Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnosti i arheologiji
Šifra: 37973
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Danijela Ašperger
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJEVI KOLEGIJA: Upoznati studente s pristupom analizi materijala koji ne dozvoljava klasično uzorkovanje i kroz to klasičnu pripremu uzoraka za analizu. Primjena pri restauratorskim i konzervatorskim radovima.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA (razraditi ih što preciznije prema nastavnim tjednima):

Predavanja:
1. TJEDAN
Uvodno predavanje; upoznavanje s kolegijem, uvjetima polaganja ispita, upute za vježbe. Uloga analitičke kemije u umjetnosti i arheologiji, uloga znanstvenog analitičkog rada u obrazovanju restauratora konzervatora.
2. TJEDAN
Zadaci laboratorija, laboratorijske tehnike i metode. Uvod u analitički sustav: pristup predmetu koji se ne smije oštetiti, priprema predmeta za analizu, mikrouzorkovanje, lasersko mikrouzorkovanje, elektrokemijsko mikrouzorkovanje.
3. TJEDAN
Uvodno o primjeni klasičnih i modernih instrumentalnih tehnika određivanja kemijskog sastava i ispitivanja površina: spektrometrijske, elektoranalitičke, separacijske.
4. TJEDAN
Primjena atomske i molekulske spektroskopije u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti
5. TJEDAN
Primjena rendgenske fluorescencije i difrakcije u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti.
6. TJEDAN
Primjena analize ionskim snopovima (PIXE, PIGE, RBS) i neutronske aktivacijske analize u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti.
7. TJEDAN
Primjena infracrvene i Ramanove spektroskopije u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti.
8. TJEDAN
Primjena fotografskih istraživanja u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti: infracrvena fotografija i reflektografija.
9. TJEDAN
Primjena fotografskih istraživanja u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti: ultraljubičasta reflektografija i fluorescencija.
10. TJEDAN
Primjena fotografskih istraživanja u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti: rendgenska radiografija i rendgenska računalna tomografija.
11. TJEDAN
Primjena separacijskih kromatografskih metoda u restauriranju i konzerviranju objekata od povijesne i kulturne važnosti.
12. TJEDAN
Utjecaj mikroorganizama i ostalih utjecaja na propadanje objekata od povijesne i kulturne važnosti: dezinsekcija umjetnina.
13. TJEDAN
Dendrokronologija: apsolutno i relativno datiranje prošlosti
14. TJEDAN
Seminari studenata na zadanu temu. Rekapitulacija: rasprava o gradivu, predavanjima, seminarima, laboratorijskim vježbama, priprema pismenog i usmenog ispita.
15. TJEDAN
Ispit iz predavanja i laboratorijskih vježbi.


Laboratorijske vježbe (3 sata u pet tjedana):
1. TJEDAN
Anodno uzorkovanje arheoloških bronci i analiza tankoslojnom kromatografijom.
2. TJEDAN
Priprema uzoraka za analizu veziva tankolsojnom kromatografijom: ultrazvučna ekstrakcija.
3. TJEDAN
Analiza veziva: smola, ulja, voskova u zidnim oslikama iz dvorca Brezovica.
4. TJEDAN
Određivanje pigmenata infracrvenom spektrometrijom.
5. Tjedan
Nadoknade laboratorijskih vježbi.

Terenska nastava (4 posjete x 2 sata):
1. TJEDAN
Posjeta Arheološkom muzeju: analiza mumije.
2. TJEDAN
Posjeta Prirodoslovnom laboratoriju u Hrvatskom restauratorskom zavodu: pristup objektu od uzorkovanja do analize, pisanje izvještaja o obavljenoj analizi.
3. TJEDAN
Posjeta Hrvatskom državnom arhivu (palača Lubinsky): središnji laboratorij za restauraciju i konzervaciju papira i kože.
4. TJEDAN
Posjeta Etnografskom muzeju: središnji laboratorij za restauraciju i konzervaciju tekstila i ostalih popratnih predmeta (nakit, perje i slično).


RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Opće kompetencije:
Pristup analizi umjetničkih artefakata i artefakata od povijesne važnosti. Primjena analitičkog procesa od uzorkovanja, izbora instrumentalne metode do interpretacije rezultata na realnim uzorcima od umjetničke i povijesne važnosti. Poznavanje i primjena nedestruktivnih i mikrodestruktivnih metoda analize. Upoznavanje s analizom predmeta umjetničke i/ili arheološke vrijednosti koja je najčešće ograničena nemogućnošću uzimanja makro uzoraka te je kroz to pojačana važnost korištenja metoda koje omogućuju analizu in situ ili analizu mikro uzorkovanjem.

Posebne kompetencije:
Priprema uzoraka i analiza artefakata, te pristup artefaktima načinjenim od različitih materijala: papir, tekstil, kamen, bronce.
Primjena stečenih znanja u restauratorsko-konzervatorske svrhe.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima, laboratorijskim vježbama i terenskoj nastavi.
Od ukupno 100 bodova za prolaznu ocjenu student mora prikupiti minimalno 60 bodova slušanjem predavanja, radom na vježbama, polaganjem testa, pisanjem terenskih izvještaja i izradbom seminarskog rada.
Na vježbama se može ostvariti najviše 10 bodova, a za uspješan završetak vježbi potrebno je skupiti najmanje 6 bodova.
Boduju se referati, rad u praktikumu i kolokvij iz vježbi.
Tijekom semestra piše se jedan test s teorijskim zadatcima. Test nije obavezan, ali omogućuju oslobađanje od polaganja ispita. Test iznosi maksimalno 70 bodova.
Izlaganjem samostalnog seminarskog rada (pretraživanje literature na zadanu temu i izlaganje 5 do 10 minuta) moguće je ostvariti maksimalno 10 bodova. Seminarski rad nije obavezan.
Terenski izvještaji su obavezni i njima se maksimalno može ostvariti 10 bodova.


UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:
Redovito polaženje predavanja (minimalno 4 boda), završene laboratorijske vježbe i položen kolokvij iz vježbi (minimalno 4 bodova), te predani terenski izvještaji (minimalno 4 bodova). Ukupno: minimalno 12 bodova.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja. Samostalno studentsko izlaganje na zadanu temu. Eksperimentalni rad u laboratoriju u malim skupinama.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit. Mogućnost oslobađanja pismenog dijela ispita ako se prikupi dovoljno bodova.
Polaganje usmenog dijela ispita kod nastavnika.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Odslušana predavanja i završene vježbe iz kolegija Kemijska analiza materijala i Karakterizacija materijala.


i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Izabrati opciju i argumentirati izabranu praktičnu izvedbu mjerenja na temelju usvojenog teorijskog znanja vezanog uz metode instrumentalne analize i principe rada instrumenata.
2. Kritički prosuditi povezanost temeljnih znanja s primjenom u instrumentalnoj analizi umjetničkih artefakata i artefakata od povijesne važnosti.
3. Predvidjeti i odabrati pravi pristup analizi realnih uzoraka (od uzorkovanja do interpretacije rezultata) u laboratoriju za instrumentalnu analizu nedestruktivnim metodama te dalje samostalno učiti imajući pozitivan stav o potrebi razvoja stručnih kompetencija.
4. Procijeniti, usporediti i valorizirati rješavanje problema i donošenje odluka u restauratorsko-konzervatorskoj praksi na temelju stečenih znanja.


j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. Povezati temeljne elemente kemije i inženjerstva materijala: strukturu, svojstva, proizvodnju i uporabu materijala.
2. Povezati stručna znanja kemije i inženjerstva materijala sa sviješću o utjecaju na društvo, gospodarstvo i okoliš.
3. Analizirati informacije iz različitih izvora.
4. Koristiti laboratorijsku opremu i uređaje pri karakterizaciji materijala.
5. Povezati rezultate dobivene raznovrsnim metodama s literaturnim spoznajama radi njihove što potpunije interpretacije.
6. Objasniti rezultate svoga rada nestručnjacima, stručnjacima drugih područja te međunarodnim partnerima.
7. Samostalno organizirati svoje vrijeme i plan rada.
8. Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem.k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
Nastavna jedinica
1. Uvod. Upoznavanje s ulogom analitičke kemije i uloge analitičara sa znanstvenog i stručnog aspekta u obrazovanju restauratora-konzervatora. Zadaci laboratorija, laboratorijske tehnike i metode uzorkovanja i pripreme uzoraka u restauratorsko-konzervatorske svrhe. Upoznavanje pristupa artefaktima od umjetničke i povijesne važnosti načinjenih od različitih materijala.

Ishodi učenja
Studenti će ovladati i razumjeti kako primijeniti različite metode uzorkovanja, mikrouzorkovanja, nedestruktivnog uzorkovanja in situ različitih artefakata.
Studenti će ovladati i razumjeti kako primijeniti različite metode transporta, pripreme i skladištenja uzoraka različitih artefakata do analize u laboratoriji i/ili na terenu.

Kriteriji vrednovanja
Teoretsko znanje i razumijevanje osnova pristupa metodama uzorkovanja i pripreme uzoraka.


Nastavna jedinica
2. Instrumentalne metode analize s naglaskom na mikrodestruktivne i nedestruktivne metode.

Ishodi učenja
Usvojiti teorijsko znanje vezano uz metode instrumentalne analize (spektrometrije (PIXE, PIGE, RBS, FTIR i dr.), elektroanalitičke, termokemijske, instrumentalne metode separacije, fotografske i mikrobiološke metode ispitivanja) i principe rada pojedinih metoda, te proceduralnog znanja i vještina vezanih uz praktičnu izvedbu mjerenja, povezati temeljna znanja i novo stečena znanja na kolegiju instrumentalnih metoda, prepoznati prednosti i ograničenja pojedinih metoda.

Kriteriji vrednovanja
Teoretsko znanje i razumijevanje instrumentalne analitičke kemije.


Nastavna jedinica
3. Laboratorijske vježbe

Ishodi učenja
Rad na realnim uzorcima u praktikumu (samostalno ili u manjoj grupi) prema nastavnom planu i programu vježbi: upoznavanje s programima vezanim uz rad s instrumentima, primjena metoda uzorkovanja i pripreme uzoraka na realne artefakate od restauratorske i konzervatorske važnosti, samostalno vođenje zabilježaka o radu i izrada izvještaja po završenoj analizi.

Kriteriji vrednovanja
Praktičan rad na realnim uzorcima: samostalna obrada rezultata mjerenja i grafički prikaz rezultata, vođenje zabilježaka i izrada izvještaja.


1 DOPUNSKA LITERATURA: 1. E. Ciliberto, G. Spoto, Modern analytical methods in art and archeology, Wiley-Interscience, New York, 2000. 2. K. Janssens, R. van Grieken (Eds), Non-destructive microanalysis of cultural heritage materials, Elsevier, 2004.
2 LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE KOLEGIJA: Predavanja: 1. V. Desnica, Instrumentalna analiza, Interna skripta, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, 2012. Laboratorijske vježbe: 2. D. Ašperger, Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnosti i arheologiji, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2011.
Ishodi učenja:
 1. Izabrati opciju i argumentirati izabranu praktičnu izvedbu mjerenja na temelju usvojenog teorijskog znanja vezanog uz metode instrumentalne analize i principe rada instrumenata.
 2. Kritički prosuditi povezanost temeljnih znanja s primjenom u instrumentalnoj analizi umjetničkih artefakata i artefakata od povijesne važnosti.
 3. Predvidjeti i odabrati pravi pristup analizi realnih uzoraka (od uzorkovanja do interpretacije rezultata) u laboratoriju za instrumentalnu analizu nedestruktivnim metodama te dalje samostalno učiti imajući pozitivan stav o potrebi razvoja stručnih kompetencija.
 4. Procijeniti, usporediti i valorizirati rješavanje problema i donošenje odluka u restauratorsko-konzervatorskoj praksi na temelju stečenih znanja.
Literatura:
 1. , LITERATURA POTREBNA ZA POLAGANJE KOLEGIJA:

  Predavanja:
  1. V. Desnica, Instrumentalna analiza, Interna skripta, Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb, 2012.

  Laboratorijske vježbe:
  2. D. Ašperger, Nedestruktivne metode kemijske analize u umjetnosti i arheologiji, Interna skripta, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Zagreb, 2011., , , .
 2. , DOPUNSKA LITERATURA:

  1. E. Ciliberto, G. Spoto, Modern analytical methods in art and archeology, Wiley-Interscience, New York, 2000.

  2. K. Janssens, R. van Grieken (Eds), Non-destructive microanalysis of cultural heritage materials, Elsevier, 2004., , , .
1. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemija i inženjerstvo materijala
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja