Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Pripremni posjeti

Cilj pripremnih posjeta jest pomoći ustanovama pri ostvarivanju kontakata s potencijalnim ustanovama u svrhu:

 • sklapanja novih međuinstitucijskih sporazuma u okviru programa Erasmus (ne za obnavljanje postojećih) koji se odnose na mobilnost studenata i/ili osoblja
 • dogovaranje Erasmus stručne prakse 
 • priprema aktivnosti za intenzivne programe, prateće mjere, multilateralne projekte i multilateralne mreže.

Aktivnost se može realizirati u obliku:

 • posjete jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova koje su potencijalni partneri (a koje ne moraju biti nositeljice Erasmus sveučilišne povelje)
 • posjete tvrtki ili organizaciji 
 • sudjelovanja u kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluju u LLP-u.

Partnere možete pronaći putem osobnih kontakata, a popis kontakt seminara koji se obično održavaju od rujna do prosinca može se pronaći sredinom tekuće godine na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

Kome su namijenjeni?

Pripremni posjeti namijenjeni su nastavnom i nenastavnom osoblju Sveučilišta u Zagrebu. U okviru jednog pripremnog posjeta može se prijaviti jedan djelatnik Sveučilišta, a samo u iznimnim slučajevima dva.

Trajanje pripremnog posjeta: od jednog do pet dana (vrijeme putovanja je uključeno u dužinu trajanja aktivnosti).

Kako se prijaviti?

Prijave treba slati u zadanom roku putem prijavnog obrasca Erasmus pripremni posjeti koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU u elektroničkoj formi i preporučenom poštom.
Prijavu u elektroničkom obliku šalje kandidat osobno, a prijavu u papirnatom obliku, koju potpisuje rektor, Nacionalnoj agenciji šalje Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta.

Preostali rokovi za prijavu u 2011. godini:

 • 3. rok: 18. 07. 2011. za aktivnosti koje počinju od 29.kolovoza 2011.
 • 4. rok: 19. 09. 2011. za aktivnosti koje počinju od 31.listopada 2011.
 • 5. rok: 18. 11. 2011. za aktivnosti koje počinju od 30.prosinca 2011.,a završavaju do 30.travnja 2012.

Rok za prijavu Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu je najkasnije 60 dana prije početka provedbe aktivnosti.

Financijska potpora za pripremne posjete može uključivati sljedeće kategorije:

 • putne troškove
 • životne troškove
 • kotizaciju za kontakt seminar