Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kompozitni materijali
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Kompozitni materijali
Šifra: 202919
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Jelena Macan
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Upoznavanje s višekomponentnim sustavima - polimernim, metalnim i keramičkim kompozitima, njihovom primjenom, proizvodnjom i zbrinjavanjem. Povezivanje prethodnih spoznaja materijalima, razvijanje razumijevanja međusobne povezanosti mikrostrukture, svojstava i načina proizvodnje kompozita.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. Uvod u kompozitne materijale: vrste kompozita ovisno o matici, punilu, osnove granične površine i adhezije.
2. Kompoziti s polimernom maticom. Ovisnosti svojstava o strukturi polimera, vrste polimernih matica (duromernih, plastomernih).
3. Ojačavala za kompozite s polimernom maticom, primjena kompozita s polimernom maticom, kriteriji odabira punila.
4. Fazne promjene prilikom očvršćivanja duromera i skrutnjivanja plastomera, geliranje i prijelaz u staklasto stanje.
5. Modificiranje granične površine polimer-punilo.
6. Proizvodnja kompozita s polimernom maticom.
7. Polimerni nanokompoziti. Perspektive kompozita s polimernom maticom.
8. I. međuispit. Struktura i svojstva metala i keramike.
9. Struktura anorganskih materijala, ravnotežni fazni dijagrami.
10. Kompoziti s metalnom i keramičkom maticom - vrste i svojstva.
11. Granična površina kompozita s metalnom maticom, mehanizmi povećanja žilavosti kompozita s keramičkom maticom.
12. Proizvodnja kompozita s metalnom i keramičkom maticom.
13. Keramički nanokompoziti, slojeviti i hibridni materijali. Pjene i aerogelovi.
14. Novi kompozitni materijali. Strukturiranje površine, pametni materijali, metamaterijali, biomimetički materijali.
15. II. međuispit i računski test.

Vježbe:
1. Priprema punila za kompozitne materijale
2. Očvršćivanje duromernih matica kompozitnih materijala/ Priprava kompozitnih materijala s epoksidno-aminskom maticom
3. Određivanje gustoće i masenog udjela punila kompozita


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Povezivanje pojedinačnih znanja u širu spoznaju. Uočavanje povezanosti između strukture i svojstava kompozitnih materijala i primjene toga u dizajniranju novih materijala. Planiranje i provođenje eksperimenata, računska obrada mjernih podataka

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Pohađanje predavanja i vježbi. Izrada referata iz vježbi. Izrada završnog zadatka iz vježbi i seminara.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno pohađanje predavanja, odrađene vježbe i napisani referati iz vježbi, izrađen završni zadatak iz vježbi ili seminara.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i vježbe.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Međuispiti. Računski test. Domaće zadaće tijekom semestra. Završni zadatak iz vježbi Pismeni i usmeni ispit. Dio ocjene studenti mogu zaraditi dodatnim aktivnostima preko sustava e-učenja.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Potpis iz kolegija Inženjerstvo površina i Fizikalna kemija polimera. Za studente koji nisu završili preddiplomski studij KIM, očekuje se poznavanje kolegija Struktura i svojstva anorganskih materijala i Struktura i svojstva polimernih materijala.

ISHODI UČENJA:
1. Objasniti vezu između strukture i svojstava kompozitnih materijala i njezinu primjenu u dizajniranju novih materijala.
2. Objasniti fizikalno-kemijske promjene prilikom umreživanja duromernih smola.
3. Prikazati i tumačiti fazne transformacije smjesa anorganskih materijala.
4. Odabrati odgovarajuću vrstu punila i prikladan postupak proizvodnje prema traženoj primjeni kompozitnog materijala.
5. Planirati i izvesti eksperimente.
6. Obraditi i interpretirati mjerne podatke u obliku laboratorijskog izvješća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI STUDIJA:
1.
povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala
2. analizirati informacije iz različitih izvora
3. planirati složene eksperimente primjenom laboratorijske opreme i uređaja
4. koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala
5. povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije
6. primijeniti odgovarajuće računalne baze podataka i programe za analizu i modeliranje
7. riješiti složene probleme u području kemije i inženjerstva materijala, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
Ishodi učenja:
 1. Objasniti vezu između strukture i svojstava kompozitnih materijala i njezinu primjenu u dizajniranju novih materijala.
 2. Objasniti fizikalno-kemijske promjene prilikom umreživanja duromernih smola.
 3. Prikazati i tumačiti fazne transformacije smjesa anorganskih materijala.
 4. Odabrati odgovarajuću vrstu punila i prikladan postupak proizvodnje prema traženoj primjeni kompozitnog materijala.
 5. Planirati i izvesti eksperimente.
 6. Obraditi i interpretirati mjerne podatke u obliku laboratorijskog izvješća.
Literatura:
 1. interna skripta dostupna na web-stranicama fakulteta, , Jelena Macan, , .
 2. odabrani seminarski radovi iz kolegija Kompozitni materijali, , skupina autora, , .
 3. Composite Materials and Processing, , M. Balasubramanian, CRC Press, 2014.
 4. Proizvodnja polimernih tvorevina, , I. Čatić, Društvo za plastiku i gumu, 2006.
 5. Suvremeni materijali i postupci, , skupina autora, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, 2005.
 6. Vatrostalni materijali, , A. Rađenović, Sveučilište u Zagrebu, 2010.
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija polimera
Odslušan : Inženjerstvo površina
2. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
 • prof. dr. sc. Jelena Macan:

  Za studente dostupna prema dogovoru (e-pošta). Ako ne koristite @fkit.hr adresu e-pošte, moji odgovori mogu završiti u Vašem spamu/junku, provjerite! Odgovaram u pravilu unutar 24 h, moguće dulje preko vikenda.

  Izrada diplomskog/završnog rada:

  Molim da se za dogovor oko izrade diplomskog/završnog rada ne javljate prije rujna.

  Teme diplomskih i završnih radova su iz sljedećih područja:

  Sol-gel priprava funkcionalne keramike i prevlaka (ZrO2, CaMnO3...)

  Moguća je i izrada diplomskog/završnog rada na Institutu "Ruđer Bošković" pod neposrednim mentorstvom dr. sc. Maje Dutour Sikirić.

  Lokacija:
Obavijesti

Obavještavaju se studenti da će se uvodno predavanje iz Kompozitnih materijala održati u ponedjeljak, 26. veljače u 14:00 h, tj. u terminu seminara. Predavanja i vjerojatno seminar će onda početi u petak, za vježbe ćemo se dogovoriti uživo.

Obavještavaju se studenti da će od akad. god. 2017./18. nastavni materijali biti objavljivani isključivo u e-kolegiju Kompozitni materijali. Poveznica se nalazi u repozitoriju na dnu stranice.

Ukoliko se inačice dokumenta u e-kolegiju i u repozitoriju ove stranice razlikuju, valjan (aktualan) je dokument u e-kolegiju.

Repozitorij