Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja
Opća i anorganska kemija
Šifra: 31904
ECTS: 7.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Svjetlana Krištafor
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Seminar 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA
Savladavanje temelja kemije, kemijskog računa i stjecanje osnovnih vještina u laboratorijskom radu. Upoznati studente s kemijskim zbivanjima u duhu modernih teorija o strukturi atoma i molekula, statističke mehanike, valne mehanike i kvantne kemije kao i termodinamike. Upoznavanje s kemijom elemenata na temelju trendova promjene fizičkih i kemijskih svojstava unutar skupina.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

PREDAVANJA

1. Uvod u kolegij, kemija danas, atom
2. Kvantni svijet
3. Kvantna mehanika - atomi I
4. Kvantna mehanika - atomi II
5. Kvantna mehanika - atomi III
6. Kemijska veza I
7. Kemijska veza II
8. Struktura i oblik molekula I
9. Struktura i oblik molekula II
10. Struktura i oblik molekula III
11. Plinovi, krutine i tekućine
12. Termodinamika kemijskih reakcija, fizička ravnoteža, kemijska ravnoteža
13. Kinetika, nuklearna kemija, elektrokemija
14. Periodni sustav elemenata: d-blok (kompleksni spojevi)
15. Periodni sustav elemenata: s- i p-blok (opća svojstva, najvažniji spojevi i karakteristične reakcije)

SEMINARI

1. Izvođenje nastave, mjerne jedinice, kemijski element i spojevi
2. Sastav spojeva, sastav smjese
3. Priprema i sastav otopina
4. Kemijske reakcije, redoks reakcije
5. Kvantitativno značenje kemijske reakcije I
6. Kvantitativno značenje kemijske reakcije II
7. Kvantitativno značenje kemijske reakcije III
8. Plinski zakoni
9. Kemijska ravnoteža I, plin-plin, plin-čvrsta faza
10. Kemijska ravnoteža II, elektroliti: jake i slabe kiseline/baze
11. Kemijska ravnoteža II, elektroliti: jake i slabe kiseline/baze
12. Kemijska ravnoteža III, elektroliti: hidroliza soli, puferi
13. Kemijska ravnoteža IV, elektroliti: kompleksi; teško topljive soli
14. Kemijska ravnoteža IV, elektroliti: kompleksi; teško topljive soli
15. Elektrokemija

VJEŽBE

UVODNA VJEŽBA
Sedimentiranje, centrifugiranje i dekantiranje, filtriranje, vaganje, isparavanje, određivanje mase suhe tvari
VJEŽBA 1
RASTAVLJANJE TVARI NA ČISTE TVARI, frakcijska destilacija, kromatografija, sublimacija
VJEŽBA 2
ZAKONI KEMIJSKOG SPAJANJA, Zakon stalnih omjera masa, Zakon spojnih masa
VJEŽBA 3
PLINSKI ZAKONI, provjera Boyle-Mariotteova zakona, provjera Gay-Lussacova zakona, određivanje molarnog volumena kisika
VJEŽBA 4
OTOPINE I NJIHOVA SVOJSTVA, otopine plinova u tekućinama, otopine tekućina u tekućinama, otopine krutina u tekućinama, otopine elektrolita
VJEŽBA 5
VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA I, redoks reakcije, ELEKTRODNE REAKCIJE, elektroliza
VJEŽBA 6
VRSTE KEMIJSKIH REAKCIJA II, KOMPLEKSNE REAKCIJE, reakcije izmjene liganada, cijano kompleksi željeza, kompleksi kobalta, taloženje i svojstva kobaltova(III) hidroksida
VJEŽBA 7
BRZINA KEMIJSKE REAKCIJE, utjecaj koncentracije i temperature na brzinu kemijske reakcije, utjecaj katalizatora na brzinu kemijske reakcije
VJEŽBA 8
KEMIJSKA RAVNOTEŽA, određivanje konstante pH-metrijskog indikatora, određivanje koncentracije otopine NaOH, određivanje koncentracije otopine joda, ravnoteža u otopinama kompleksa
VJEŽBA 9
PRAKTIČNI PRIMJERI KEMIJSKIH REAKCIJA I, dobivanje vodika, redukcija vodikom, dobivanje klora, broma i joda, dobivanje i svojstva kisika
VJEŽBA 10
PRAKTIČNI PRIMJERI KEMIJSKIH REAKCIJA II, dobivanje sumporova(IV) oksida, dobivanje amonijaka, dobivanje borne kiseline dobivanje kalijeva permanganata i kalijeva manganata

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA
Nakon završenog kolegija studenti će steći temeljna znanja iz opće kemije neophodna za daljnje razumijevanje specifičnih grana kemije s posebnim naglaskom na stjecanju vještina za rješavanje problema primjenom osnovnim kemijskih načela. Studenti će također steći i osnovne laboratorijske vještine (sigurno rukovanje kemijskim supstancijama, pravila rada u kemijskom laboratoriju).
Pomoću periodičnih trendova studenti će moći predvidjeti svojstva kemijskih elemenata i njihovih spojeva, a uz moderne teorije kemijske veze razumjeti oblik, strukturu i svojstva molekula (spojeva).

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA
Prisutnost na svim oblicima nastave

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA
Redovito prisustvovanje predavanjima, seminarima i laboratorijskim vježbama uključujući položen završni kolokvij iz laboratorijskih vježbi.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
Predavanja, seminari i eksperimentalni rad u laboratoriju.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA
Parcijalni testovi/pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA
Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI
Ne traže se nikakvi preduvjeti

ISHODI UČENJA KOLEGIJA
1. Primijeniti stečena znanja neophodna za razumijevanje ostalih grana kemije.
2. Rješavati kemijske račune na osnovi temeljnih kemijskih principa.
3. Demonstrirati osnovne laboratorijske vještine pri rukovanju kemijskim supstancijama.
4. Analizirati struktura tri različita stanja tvari.
5. Argumentirati svojstva pojedinih elemenata s obzirom na položaj elementa u periodnom sustavu elemenata
6. Izdvojiti najznačajnije reakcije karakteristične za elemente glavnih skupina.
7. Objasniti kemijsku vezu, imenovati i napisati formule kompleksnih spojeva.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA
1. Objasniti znanstvene temelje važne za ekoinženjerstvo, posebice temeljna znanja iz područja kemije, matematike, fizike, biologije i ekoinženjerstva
2. Upotrijebiti osnovne laboratorijske vještine i pravila rada u fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim laboratorijima
3. Organizirati učinkoviti rad u laboratoriju, samostalno ili kao dio multidisciplinarnog tima
4. Teorijski protumačiti rezultate eksperimentalnog rada
5. Prikazati rezultate svoga rada u pismenom i usmenom obliku
6. Razviti radnu etiku, osobnu odgovornost i težnju za daljnjim usavršavanjem

NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA
NASTAVNA CJELINA 1 (tjedan 1-5)
Ishodi učenja:
Student će nabrojati svojstva tvari, razlikovati elemente od spojeva, čiste tvari od smjese tvari. U skladu s modernom teorijom o strukturi atoma, student će objasniti principe neodređenosti i kvantne mehanike, skicirati energijske nivoe i oblik atomskih orbitala. Na osnovu apsorpcije i emisije elektromagnetskog zračenja student će usporediti osnovno i pobuđeno stanje atoma.
Kriteriji vrednovanja:
- identificirati svojstvo kao kemijsko ili fizičko, intenzivno ili ekstenzivno
- međusobno razlikovati molekule, atome i ione
- opisati strukturu atoma
- napisati elektronsku konfiguraciju neutralnog atoma i iona

NASTAVNA CJELINA 2 (tjedan 6-10)
Ishodi učenja:
Student će razlikovati kovalentnu od ionske veze, te dati primjere kovalentnih i ionskih spojeva. Iz položaja elementa u PSE student će definirati valentne i unutarnje elektrone, te prikazati Lewisove simbole elemenata i primijeniti ih pri crtanju Lewisovih struktura. Na osnovu kvantnih teorija kemijske veze, student će skicirati energijski dijagram molekule, napisati njenu molekulsku konfiguraciju, te procijeniti (ne)stabilnost molekule.
Kriteriji vrednovanja:
- nacrtati Lewisove strukture molekula i iona
- na osnovu elektronegativnosti odrediti dipolni karakter i vrstu spoja (ionski ili kovalentni)
- predvidjeti vrstu, duljinu i jačinu kemijske veze
- razlikovati vrste hibridizacija i objasniti razliku između sigma i pi veze

NASTAVNA CJELINA 3 (tjedan 11-13)
Ishodi učenja:
Student će objasniti razliku između idealnih i realnih plinova, te na osnovu međumolekuslkih interakcija usporediti različita stanja tvari. Student će također objasniti ulogu entalpije u kemijskoj reakciji, procijeniti (ne)spontanost procesa, odrediti brzinu i red kemijske reakcije, procijeniti njen smjer. Usporediti kiseline i baze. Objasniti različite vrste radioaktivnog raspada.
Kriteriji vrednovanja:
- izračunati p, V, n ili T pri zadanim uvjetima pomoću plinskih zakona
- nabrojati i objasniti vrste međumolekulskih interakcija
- izračunati promjenu entalpije i Gibbsove energije neke kemijske (elektrokemijske reakcije) reakcije
- izračunati i analizirati konstantu kemijske ravnoteže
- izračunati pH otopine
- napisati i izjednačiti jednadžbu nuklearne reakcije

NASTAVNA CJELINA 4 (tjedan 14 i 15 anorganski dio)
Ishodi učenja:
Student će objasniti periodne trendove u PSE. Također će analizirati promjenu vrelišta i tališta kemijskih spojeva te argumentirati karakteristične reakcije elemenata glavnih skupina PSE. Usporediti jakost oksokiselina 15., 16. i 17. skupine. Uspoređivati elektronske konfiguracije kompleksnih spojeva te predlagati njihove geometrijske oblike.
Kriteriji vrednovanja:
- napisati elektronsku konfiguraciju elemenata
- nacrtati strukturnu formulu oksokiseline, te predvidjeti jakost kiseline
- primjenom teorije kristalnog polja prikazati elektronsku konfiguraciju kompleksa, te mu odrediti magnetska svojstva, boju i sl.
Literatura:
  1. M. Sikirica, Stehiometrija, XX. Izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008.
  2. I. Filipović i S. Lipanović: Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  3. D. Grdenić, Molekule i kristali, V. obnovljeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2005
  4. P. Atkins, L. Jones, L. Laverman: Chemical Principles: The Quest for Insight, 6th edition, W. H. Freeman and Company, New York, 2013
  5. M. S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change, 5th edition, The Mc Graw-Hill Comp., Inc., New York, 2009
  6. R. Chang, J. Overby: General Chemistry: The Essential Concepts, 6th edition, The McGraw-Hill Comp., Inc., New York, 2011
1. semestar
Obavezni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Repozitorij
Obavijesti

Rezultati pismenog i raspored usmenih ispita

Usmeni ispit će se održati u petak, 29. travnja 2022. u 10,30 h prema objavljenom rasporedu.

Uvid u pisane zadaće će se održati u četvrtak, 28. travnja 2022. od 9,00 do 9,30 h.

Pismeni ispit iz Opće kemije i Opće i anorganske kemije će se održati 23. travnja 2022. s početkom u 9 h u MKV-19.

Rezultati pismenog i raspored usmenih ispita

Usmeni ispit će se održati u utorak, 22. veljače 2022. u 9,00 h prema objavljenom rasporedu.

Uvid u pisane zadaće će se održati u utorak, 22. veljače 2022. od 11,30 do 12,00 h.

Rezultati pismenog i raspored usmenih ispita

Usmeni ispit će se održati u četvrtak, 10. veljače 2022. u 9,00 h prema objavljenom rasporedu.

Rezultati testa 2 naknadno održanog 4. veljače 2022.:

0125169706                60/100             dovoljan (2)

0125165621                30/100             nedovoljan (1)

0178122490                NP                  nedovoljan (1)

(Za studenta/icu 0125169706 je zatražena naknadna prijava na ispitni rok 4. veljače 2022. radi pristupanja usmenom ispitu prema objavljenom rasporedu ).

Studenti koji u zakazanom terminu neće pristupiti usmenom ispitu radi izrečenih mjera izolacije/samoizolacije, usmenom ispitu pristupaju u sklopu sljedećeg ispitnog roka (rok 16. veljače 2022.) i trebaju se osim na covid@fkit.hr javiti i suradnici dipl. inž. Dori Matijašec na dtoncic@fkit.hr.

Uvid u pisane zadaće će se održati u četvrtak, 10. veljače 2022. od 11,30 do 12,00 h.

Pismeni ispit za kolegije Opća kemija i Opća i anorganska kemija će se održati u petak, 4. veljače 2022. s početkom u 9 h u MKV-19.

U isto vrijeme će se održati i test 2 za sljedeće studente:

0125165621                           0125169706                           0178122490

Rezultati testa 2 i ocjene iz kontinuirane provjere znanja nalaze se u repozitoriju. Studenti koji su na oba testa ostvarili 60 i više % bodova, oslobođeni su pismenog dijela ispita te usmenom ispitu pristupaju u sklopu ispitnog roka 4. veljače 2022. Potrebno je obavezno prijaviti se za navedeni ispitni rok, a usmeni ispit će se održati u tjednu od 7. do 11. veljače 2022. Ostali studenti polažu kolegij putem redovitih ispitnih rokova pristupanjem pismenom i usmenom dijelu ispita.

Studenti koji su položili test 1, a testu 2 nisu mogli pristupiti radi izrečene mjere izolacije/samoizolacije i svoj su izostanak pravovremeno prijavili na covid@fkit.hr, trebaju se javiti suradnici Dori Matijašec na dtoncic@fkit.hr najkasnije do ponedjeljka, 31. siječnja 2022. do 12 h.

Uvid u pisane zadaće će se održati 31. siječnja 2022. (ponedjeljak) od 9 do 10 h.

Test 2 iz kolegija Opća kemija i Opća i anorganska kemija će se održati u petak, 21. siječnja 2022. s početkom u 15 h. Testu 2 mogu pristupiti samo studenti koji su na testu 1 ostvarili uspjeh od 60 i više posto bodova.

Točan raspored po dvoranama će biti objavljen naknadno.

0125172425     68 bodova

Ostali studenti nisu prošli.

Nadoknade vježbi za studije KI i EI održat će se u petak, 17.12.2021. u 8:30 sati. 

Test 1 će se održati u petak, 10. prosinca 2021. u 15 h u Zavodu za opću i anorgansku kemiju za sljedeće studente:

0125172425      0125174269     0125173560     0125173214       0125174830

Rezultati testa održanog 19. 11. 2021. objavljeni su u repozitoriju. Testu 2 mogu pristupiti studenti s ostvarenih 60 i više % bodova.

Studenti koji žele pristupiti testu 1, a svoj su izostanak pravovremeno prijavili na covid@fkit.hr, trebaju se javiti suradnici Dori Matijašec na dtoncic@fkit.hr najkasnije do srijede, 8. 12. 2021. do 12  h. Dodatan termin pristupanja testu 1 za te studente će biti u petak, 10. prosinca 2021. u poslijepodnevnim satima, a točno vrijeme će biti objavljeno naknadno.

Uvidi u pisane zadaće će se održati u utorak, 7. 12. 2021. od 8,30 do 9,30 h za studije PK i KIM, te od 9,30 do 10,30 h za studije KI i EI.

Nadoknada nastave od srijede, 1.  prosinca 2021.  će se održati online u realnom vremenu putem aplikacije MS Teams u petak, 3. prosinca 2021. od 9 do 11 h (predavanje) i od 11 do 13 h (seminar). Kako bi studenti mogli pratiti nastavu, potrebno je pridružiti se Teams grupi „Opća i anorganska kemija (KI, EI) 2021/2022“ kako je i opisano u prethodnoj obavijesti. 

Predavanje i seminar predviđeni za srijedu, 1. prosinca 2021. neće se održati. Nadokada će biti u petak, 3. prosinca od 9 do 11 h putem aplikacije MS Teams.

U Teams grupu „Opća i anorganska kemija (KI, EI) 2021/2022“ studenti će se pridružiti kodom objavljenim u repozitoriju za nastavne materijale. Grupi je moguće pridružiti se pomoću MS Office 365 Accounta o čemu su studenti obaviješteni putem službene elektroničke pošte. Na računala ili mobilne uređaje je potrebno instalirati aplikaciju MS Teams te se prijaviti pomoću dobivenih AAI identiteta. U slučaju nejasnoća možete se javiti na igor@fkit.hr.

Nakon pridruživanja grupi studenti će moći pratiti nastavu na svojim uređajima u realnom vremenu prema predloženom terminu. Svi studenti koji se uključuju u predavanje (meeting) moraju isključiti mikrofone na svojim uređajima kako bi se izbjegla nepotrebna buka.

Test 1 iz kolegija Opća kemija i Opća i anorganska kemija će se održati u petak, 19. studenog 2021. od 15 do 19 h (u dva termina). Točan raspored studenata po terminima i dvoranama će biti objavljen naknadno. Gradivo obuhvaćeno testom 1 uključuje seminarske zadatke zaključno s redoks reakcijama.

Pristupanje kontinuiranoj provjeri znanja nije obavezno; prema izvedbenom planu kolegij se polaže i pismenim i usmenim ispitima.

Laboratorijske vježbe počinju od sljedećeg tjedna prema ranije objavljenim grupama i rasporedu. Studenti za svoj prvi termin vježbi trebaju iz skripti pripremiti uvodnu vježbu te vježbe 1 i 2. Sve potrebno o pripremama za vježbe studenti mogu pronaći u nastavnim materijalima (Predavanje 1 i/ili Seminar1).

U slučaju nejasnoća javiti se suradnicama D. Matijašec, dipl. inž. (dtoncic@fkit.hr) i gđi. L. Plenkovic (lplenko@fkit.hr)

Laboratorijske vježbe iz kolegija Opća kemija (KIM i PK) i Opća i anorganska kemija (KI i EI) počinju u drugom tjednu nastave, 11. do 15. listopada 2021. Studenti koji kolegij upisuju po prvi puta će biti podijeljeni u šesnaest grupa i mole se da kontinuirano prate obavijesti na mrežnim stranicama kolegija.

Nastava predavanja i seminara se održava prema rasporedu od prvog tjedna nastave.