisi sedimentacijska a o čemu koagulacijska stabilnost glinenih suspenzija?
Opisati:
Kako se međusobno povezuju slojevi kaolinita, kako slojevi talka a kako slojevi muskovita?
Što su uzroci postojanja svojstva ionske izmjene kod glina te o čemu ovisi afinitet gline prema ionu
Objasniti
razliku između trioktaedarske i dioktaedarske strukture slojevitih silikata
Kako će na difraktogram montmorilonita utjecati dodatak etilen-glikola a kako zagrijavanje do 400°C? A na difraktogram kaolinita? Zašto?
Što je zeta-potencijal, o čemu ovisi i kako se na njega može utjecati. Detaljno obrazložite oba načina utjecaja.
Razlikovati
glina primarnih i sekundarnih ležišta

NASTAVNA JEDINICA: Tektosilikati i sintetski finodisperzni SiO2
ISHODI UČENJA:
- Poznavanje važnih grupa tektosilikata
- Objasniti utjecaj različitih čimbenika na uređenost strukture glinenaca
- Razumijevanje strukture zeolita
- Interpretacija klasifikacije zeolita
- Razumjeti mehanizme primjene zeolita za sušenje, separaciju i katalizu
- Interpretirati proces proizvodnje zeolita
- Poznavati polimorfne modifikacije SiO2 te varijetete kvarca
- Interpretirati fennerov dijagram
- Poznavati kvarcne sirovine
- Svijest o utjecaju SiO2 na zdravlje
- razlikovati vrste sintetskog finodisperznog SiO2,
- Interpretirati procese proizvodnje pirogenog SiO2, silika-sola, silika-gela, taloženog SiO2 te metode naknadne obrade SiO2
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definirati
Čimbenike koji pri stvaranju čvrstih otopina između različitih glinenaca određuju kompatibilnost
Hidrogel, kserogel, aerogel
Navesti
Najvažnije glinence te čimbenike koji definiraju uređenost njihove strukture
Profesionalne bolesti vezane uz rad s kristalnim SiO2
Podjelu finodisperznog amorfnog SiO2
Opisati:
Aerosil postupak
Proces dobivanja silika-sola, silika-gela i taloženog SiO2
Definirati
Objasniti
Ulogu glinenaca u procesu pečenja porculana
Zašto se zeolite naziva i molekularnim sitima i zbog čega su dobri ionski izmjenjivači?
Opisati
Strukturu zeolita kroz hijerarhiju strukturnih građevnih elemenata
Nabrojiti modifikacije SiO2 prikazane u Fennerovom dijagramu.
Razlikovati
Stabilne u metastabilne modifikacije SiO2
rekonstruktivne i displazivne fazne transformacije SiO2.

NASTAVNA JEDINICA: Ostali anorganski spojevi silicija te organosilicijevi spojevi
ISHODI UČENJA:
Navesti, opisati i razlikovati ostale anorganske spojeve silicija
Interpretirati proces proizvodnje topivih alkalijskih silikata
Opisati i razlikovati silane, halogen silane, siloksane, silanole i alkoksisilane te poznavati njihova kemijska svojstva
Interpretirati proces proizvodnje silana
Poznavati organosilicijeve spojeve, posebice organo-halogensilane i organo-alkoksisilane i njihova kemijska svojstva
Interpretirati procese proizvodnje organosilicijevih spojeva
Poznavati svojstva silikona
Interpretirati procese proizvodnje silikona
Razlikovati industrijske silikonske proizvode, posebice silikonska ulja, silikonke gume, silikonske smole
Uočiti potrebu i načine zaštite okoliša u procesima eksploatacije, oplemenjivanja i prerade silikata
Interpretirati termičke procese u silikatnoj kemiji te važne reakcije silikata u čvrstom stanju
Primijeniti metode strukturne karakterizacije, termičke analize, elektronske mikroskopije i mikroanalize pri karakterizaciji silikata
KRITERIJI VREDNOVANJA:
Definirati
Vodeno staklo
Navesti
Podjelu industrijskih silikonskih proizvoda
Najvažnija svojstva silicij-karbida
silani, siloksani, silanoli, alkoksisilani
silikone
Opisati:
Načine dobivanja umreženih silikonskih polimera
Opisati načine ugrožavanja okoliša procesima eksploatacije, oplemenjivanja i prerade silikata te uočiti načine zaštite okoliša
Opisati važne reakcije silikata u čvrstom stanju
Nabrojiti i opisati različite metode karakterizacije silikata
Ishodi učenja:
 1. Poznavanje temeljnih pojmova vezanih uz prirodne i sintetske silikatne materijale.
 2. Primjena znanstvenih principa znanosti i inženjerstva materijala pri razumijevanju svojstava silikata te procesa do kojih dolazi tijekom proizvodnje i uporabe silikata.
 3. Povezati znanja iz kemije, kemijskog inženjerstva te strukture i svojstava materijala u cilju identifikacije, formuliranja i rješavanja problema iz područja kemije silikata.
 4. Analizirati ponašanje silikata na makro razini imajući u vidu strukturu i mikrostrukturu materijala te fenomene na mikro razini
 5. Spoznati profesionalne standarde i unaprijediti radnu etiku te steći motivaciju za daljnje obrazovanje i intelektualni razvoj.
 6. Unaprijediti sposobnost analitičkog razmišljanja i sinteze znanja, komunikacijske vještine, kritičnost i sposobnost zaključivanja.
 7. Koristiti instrumentalne tehnike analize materijala te unaprijediti vještine rada na računalu, analize i sinteze podataka.
Literatura:
 1. Structural Chemistry of Silicates, , F. Liebau, Springer-Verlag, Berlin, 1985.
 2. Silicate Crystal Chemistry, , D. T. Griffen, Oxford University Press, Oxford, 1992.
 3. Survey of Industrial Chemistry, , P. J. Chenier, Kluwer Academic/Plenum Pub., New York, 2002.
 4. Manual of Mineralogy, , C. Klein, C. S. Hurlbut, John Wiley & Sons, New York,, 1985.
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Kemija silikata početi će u ponedjeljak 26.  veljače, u 9 h u Klubu nastavnika.

S poštovanjem 

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

U nastavku  su rezultati prvog kolokvija.

S poštovanjem

S. Kurajica

JMBAG

1. kolokvij

0125165780

29

0125166148

35

0125160646

28

0125166928

26

0125164923

-

0125164757

29

0125145779

-

0125166132

24

0125165983

27

0125164848

29

0125165796

26

0319002679

2

0125165663

37

0125165850

37

0125165892

13

0125163151

24

0125165642

26

0125165679

22

0125165684

28

 

Poštovani studenti

Studentska anketa o usklađenosti ECTS-bodova sa stvarnim studentskim opterećenjem za studij Kemija i inženjerstvo materijala održat će se u redovitom terminu nastave iz kolegija Kemija silikata u utorak 4. travnja 2023. 8-10 h, dvorana Klub nastavnika. Ispunjavanje ankete je obvezno te molim sve studente da obvezno prisustvuju nastavi.

Po zamolbi prodekanice za nastavu, prof. dr. sc. Sanje Lučić Blagojević 

S. Kurajica

 

 

 

 

Poštovani studenti,

laboratorijske vježbe počinju idući tjedan u četvrtak (16.03.2023.) prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima.  Obavezno ponesite kutu, a u slučaju problema s rasporedom ili nemogućnosti dolaska na neke od termina vježbi javite se na e-mail: kmuzina@fkit.hr.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Kemija silikata početi će u utorak, 28.  veljače, u 8 h u Klubu nastavnika.

S poštovanjem 

S. Kurajica

JMBAG

2. kolokvij

Vježbe

Predavanja

Bodovi (bonus)

Ocjena

0125163632

34

15

2

82

4

0125160854

37

15

3

86+1

5

0125163648

34

15

5

82

4

0125160394

37

15

5

92+1

5

0125158646

31

15

3

69

3

0125161071

37

15

5

95+1

5

0125163786

34

15

2

78

4

0125163770

36

15

3

90

5

0125163403

38

15

4

89

5

0125163130

34

15

0

81

4

0125165637

38

15

5

93+1

5

0125157040

33

15

1

-

-

0125163840

36

15

5

92

5

0125161552

30

15

0

69

3

0125158417

29

10

0

59

2

0125163989

30

10

2

69

3

0125163515

37

10

4

81

4

0125163599

39

10

4

87

5

0125159206

36

10

1

75

4

0119017252

33

10

1

64

3

0125163809

37

10

1

73

3

0125163396

32

10

0

66

3

0125163419

33

10

4

77

4

0125163578

38

10

5

84

4

0125158560

29

10

2

61

2

0125161344

34

15

5

79

4

0125163611

34

12

3

77

4

0125163674

33

15

4

80

4

0125160945

34

13

3

71

3

0125161253

36

15

3

81

4

0125161643

37

14

5

90

5

0125163882

37

15

2

84

4

0125160490

33

13

2

75

4

0125158667

15

1

-

-

0125161295

34

14

4

-

-

0125165707

36

13

2

81+1

4

0125163898

36

14

2

78

4

0125163450

39

14

4

88

5

0125163520

33

15

3

84

4

0125163723

34

15

5

90

5

0125161120

32

14

5

75

4

0125163765

38

14

5

85

4

0125163492

38

15

5

90

5

Poštovane kolegice i kolege

U nastavku slijede rezultati vrednovanja znanja.

Bodovni rasponi za ocjene su slijedeći: 50-62, dovoljan; 63-74, dobar; 75-86, vrlo dobar; 87-100 izvrstan

Zapazio sam da pojedinci ne razlikuju soli od solova. Soli su, kao što znate, kemijski spojevi metalnih kationa s anionima. S druge strane solovi su koloidne otopine čvrstih čestica u kapljevini. Također sam zapazio da pojedinci smatraju da je vodikova veza jača od ionske. Kao što znate ionska veza je primarna i značajno jača od sekundarne vodikove. Žao mi je, ali pisanje olovkom nagradio sam jednim negativnim bodom (lijepo sam molio).

Ako niste zadovoljni ocjenom javite mi kad prijavite ispit. U protivnom ću u ISVU sustav upisati ovdje navedenu ocjenu.

S poštovanjem

S. Kurajica

JMBAG

Bodovi

0125163632

31

0125160854

31

0125163648

28

0125160394

35

0125158646

19

0125161071

38

0125163786

27

0125163770

36

0125163403

32

0125163130

32

0125165637

35

0125157040

0125163840

36

0125161552

24

0125158417

20

0125163989

27

0125163515

30

0125163599

34

0125159206

28

0119017252

20

0125163809

25

0125163396

24

0125163419

30

0125163578

31

0125158560

20

0125161344

25

0125163611

28

0125163674

28

0125160945

21

0125161253

27

0125161643

34

0125163882

30

0125160490

27

0125158667

0125161295

0125165707

30

0125163898

26

0125163450

31

0125163520

33

0125163723

36

0125161120

24

0125163765

28

0125163492

32

Poštovane kolegice i kolege

Zbog neodgodive obaveze moram otkazati sutrašnje predavanje.

Molim vas da ostatak predavanja Filosilikati1 sami svladate.

Kolokvij će uključivati sadržaj ovog predavanja.

S poštovanjem

Kurajica

 

Dragi studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Kemija silikata i Prirodni silikatni materijali počinju idući tjedan prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima, gdje se nalazi i skripta za vježbe. Ukoliko vam neki od termina za vježbe ne odgovara, nađite zamjenu u drugoj grupi ili pošaljite mail (kmuzina@fkit.hr) na vrijeme. Na vježbama su obavezne kute.

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina & Filip Brleković

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Kemija silikata početi će u utorak, 8. ožujka, u 13 h u predavaonici MKM20.

Podsječam vas da ove godine ne odgađamo početak predavanja za akademsku četvrt.

S poštovanjem 

S. Kurajica

JMBAG

1. kolokvij

(maksimalno 40 bodova)

2. kolokvij

(maksimalno 40 bodova)

Prisutnost  na predavanjima

Vježbe

Bonus

Ukupno bodova

Ocjena

1

0236212882

5

14

-

2

0125160903

24

31

5

14

1

75

4

3

0125161302

16

28

0

13

-

4

0125163466

20

29

5

15

1

70

3

5

0125160966

1

13

-

6

0125161178

9

32

3

14

-

7

0125161638

27

36

5

15

1

84

4

8

0125160950

16

28

5

12

-

9

0125157040

14

30

1

13

-

10

0125163424

33

36

5

15

1

90

5

11

0007178227

33

35

5

15

1

89

5

12

0125161066

21

30

5

15

1

72

3

13

0119021694

28

32

0

14

1

75

4

14

0125161505

31

5

15

-

15

0125160784

17

34

2

13

-

16

0125158459

22

3

14

-

17

0125161435

22

29

3

13

1

68

3

18

0125161440

21

31

1

14

1

68

3

19

0125161274

23

35

3

14

1

76

4

20

0125160417

22

34

4

15

1

76

4

21

0125160992

30

38

5

15

1

89

5

22

0125163702

30

38

5

15

1

89

5

23

0125160812

20

34

5

15

1

75

4

24

0125163541

30

31

4

15

1

81

4

25

0125159825

15

32

3

15

-

26

0125158737

32

1

15

-

27

0125161617

20

31

4

15

1

71

3

28

0125160326

7

30

2

15

-

29

0125161568

14

34

5

15

-

30

0125160849

20

28

1

15

1

65

3

31

0125158326

29

31

3

15

1

79

4

Prisutnost na predavanjima: 0 ili 1 predavanje – 0 bodova, 2 ili 3 – 1, 4 ili 5 – 2, 6 ili 7 – 3, 8 ili 9 -4, 10, 11 ili 12 – 5.

S obzirom da ove godine nije bilo kontaktne nastave bonus bodovi su dani za kontinuitet u radu.

Ocjene: 50-62, dovoljan; 63-74, dobar; 75-86, vrlo dobar; 87-100 izvrstan

Poštovani studenti,

2. kolokvij održat će se sutra, u srijedu 9.6.2021. u MKV20 u terminu predavanja (s početkom u 10.00 h).

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

Dragi studenti,

posljednje dvije laboratorijske vježbe održat će se online preko Microsoft Teams-a u četvrtak 29.4. od 11 do 13 h.  Link za online sastanak već se nalazi u Microsoft Teams aplikaciji.

Srdačan pozdrav i vidimo se!

Vaši asistenti

JMBAG

1. kolokvij

(maksimalno 40 bodova)

0236212882

0125160903

24

0125161302

16

0125163466

20

0125160966

0125161178

9

0125161638

27

0125160950

16

0125157040

14

0125163424

33

0007178227

33

0125161066

21

0119021694

28

0125161505

0125160784

17

0125158459

0125161435

22

0125161440

21

0125161274

23

0125160417

22

0125160992

30

0125163702

30

0125160812

20

0125163541

30

0125159825

15

0125158737

0125161617

20

0125160326

7

0125161568

14

0125160849

20

0125158326

29

Poštovane kolegice i kolege

Prof. Macan me obavijestila da slijedeću srijedu pišete kolokvij u 12 h.

Zato će slijedeću srijedu, 28. 4. 2021. , predvanje iznimno početi u 9 h.

S poštovanjem

S. Kurajica

Dragi studenti,

u Nastavnim materijalima se nalaze materijali za iduće dvije online vježbe - Mezoporozna strukturirana silika i Kemijski silikatni vrt. Proučite pdf dokument i prezentaciju vezanu uz silikatne vrtove , te odgovorite na postavljena pitanja. Rok za predaju referata je 29.4.2021. 

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Dragi studenti,

u Nastavnim materijalima možete pronaći Wordov dokument s uputama i linkovima za online vježbu Sol-gel sinteza SiO2. Rok za predaju referata je 22.4.2021. Idući tjedan će također biti postavljeni materijali za iduću online vježbu,  budući da još nije dozvoljeno kontaktno održavanje laboratorijskih vježbi.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Dragi studenti,

kao što ste možda već čuli, obustavljaju se kontaktne laboratorijske vježbe u razdoblju od 6.-16. travnja 2021. zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Što se tiče vježbi iz Kemije silikata, idući tjedan, 8.4. nećete imati vježbe, dok ćete 15.4. dobiti online vježbu za koju ćete imati tjedan dana za predaju referata. Nakon toga ćemo vidjeti kakva će biti situacija i hoćemo li nastaviti s kontaktnim ili online vježbama. 

Za sva pitanja javite se na mail: kmuzina@fkit.hr

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Dragi studenti,

u nastavnim materijalima nalaze se rezultati XRD analize uzorka montmorilonita za sve 3 grupe. Molimo vas da nacrtate difraktograme i uočite razlike do kojih je došlo kemijskom i termičkom obradom u odnosu na neobrađeni uzorak.

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti 

Dragi studenti,

laboratorijske vježbe započinju ovaj tjedan u četvrtak, 18. ožujka 2021., prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima. Obavezno ponesite kute, maske i skriptu za vježbe. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, javite se na mail: kmuzina@fkit.hr 

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

 

Poštovane kolegice i kolege

Prije no što je stigao raspored već sam preuzeo jednu obavezu.

Zato s predavanjima ne počinjemo sutra već slijedeću srijedu 10. 3.

Naravno, za sada putem Teamsa.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Pregledao sam sve testove, priznati su svi odgovori s varijacijama u sintaksi i gdje je dobar odgovor greškom proglašen krivim.

Budući da je bilo dosta (i previše) vremena za rješavanje, ocjenjivanje je nešto strože.

Ocjene: 61-70 dovoljan, 71-80 dobar, 81-90 vrlo dobar, 91-100 odličan.

Ako je nekome nedostajao samo bod za veću ocjenu, dobio je veću ocjenu.

Pri ocjenjivanju su u obzir uzeti rezultati kolokvija, bodovi stečeni kroz vježbe, prisustvovanje predavanjima i bonus bodovi.

S obzirom na situaciju s koronavirusom svima su dana 2 boda na prisustvovanje predavanjima + bodovi za prisustvovanje predavanjima prije nego smo prešli na on-line nastavu.

Dio bonus bodova je za aktivnost na ta prva tri predavanja a ostatak je za aktivnost on-line.

Na prijedlog asistenata, s obzirom na situaciju s koronavirusom, svima je dano 15 bodova za vježbe.

Tko nije zadovoljan s ocjenom neka ne prijavljuje ispit nego neka mi se javi za usmeni ispit (iz oba dijela).

Za sve ostale koji prijave ispit smatrat ću da su zadovoljni ocjenom.

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Dobio sam veliki broj upita vezanih uz "neprihvaćanje" odgovora.

Računao sam s tim i za takva pitanja predviđen je veći broj točnih odgovora, odnosno njihovih verzija.

Međutim, nemoguće je zamisliti sve moguće verzije. Čak i da je moguće, to znači da bih trebao predvidjeti sve permutacije kada upisujete više odgovora, hoće li biti razmak, zarez....

Tako za sada funkcionira umjetna inteligencija. Vjerojatno će se i za to naći rješenje.

Ne brinite, tko god je naveo pitanje gdje smatra da je zakinut provjerit ću i, ako je doista tako, uvažiti.

Nastojat ću i odgovoriti svima koji su poslali mail meni ili Katarini, strpljenja.

S poštovanjem

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Na temelju dogovora s predstavnicima studenata oglašavam da će se 2. kolokvij iz kolegija Kemija silikata održati on-line na platformi Merlin 10. lipnja 2020. s početkom u 10 h. Trajanje kolokvija bit će 45 min (na 1. kolokviju to je doista bilo i više nego dovoljno). Kolokvij će na stranici e-kolegija biti dostupan samo od 10:00 do 10:45. 

Sretno

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Koliko razumijem ovaj sustav vama su rezultati vidljivi. Tako da nema potrebe da oglašavam rezultate.

Meni se čini da je bilo uspješno. Zanima me vaše mišljenje. Možda kakav prijedlog.

Bodove iz vježbi i aktivnosti na predavanju (on- i off-line) oglasit ću nakon 2. kolokvija.

S poštovanjem

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

1. kolokvij iz kolegija Kemija silikata održat će se on-line na platformi Merlin 28. svibnja 2020 s početkom u 10 h. Trajanje kolokvija bit će 45 min (znam da sam prvo napisao 90 ali testiranje sustava je pokazalo da je i 45 min sasvim dovoljno). Kolokvij će na stranici e-kolegija biti dostupan samo od 10:00 do 10:45. Prije neće biti vidljiv (a ni poslije).  Nadam se da će sve ići bez problema. Ako ih bude molim vas da to odmah javite na e-mail kolegici Mužini ili meni.

Sretno

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Većina je bila za odgodu. Stoga najavljujem 1. kolokvij 28. 5. u 10 h.

Možete mi odmah slati prijedloge i za termin 2. kolokvija.

S poštovanjem

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Čini se da je vjerojatnost da održimo kolokvij po modelu papir i olovka vrlo mala.

Zato predlažem održavanje kolokvija on-line putem sustava Merlin.

Siguran sam da u tome imate više iskustva nego ja.

Predlažem termin slijedeći četvrtak, 21. 5. od 10 do 11:30. Nije malo, 90 minuta je i previše vremena.

Kolokvij bi se sastojao od 30 pitanja na zaokruživanje i dopunjavanje, odabrana slučajnim odabirom iz baze od nekoliko stotina pitanja. Kolokvij bi obuhvatio prvih 7 cjelina zaključno sa cjelinom Filosilikati 1.

Primjer pitanja:

Pri zagrijavanju u oksidacijskoj atmosferi Si:

a) Gori

b) Stvara tanki sloj SiO2

c) Uopće ne dolazi do oksidacije Si

Slažete li se s mojim prijedlogom i terminom? Možete se dogovoriti između sebe pa da mi netko javi u ime svih, ali možete mi se javiti i pojedinačno pa ću ja prosuditi koje je većinsko mišljenje.

S poštovanjem

S. Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Nisam vas zaboravio.

Ovaj tjedan nekoliko video materijala o zeolitima.

https://www.youtube.com/watch?v=X6ihHB9UTkg

https://www.youtube.com/watch?v=8FGVfTWkvoY

https://www.youtube.com/watch?v=AoStaXKrad8

SP

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Prije par godina napisao sam jedan znanstveno-popularni članak o porculanu pod naslovom "Kako je Europa otkrila porculan?" Ima tamo riječi i o sirovinama i o tehnologiji, dobro će doći i za ovaj kolegij, ali i za naučiti nešto o keramici. A trebalo bi biti i zanimljivo... Članak je u Nastavnim materijalima.

SP

Kurajica

Dragi studenti,

na linku https://spark.adobe.com/page/BYcaPqAz58xV9/ možete pronaći objašnjenja krivih odgovora iz vježbe Kemijski silikatni vrt. Na kraju prezentacije imate link za kviz u kojem možete provjeriti jeste li usvojili gradivo s vježbi. 

Srdačan pozdrav,

Vaši asistenti

Poštovane kolegice i kolege

Ovaj tjedan nekoliko kratkih video materijala.

O tome kako se rudari i obrađuje kaolinit, o razlici minerala glina i o razlici pogleda na azbest nekad i sad.

Proizvodnja kaolina

https://www.youtube.com/watch?v=C1yoghGTnfg

https://www.youtube.com/watch?v=NYWgMU5-HIU

https://www.youtube.com/watch?v=jl-svrk1sPk

Razlika kaolina i bentonita

https://www.youtube.com/watch?v=BRqdFwwAaR0

Azbest

https://www.youtube.com/watch?v=ZKqM-AhDGig

https://www.youtube.com/watch?v=HxfZSEboVM4

https://www.youtube.com/watch?v=CZwo91KcGSo

SP

Kurajica

Dragi studenti,

kao što smo najavili, donosimo vam objašnjenja pogrešnih odgovora iz vježbe sol-gel. Molimo vas da ih obavezno pročitate jer će vam to biti vrlo bitno za svladavanje gradiva iz ovog kolegija, ali i budući posao u struci jednoga dana. To se posebno odnosi na studente KIM-a. Da malo razbijemo monotoniju s word i pdf dokumentima, objašnjenja se nalaze na sljedećem linku: https://spark.adobe.com/page/8KvLU45zrZRKG/. Ako vam se ovakav način bude svidio, i ostala objašnjenja će doći u ovom obliku, pa se javite na već znane mailove. :) 

Lp,

Vaši asistenti

Poštovane kolegice i kolege

Isprva se činilo da interes nije naročit.

Međutim, krajem tjedna počeli su pristizati glasovi za nastavak.

Nastavak ekspozea o dragom kamenju je među nastavnim materijalima, slijedeći put nešto novo.

SP

Kurajica

Dragi studenti,

u nastavnim materijalima nalazi se pdf s materijalima za posljednje dvije vježbe: silikonska guma i priprema vodenog stakla. Prođite kroz navedene materijale i pročitajte dijelove u skripti za vježbe te odgovorite na postavljena pitanja i pošaljite ih na mail kao i do sada.  Što se tiče predanih referata, pohvala svima. Ima nekih sitnih greškica kod svih, ali to je očekivano s obzirom na uvjete, zato ćemo vam u repozitorij staviti objašnjenja grešaka u posebnom dokumentu u narednih par dana jer nam je cilj da što bolje razumijete gradivo. Trebat će vam i za kolokvije, ali i jednog dana u budućem poslu.  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite.

Sve najbolje za Uskrs žele vam vaši asistenti! :)

Poštovane kolegice i kolege

Mislio sam da se odgoda kolokvija podrazumijeva.

Međutim, prodekanica savjetuje da se da službena obavijest.

Dakle, 1. kolokvij se odgađa.

Kako ja to vidim, teško da će kolokvija ove godine i biti.

Što smo s dragim kamenjem.? Nastavak ili nešto drugo.

Za sada mi se malo ljudi javilo.

S poštovanjem

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Ovaj tjedan nemamo niti kviz niti zadatak.

Naime, po nekakvom redoslijedu prošli smo nezosilikate, sorosilikate i ciklosilikate (recimo da smo započeli inosilikate)

Među ovim grupama silikata dosta je dragog kamenja. A koga ne privlači drago kamenje?

Pa tako danas imamo mali ekspoze o dragom kamenju, odnosno o razlozima zašto (nam) je drago.

To nije dio programa i neće biti ispitivano (u ovom momentu polovica stišće delete).

Slike koje idu uz ovu temu su krasne ali morao sam ih izostaviti slike jer na njih nemam pravo.

Ako vam se ova tema učini zanimljiva, slijedeći put može ići drugi dio.

Pišite mi o tome. Stojim na raspolaganju i za pojašnjenja.

S poštovanjem

Kurajica

Dragi studenti,

hvala svima koji su poslali referate. Ukoliko niste dobili nikakav odgovor, referati su vam  priznati. U nastavnim materijalima nalazi se pdf s materijalima za iduće dvije vježbe: sol-gel sintezu silicijevog dioksida te kemijski silikatni vrt. Prođite kroz navedene materijale i pročitajte dijelove u skripti za vježbe te odgovorite na postavljena pitanja i pošaljite ih na mail na koji ste slali prvi referat. 

Srdačan pozdrav,

Filip & Katarina

 

Dragi studenti,

s obzirom na novonastalu situaciju laboratorijske vježbe također će se održavati putem nastave na daljinu. Kolega Filip i ja ćemo vam objavljivati materijale za vježbe kroz koje ćete proći i poslati nam odgovore na zadana pitanja. Za početak moramo riješiti grupu 3 i 4 koje nisu odradile vježbe 1 i 2.  Molim vas sve da pogledate u nastavnim materijalima u dijelu laboratorijske vježbe dokument KS_Vježbe 1 i 2. Unutra se nalaze upute za odrađivanje tih vježbi. Molim studente grupe 1 i 2 da također pogledaju dokument jer oni igraju ključnu ulogu u odrađivanju ove vježbe, a također ćete tamo naći zanimljive videe koji vam mogu pomoći u razumijevanju gradiva kolegija.

Nadam se da ste svi dobro.

Srdačan pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Nadam se da ste svi dobro i da vam potres nije nanio štetu a korona virus vas je zaobišao.

Ni ovaj tjedan se ne vidimo.

Pa ako vam se rješava zadatak imam jedan za vas.

Pitanje prisutnosti vode na Marsu još je donekle kontroverzno.

Budući da se bavimo silikatima nas zanima kakva je uloga jednog silikata, olivina, u istraživanju geološke prošlosti Marsa i utvrđivanju prisutnosti vode te kako je tom istraživanju pridonio Mars rover Curiosity.

Veselit će me ako netko poželi svoje mišljenje o tome podijeliti sa mnom.

S poštovanjem

Kurajica

Poštovane kolegice i kolege

Ne čini mi se pretjerano korisnim dodavati glas na prezentaciju. 

Umjesto toga u materijale vam prilažem mali kviz vezan uz temu sutrašnjeg predavanja (klasifikacija silikata).

Možete ga pokušati riješiti, ne morate. Možete mi poslati odgovore na mail, ili me nešto pitati, ne morate.

Čuvajte se i vidimo se kada sve ovo prođe.

S poštovanjem

Kurajica

Dragi studenti,

laboratorijske vježbe iz kolegija Kemija silikata i Prirodni silikatni materijali počinju idući tjedan prema rasporedu koji se nalazi u Nastavnim materijalima, gdje se nalazi i skripta za vježbe. Ukoliko vam neki od termina za vježbe ne odgovara, nađite zamjenu u drugoj grupi ili pošaljite mail (kmuzina@fkit.hr) na vrijeme. Na vježbama su obavezne kute.

Lijep pozdrav,

Katarina Mužina

Poštovane kolegice i kolege

Predavanja iz kolegija Kemija silikata i prirodni silikatni materijali počinju u četvrtak, 27. veljače 2020 u 10 h u predavaonici MKM20.

S. Kurajica

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja