Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Procesi prerade nafte
Šifra: 37967
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Ante Jukić
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:

Upoznati studente s kemijsko-inženjerskim osnovama procesa prerade nafte, tehnologijama te svojstvima temeljnih naftnih proizvoda, posebice s gledišta zaštite okoliša.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. Tjedan
Uvod. Podrijetlo, pridobivanje, proizvodnja i potrošnja nafte

2. Tjedan
Kemijski sastav i svojstva nafte

3. Tjedan
Klasifikacija i karakterizacija nafte. Priprema nafte za preradu

4. Tjedan
Prerada nafte; pregled procesa i proizvoda. Primarni procesi (separacijski), sekundarni procesi (konverzijski), procesi obrade. Temeljni proizvodi prerade nafte

5.Tjedan
Destilacija; atmosferska destilacija, vakuumska destilacija

6.Tjeda
Procesi krekiranja. Toplinsko krekiranje; koksiranje, lom viskoznosti

7.Tjedan
Katalitičko krekiranje plinskih ulja u fluidiziranom sloju katalizatora (FCC proces)

8. Tjedan
Procesi hidrokrekiranja: sirovine, produkti, podjela s obzirom na procesne uvjete

9. Tjedan
Katalitičko reformiranje benzina: procesi s nepokretnim katalitičkim slojem i uz stalnu regeneraciju katalizatora

10.Tjedan
Procesi izomerizacije lakog benzina (C5/C6 ugljikovodici)

11. Tjedan
Procesi alkilacije i polimerizacije ugljikovodika iz frakcije ukapljenog naftnog plina

12.Tjedan
Procesi obrade. Hidrodesulfurizacija sirovina i proizvoda prerade nafte. Claus proces

13.Tjedan
Maziva ulja: procesi dobivanja, osnovna svojstva, aditivi, podjela

14.Tjedan
Temeljni naftni proizvodi: motorni benzini, dizelska goriva

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:

Upoznavanje s teorijskim postavkama pretvorbe ugljikovodika, temeljnim sirovinama, proizvodima i tehnologijama u smislu razvijanja sposobnosti za praćenje i vođenje procesa prerade nafte.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:

Prisustvovanje predavanjima i laboratorijskim vježbama.

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPISA:

Redovito prisustvovanje predavanjima i završene laboratorijske vježbe.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:

Predavanja, vježbe, terenska nastava.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:

Parcijalni kolokviji ili pismeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:

Studentska anketa

METODIČKI PREDUVJETI:

Organska kemija, Fizikalna kemija, svi temeljni kemijsko-inženjerski kolegiji.

i) ISHODI UČENJA KOLEGIJA:

1. povezati sastav i svojstva nafte/naftnih proizvoda

2. odrediti temeljne značajke primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte

3. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema
proizvodima

4. prikazati reakcijske stupnjeve (sheme) za ogledne primjere

5. skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte

j) ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:

1. primjenjivati temeljna znanja iz prirodnih znanosti pri identificiranju i opisivanju jednostavnih inženjerskih problema

2. planirati jednostavne eksperimente primjenom dostupne laboratorijske opreme i uređaja

3. rješavati jednostavne inženjerske probleme primjenom odgovarajuće metodologije rada i dostupnih programskih paketa

4. prikupljati informacije iz različitih izvora

5. prepoznati važnost i ulogu inženjera u društvu i nužnost primjene najviših etičkih standarda u profesionalnom radu

k) NASTAVNE JEDINICE S PRIPADAJUĆIM ISHODIMA UČENJA I KRITERIJIMA VREDNOVANJA

Nastavna jedinica

1.Općenito o nafti

Ishodi učenja

- povezati sastav i svojstva nafte
- definirati vrstu nafte

Kriteriji vrednovanja

- navesti primjere međuodnosa kemijskog sastava i svojstava nafti
- izvesti postupke karakterizacije i klasifikacije nafte.

Nastavna jedinica

2. Primarni (separacijski) i sekundarni (konverzijski) procesi prerade nafte

Ishodi učenja

- definirati temeljne značajke (sirovine, produkte, procesne uvjete) procesa prerade nafte
- razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema
proizvodima
- prikazati reakcijske stupnjeve (sheme) za ogledne primjere
- skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte

Kriteriji vrednovanja

- za zadani proces prerade nafte identificirati temeljne značajke (sirovine, produkte, procesne
uvjete)
-povezati i staviti u međuodnos posebnosti (ograničenja) zadanog procesa prerade sa
zahtjevima zakonskih odredbi prema proizvodima
-primijeniti stehiometrijske zakone i usvojene kemijske mehanizme (organska kemija, kataliza)
na reakcijsku shemu zadanog procesa
-riješiti i objediniti u tehnologijsku shemu reakcijske i separacijske stupnjeve, oporabu,
povrate i ostale bitne sastavnice zadanog procesa


3. Naftni proizvodi

Ishodi učenja

- definirati temeljna primjenska i ekološka svojstva naftnih proizvoda prema zahtjevima
zakonskih odredbi
- skicirati jednostavne sheme dobivanja naftnih proizvoda

Kriteriji vrednovanja

- identificirati temeljna primjenska i ekološka svojstva zadanog proizvoda i povezati ih sa
zahtjevima zakonskih odredbi
- riješiti i objediniti u jednostavnu tehnologijsku shemu postupke dobivanja zadanih naftnih
proizvoda
Ishodi učenja:
Literatura:
  1. , 1 K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr).
    2 K. Sertić-Bionda, ¨Procesi prerade nafte¨, vježbe za studente FKIT-a (www.fkit.hr)., , , .
  2. , 1. David S. J. Jones and Peter R. Pujadó, Handbook of Petroleum Processing, Springer, 2006
    2. P. Leprince, Petroleum Refining. Vol. 3 Conversion Processes, Edition TECHNIP, Paris, 2001., , , .
Preduvjeti za:
Upis predmeta :
Odslušan : Fizikalna kemija II
Odslušan : Organska kemija
6. semestar
Izborni kolegij - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti

Poštovane kolege,  usmeni dio ispita će se održati u dekanatu u četvrtak 21.9.2023. u 14,30 h ili u petak 22.9.2023. u 9,00 h. Srdačan pozdrav,

A. Jukić

Usmeni ispit: četvrtak, 13-7-2023 / dekanat (zgrada Zagrepčanka, drugi kat) / raspored prema JMBAG

8,00 h: 0125168366; 0125168025; 0125168004 

9,00 h: 0125170670, 0125168228; 1003130467                                     

10,00 h: 0011167363  I-83% (4), II-50% (2); 0125166195  I-78% (3-4), II-67% (3); 0125167988  I-56% (2), II-15% (1)     

11,00 h: 0125168345; 0125166676; 0125170761 

Poštovane kolege,

rezultati kolokvija 2 dani su u repozitoriju. Testovi se mogu doći vidjeti u utorak prijepodne,  13.6.2023. od 9,15 - 11,00 h, u dekanatu, ili na  usmenom ispitu.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić 

Poštovane kolege, u repozitoriju je dan vremenski raspored i grupe za laboratoijske vježbe koje počinju u srijedu 12.4.2023.

Srdačan pozdrav,

A. Jukić

 

Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja