Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Membranske tehnologije obrade voda
Šifra: 74374
ECTS: 6.0
Nositelji: prof. dr. sc. Krešimir Košutić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
Seminar 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Kolegij ''Membranske tehnologije obrade voda'' ima za cilj upoznati studente, buduće kemijske inženjere s teorijskim i praktičnim znanjima na kojima se temelje tercijarni postupci obrade voda, a kojima je ključna separacijska jedinica membrana.
Sljedeći i važniji cilj je upoznavanje s industrijskom primjenom membranskih tehnologija u obradi voda, kako u svijetu tako i u nas, s njihovim prednostima i nedostacima i trendovima koji te nedostatke nastoje ukloniti.
Cilj je ovog kolegija prepoznati ekološku održivost membranskih tehnologija kao naprednih, ekonomski isplativih i konkurentnih tehnologija obrade voda.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:
1. tjedan: Uvodno predavanje: sastav i vrste voda, rezerve, uzroci i posljedice nedostatka vode te mogućnosti rješavanja problematike,
2. tjedan: Sintetske membrane- podjela prema prirodi, morfologiji i separacijskim mehanizmima, karakterizacija
3. tjedan: Klasifikacija membranskih operacija prema pokretačkoj sili
4. tjedan: Vrste membranskih modula, prednosti i nedostaci, primjena
5. tjedan: Membranski sustavi-dizajn
6. tjedan: Prijenos tvari kroz membranu, modeli prijenosa
7. tjedan: Fenomen koncentracijske polarizacije i blokiranja membrana, uzroci i posljedice
8. tjedan: Tlačne membranske operacije: ultrafiltracija i mikrofiltracija- principi rada i primjena
9. tjedan: Nanofiltracija- princip rada i primjena
10. tjedan: Reverzna osmoza, princip rada, primjer desalinacije mora i bočate vode
Laboratorijska vježba: ispitivanje separacijskih i protočnih karakteristika UF/NF i RO membrana u laboratorijskom membranskom uređaju
11. tjedan: Električni membranski procesi: princip rada membranske elektrodijaliza
12. tjedan: Visoko učinkoviti reverzno osmotski procesi (HERO)
13. tjedan: Seminarska izlaganja
14. tjedan: Sseminarska izlaganja
15. tjedan : Stručni posjet desalinacijskom postrojenju


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Osim usvajanja temeljnih teorijskih znanja o principima naprednih membranskih tehnologija, studenti će razvijati kritički pristup prema određenim membranskim postupcima u smislu njihova odabira, prednosti, nedostataka i primjene.
Planiranje i provođenje složenih eksperimenata te analitičko i grafičko obrađivanje mjernih podataka.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima i seminarima
Studenti su obavezni izraditi 1 laboratorijsku vježbu.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Uredno prisustvovanje predavanjima, seminarima te odrađene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja, seminari i laboratorijske vježbe
Konzultacije

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Usmeni ispit, seminarski rad

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:
Dodiplomski studij

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Razvrstati membranske operacije prema pokretačkoj sili
2. Opisati materijale od kojih se pripravljaju membrane, opisati metode priprave membrana i metode karakterizacije
3. Definirati separacijske mehanizme membrana
4. Opisati principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize ,HERO procesa
5. Selektirati membrane za specifične namjene te im ispitati separacijska i protočna svojstva
6. Pipremiti laboratorijska izvješća.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. primijeniti složenija kemijska načela koja se nastavljaju na osnovna znanja kemije stečena na preddiplomskom studiju
2. primijeniti ideje u okviru znanstveno-istraživačkog rada
3. povezati osnovne činjenice, koncepte, kemijske principe i teorije vezane uz napredna područja kemije i kemijskih tehnologija
4. integrirati znanje potrebno za obradu složenih ideja
5. kreirati mišljenja na temelju nekompletnih ili ograničenih informacija
6. objektivno procijeniti rezultate rada da bi ih se sažeto prezentiralo
7. koristiti napredne laboratorijske postupke i instrumentaciju u okviru kemijske sinteze i analize
8. samostalno planirati eksperimente uz samokritičnost u procjeni eksperimentalnih postupaka i rezultata
9. odgovorno organizirati laboratorijski rad
10. procijeniti granice točnosti eksperimentalnih podataka i njihove upotrebe u planiranju budućeg rada
11. planirati projekte
12. pokazati sposobnost samostalnog rada uz minimalno mentorstvo
13. objasniti znanstvene ili tehničke zamisli, podatke i zaključke, uz korištenje prikladnih obrazloženja, u stručnom ili općem okruženju, pismeno ili usmeno
14. razviti interakciju sa znanstvenicima iz drugih disciplina i sudjelovati u multidisciplinarnim timovima
Ishodi učenja:
  1. Razvrstati membranske operacije prema pokretačkoj sili
  2. Opisati materijale od kojih se pripravljaju membrane, opisati metode priprave membrana i metode karakterizacije
  3. Definirati separacijske mehanizme membrana
  4. Opisati principe rada mikrofiltracije, ultrafiltracije, nanofiltracije, reverzne osmoze, elektrodijalize, HERO procesa
  5. Selektirati membrane za specifične namjene te im ispitati separacijska i protočna svojstva
  6. Pipremiti laboratorijska izvješća
Literatura:
  1. Basic principles of membrane technology, , Mulder M., Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1996.
  2. Reverse Osmosis- Membrane Technology, Water Chemistry, and Industrial Application, , Amjad Z. (ed), Van Nostrand Reinhold, New York, 1993.
  3. The Guidebook to Membrane Desalination Technology- Reverse osmosis, nanofiltration and hybrid systems process, applications and economics, , Wilf M., Balaban Desalination Publications, L'Aquila, Italy, 2007.
  4. Water treatment membrane processes, , J.Mallevialle, PE.Odendaal, M.R.Wiesner(edts.), McGraw-Hill, New York, 1996.
2. semestar
Izborni kolegij - Redovni modul - Kemija okoliša
Izborni kolegij - Redovni modul - Primijenjena organska kemija
Izborni kolegij - Redovni modul - Specifični materijali i napredne tehnologije
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja