Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Repozitorij
Anketa
Na ovoj stranici trenutno nije odabrana niti jedna anketa!
Petroleum refining and petrochemical processes
Šifra: 103249
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Elvira Vidović
Prijava ispita: Studomat
Opterećenje:

1. komponenta

Vrsta nastaveUkupno
Predavanja 30
Laboratorijske vježbe 15
* Opterećenje je izraženo u školskim satima (1 školski sat = 45 minuta)
Opis predmeta:
CILJ KOLEGIJA:
Sinteza prethodno usvojenih temeljnih kemijsko-inženjerskih znanja na primjerima suvremenih industrijskih procesa preradbe nafte i petrokemije, na osnovi međudjelovanja znanosti, inženjerstva, ekologije i gospodarstva.

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA:

1. TJEDAN
Uvod u preradbu nafte. Podrijetlo, pridobivanje, kemijski sastav, proizvodnja i potrošnja nafte u svijetu i RH.

2. TJEDAN
Primarni procesi prerade. Separacijski procesi u preradbi nafte: atmosferska i vakuumska destilacija.

3. TJEDAN
Toplinski konverzijski procesi. Procesi krekiranja: lom viskoznosti i koskiranje.

4. TJEDAN
Procesi s kiselim katalizatorima. Katalitičko krekiranje plinskih ulja: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

5. TJEDAN
Procesi s metalnim katalizatorima. Hidrodesulfurizacija i hidrodenitrifikacija: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

6. TJEDAN
Procesi s difunkcionalnim katalizatorima. Katalitičko reformiranje i izomerizacija primarnog benzina: termodinamika, katalizatori, reakcijski mehanizmi, kinetika, procesi.

7. TJEDAN
Procesi dobivanja i svojstva mineralnih baznih ulja.

8. TJEDAN
Uvod u petrokemiju: sirovine, procesi, proizvodi. Petrokemijska industrija u svijetu i Republici Hrvatskoj. Prirodni plin kao energent i petrokemijska sirovina: sastav i podjela, procesi obradbe.

9. TJEDAN
Procesi dobivanja vodika i sinteznog plina. Dobivanje sintetskih goriva Fischer-Tropschovom sintezom.

10. TJEDAN
Industrijski procesi dobivanja amonijaka.

11. TJEDAN
Dobivanje olefina parnim krekiranjem (pirolizom) i petrokemijskim katalitičkim krekiranjem.

12. TJEDAN
Procesi dobivanja i proizvodi etilena, propilena i C4 nezasićenih ugljikovodika.

13. TJEDAN
Procesi dobivanja i proizvodi aromatskih ugljikovodika (BTX).

14. TJEDAN
Objedinjavanje petrokemijske industrije i preradbe nafte u modernim rafinerijama.

RAZVIJANJE OPĆIH I SPECIFIČNIH KOMPETENCIJA STUDENATA:
Poznavanje i razumijevanje suvremenih industrijskih procesa preradbe nafte i petrokemijske industrije. Promatranje određene tehnologije kroz međudjelovanje znanosti, inženjerstva, ekologije i gospodarstva, uključujući i društvenu odgovornost.

OBAVEZE STUDENATA U NASTAVI I NAČINI NJIHOVA IZVRŠAVANJA:
Studenti su obavezni nazočiti predavanjima.
Studenti su obavezni izraditi sve laboratorijske vježbe.
Studenti su obavezni pristupiti provjerama znanja i kolokvijima (vezanima uz laboratorijske vježbe).

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE:
Predavanja.
Laboratorijske vježbe (praktični rad u grupama uz nadzor asistenta).
Konzultacije prema dogovoru sa studentima.

NAČIN PROVJERE ZNANJA I POLAGANJA ISPITA:
Pismeni i usmeni ispit.

NAČIN PRAĆENJA KVALITETE I USPJEŠNOSTI KOLEGIJA:
Studentska anketa.

METODIČKI PREDUVJETI:
Organska kemija, fizikalna kemija, svi temeljni kemijsko inženjerski kolegiji.

ISHODI UČENJA KOLEGIJA:
1. staviti u odnos sastav i svojstava sirovine (nafta, prirodni plin), tehnoloških procesa preradbe nafte i petrokemisjkih procesa, i sastava i svojstva proizvoda (goriva, maziva, petrokemikalije, monomeri, polimeri).
2. povezati temeljne reakcijske i procesne značajke primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte, te petrokemijskih procesa.
3. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema proizvodima.
4. napisati reakcijske stupnjeve (sheme) i mehanizme za ogledne primjere.
5. skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte i petrokemijskih procesa.
6. razlikovati nove, preinačene i razvojne tehnološke procese.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA:
1. objasniti temeljna načela kemijskog inženjerstva u područjima modeliranja i simuliranja kemijskih reakcija, procesa prijenosa tvari i energije te separacijskih procesa
2. objasniti načela metoda projektiranja procesa
3. primijeniti znanstveni pristup u realnim kemijsko-inženjerskim problemima
4. procijeniti utjecaj svoje struke općenito, te pojedinih metoda i inženjerskih rješenja na društvo i okoliš
5. pokazati komunikacijske vještine za prikaz rezultata u pismenom i usmenom obliku, uključujući i engleski jezik, te sposobnost timskog rada, uključujući i stručnjake iz drugih disciplina
6. pokazati sposobnost samostalnog učenja te prepoznavanje potrebe za cjeloživotnim obrazovanjem
Ishodi učenja:
  1. staviti u odnos sastav i svojstava sirovine (nafta, prirodni plin), tehnoloških procesa preradbe nafte i petrokemisjkih procesa, i sastava i svojstva proizvoda (goriva, maziva, petrokemikalije, monomeri, polimeri)
  2. povezati temeljne reakcijske i procesne značajke primarnih i sekundarnih procesa prerade nafte, te petrokemijskih procesa
  3. razlikovati ulogu pojedinačnih procesa sa stajališta primjenskih i ekoloških zahtjeva prema proizvodim
  4. napisati reakcijske stupnjeve (sheme) i mehanizme za ogledne primjere
  5. skicirati jednostavne sheme procesa prerade nafte i petrokemijskih procesa
  6. razlikovati nove, preinačene i razvojne tehnološke procese
Literatura:
  1. Petroleum refining and petrochemical processes, predavanja za studente FKIT-a (www.fkit.hr), , Elvira Vidovic, , .
  2. Handbook of Petroleum Processing, , D. S. J. Jones i R. Peter, Springer, 2006.
  3. Thermal and Catalytic Processes in Petroleum Refining, Odabrane dijelovi, S. D. Raseev, Marcel Dekker, New York, 2003.
2. semestar
Izborni kolegiji - Redovni studij - Kemijsko inženjerstvo
Termini konzultacija:
Obavijesti
Forum
Sortiraj prema: naslovu | vremenu zadnjeg odgovora | vremenu otvaranja teme
Naslov Odgovori Zadnji odg.
Česta pitanja