Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Osnove strojarstva
Šifra: 38661
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Igor Sutlović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 30
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA OSNOVE STROJARSTVA EI:
1. Uvod u inženjersku grafiku; Osnovna pravila, dogovori i norme;
2. Grafički simboli u procesnim shemama i dijagramima; Osnovni koncepti kompjutorske grafike;
3. Temeljni principi tehničke mehanike;
4. Aktivne i reaktivne sile, uvjeti ravnoteže;
5. Unutrašnje sile i njihovo određivanje;
6. Pojam i vrste naprezanja, pomaci i deformacije;
7. Konstitutivne jednadžbe i elastične konstante materijala;
8. Posebni slučajevi opterećenja i naprezanja;
9. Osnovna svojstva tehničkih materijala; Mehanička svojstva i postupci ispitivanja;
10. Statička čvrstoća i izdržljivost, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća;
11. Vrste i uzroci grešaka u materijalu i načini ispitivanja;
12. Tehnološka svojstva i osnovni postupci obrade; Osnovne toplinske obrade;
13. Nerastavljivo i rastavljivo spajanje elemenata opreme;
14. Proračunsko, stvarno, dopušteno naprezanje, faktor sigurnosti;
15. Pregled i osnove dimenzioniranja jednostavnih elemenata procesne opreme.

a) Predmetni nastavnik:
predavanja: prof. dr. sc. Veljko Filipan
seminar: prof. dr. sc. Igor sutlović

b) Naziv kolegija:
Osnove strojarstva

c) Naziv studijskog programa:
Ekoinženjerstvo

d) Razina sveučilišnog obrazovanja:
Preddiplomski studij

e) Godina studija:
prva-treća

f) Semestar:
ljetni

g) Oblik nastave i Satnica:
Predavanja 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)
Seminar 2 sata tjedno (ukupno 30 sati)

h) Cilj kolegija:
Predmet Osnove strojarstva pruža studentima osnovna strojarska i opća tehnička znanja kao i način pristupa problemima što će im biti korisno za ostale inženjerske predmete na višim godinama studija kao i za kasniju primjenu u inženjerskoj praksi.

i) Ishodi učenja kolegija (4-8):
1. primijeniti osnovna pravila, dogovore i norme pri grafičkoj komunikaciji;
2. primijeniti načela inženjerske mehanike na jednostavne sustave;
3. definirati uzročno posljedičnu vezu između opterećenja, naprezanja i deformacija;
4. razlikovati osnovne načine opterećenja jednostavnih elemenata konstrukcija;
5. skicirati jednostavne modele mehaničkog proračuna dijelova opreme i postrojenja;
6. razumjeti osnovna svojstva i postupke ispitivanja inženjerskih materijala, kao i tehnološke postupke obrade i prerade.

j) ishodi učenja na razini programa:
1. primjenjivati temeljna znanja pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema;
2. primjenjivati matematičke metode, modele i tehnike u rješavanju oglednih primjera;
3. prikupljati informacije iz različitih izvora;
4. identificirati, definirati i rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije;
5. primjenjivati osnovne informacijske i komunikacijske tehnologije.

k) Nastavne jedinice s pripadajućim ishodima učenja i kriterijima vrednovanja
1. osnove inženjerske grafike
Ishodi učenja
- primijeniti osnovna pravila i norme pri ortogonalnom i prostornom prikazivanju jednostavnijih elemenata
- primijeniti dogovorne grafičke simbole u procesnim shemama i dijagramima
Kriteriji vrednovanja
- skicirati nacrt tlocrt i bokocrt jednostavnog elementa opreme zadanog u prostornom prikazu
- za zadani element u ortogonalnoj projekciji izraditi njegovu skicu u izometriji
- pravilno označiti dimenzije jednostavnog elementa na tehničkoj skici
2. osnove primijenjene mehanike
Ishodi učenja
- primijeniti temeljne principe inženjerske mehanike pri analizi opterećenja jednostavnih elemenata opreme i postavljanju uvjeta ravnoteže
- odrediti unutrašnje sile, naprezanja i deformacije
- prepoznati posebne slučajeve opterećenja, naprezanja i deformacija
- razlikovati proračunsko, stvarno i dopušteno naprezanje te kriterije dimenzioniranja
Kriteriji vrednovanja
- za jednostavan statički određeni sustav definirati aktivne i reaktivne sile te postaviti uvjete ravnoteže i odrediti nepoznate veličine
- za jednostavni nosač odrediti i skicirati dijagrame unutrašnjih sila
- dimenzionirati jednostavne elemente konstrukcija i opreme
3. Osnovna svojstva tehničkih materijala i postupci ispitivanja
Ishodi učenja
- prepoznati međuovisnost sastava, strukture i svojstava
- prikazati skicom najvažnija mehanička svojstva (statička čvrstoća, žilavost, dinamička čvrstoća, tvrdoća) i ovisnost o najznačajnijim utjecajnim parametrima
- prepoznati moguće greške u materijalu i načine ispitivanja
- prepoznati značaj pojedinog svojstva za konkretnu uporabu
Kriteriji vrednovanja
- skicirati dijagram statičke čvrstoće i objasniti značenje pojedinih područja
- skicirati dijagram dinamičke čvrstoće i odrediti dinamičku čvrstoću u ovisnosti o omjeru naprezanja
- očitati svojstva materijala u postupku dimenzioniranja prema raznim kriterijima
4. osnovni postupci obrade materijala; nerastavljivo spajanje elemenata opreme
Ishodi učenja
- definirati moguće osnovne postupke izrade i spajanja elemenata opreme
- razumjeti utjecaj postupka izrade na točnost oblika i dimenzija te svojstva
- razumjeti utjecaj toplinske obrade na promjenu strukture i svojstava
Kriteriji vrednovanja
- primijeniti tehnološki kriterij pri oblikovanju i izradi elemenata opreme
- primijeniti tehnološki kriterij pri nerastavljivom spajanju elemenata opreme
- izabrati adekvatan postupak za promjenu svojstava gotovih elemenata opreme

l) Način ocjenjivanja studenta
1. Načini provjere znanja
- kolokviji/parcijalni ispiti
- pismeni ispit
- usmeni ispit
2. Načini polaganja ispita
- kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
- pismeni ispit
- usmeni ispit

m) Kriterij ocjenjivanja

1. Kontinuirano praćenje i ocjenjivanje
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- kolokviji (2) 60
- usmeni ispit 40
UKUPNO 100
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 50-59
dobar (3) 60-74
vrlo dobar (4) 75-89
izvrstan (5) 90-100

2. Pismeni ispit
Aktivnost i pripadni broj bodova
Aktivnost Bodovi
- rješavanje ravnoteže sustava s trenjem 20
- dijagrami sila jednostavno opterećenog nosača 20
- određivanje toplinskog naprezanja 20
- dimenzioniranje elemenata opterećenih na uvijanje ili savijanje20
UKUPNO 80
Ispitni kriterij
Ocjena Bodovi
dovoljan (2) 40-49
dobar (3) 50-59
vrlo dobar (4) 60-69
izvrstan (5) 70-80

3. Usmeni ispit
Provjera cjelokupnosti usvojenih znanja odgovaranjem na 8 kraćih pitanja koja obuhvaćaju čitavo gradivo. Provjera sposobnosti primjene stečenih znanja pri analizi jednostavnih inženjerskih problema kroz razgovor sa studentom.
Ishodi učenja:
Literatura:
2. semestar
Izborni predmet - Redovni studij - Ekoinženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovani kolege studenti kolegija OS

Nastava iz kolegija Osnove strojarstva započinje u četvrtak 02.03.2017. i odvijat će se prema rasporedu četvrtkom od 8 do 11 sati u predavaonici S-1 na Savskoj cesti 16.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc. Veljko Filipan

Poštovani kolege studenti kolegija OS-EI

Pismeni dio ispita održat će se u četvrtak 15.09.2016. u dvorani S-1 s početkom u 9,00 sati.

Rezultati pismenog ispita i pisanje koncepta usmenog ispita za studente koji zadovolje na pismenom bit će isti dan u 13,00 sati u dvorani S-P.

Predmetni nastavnik

Prof.dr.sc.Veljko Filipan

Studenti koji su u ljetnom semestru ak.god.2013./2014. upisali OSNOVE STROJARSTVA kao izborni predmet trebaju se radi dogovora o održavanju nastave hitno javiti predmetnom nastavniku u Zavod za termodinamiku strojarstvo i energetiku.

U Zagrebu, 03.03.2014.

Predmetni nastavnik:

prof. dr. sc. Veljko Filipan

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja